Descripció

El doctorand pot sol·licitar a la Comissió Acadèmica de Doctorat elaborar la tesi doctoral en règim de cotutela amb altres universitats estrangeres.

Una vegada obtinguda l'autorització per a l'elaboració de la tesi en cotutela, s'haurà de tramitar el conveni corresponent que haurà de ser aprovat també per la CAD.

 

Procediment

Emplenar l'imprès d'autorització de cotutela de tesi doctoral i presentar-lo juntament amb la documentació necessària a la Secretaria del Departament de Comunicació.

Posteriorment a l'autorització, la secretaria contacta amb l'estudiant i li facilita un model de conveni. El doctorand i el director de tesi coordinen amb l'altre universitat el redactat final del conveni i lliuren la proposta final a la secretaria del departament. La Comissió Acadèmica de Doctorat aprova, si escau, el conveni específic.

 

Documentació

1. Autorització de l'elaboració de la tesi en règim de cotutela:

  • Imprès emplenat de sol·licitud de cotutela
  • Escrit del director(s) de tesi doctoral explicant les raons que motiven la cotutela i acceptant la incorporació d'un director de tesi de l'altra universitat (aquest escrit ha d'estar signat pels supervisors de les dues universitats)
  • Còpia del passaport i currículum vitae del director de la universitat estrangera
  • En el cas d'estudiants externs a la UPF, s'ha d'adjuntar també còpia dels següents documents:
  • Còpia de la matrícula en el programa de doctorat del curs acadèmic actual
  • Còpia del títol d'accès al programa de doctorat
  • Còpia del passaport

2. Tramitació del conveni:

  • Imprès d'autorització de conveni de cotutela
  • Conveni

 

Normativa

Normativa sobre cotutela de tesis doctorals