Descripció

El doctorand, la Universitat, el tutor i el director de tesi signaran un compromís documental en el qual s'establiran les funcions de supervisió dels doctorands.

Models:

 

Termini

Aquest compromís s'ha de signar el més aviat possible un cop assignat el director de tesi.

 

Procediment

La Secretaria del Departament de Comunicació comunicarà al doctorand el director de tesi assignat per la CAD i li sol·licitarà que presenti un exemplar signat del compromís documental a la secretaria.

La secretaria del departament tramitarà la resta de  signatures.

Un cop signat per totes les parts, la secretaria retornarà a l'estudiant el compromís documental signat.

 

Cal tenir en compte

En cas que hi hagi un canvi de tutor o director de tesi o una inclusió o supressió d'un codirector, serà necessari signar un nou compromís documental.

 

Normativa

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat (art. 9)

Requisits per ser director de tesi: Normativa acadèmica del dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació (art. 2)