Dr. Carlos Scolari

 Unitat: Departament de Comunicació    

 Adreça: Roc Boronat, 138 (08018 Barcelona)

  Portal de la Producció Científica

 

 

El coordinador dels programes de doctorat del Departament de Comunicació és el Dr. Carlos Scolari. Les funcions del coordinador són les següents:

 a) Vetllar per la coordinació acadèmica del programa de doctorat.

 b) Proposar modificacions del programa de doctorat.

c) Proposar l'oferta de places.

d) Proposar criteris específics d'admissió.

e) Proposar a l'òrgan corresponents dels departaments, l'assignació de docència a un programa de doctorat.

f) Col·laborar en l'elaboració de la memòria de verificació del programa de doctorat i en les d'avaluació i acreditació del programa.

g) Proposar convenis de col·laboració amb altres entitats.

h) Col·laborar amb els serveis de la Universitat en les tasques de difusió del programa, processos de gestió acadèmica, captació de finançament extern i similars.

i)  Aquelles altres que li atribueixi la legislació general, la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.