Evidencialitat i epistemicitat en textos de gèneres discursius evaluatius. Anàlisi contrastiva i traducció (MODEVIGTRAD)

Evidencialitat i epistemicitat en textos de gèneres discursius evaluatius. Anàlisi contrastiva i traducció (MODEVIGTRAD)
REFERÈNCIA: FFI2014-57313-P

Partint del projecte vigent MODEVIG [FFI2011-25755], l'objectiu general de MODEVIGTRAD és avançar en l'estudi de les estratègies evidencials i epistèmiques presents en textos de gèneres discursius que mostren un elevat grau de llenguatge avaluatiu i de modalització. Basant-nos en els marcs teòrics de la gramàtica sistèmico-funcional, de la lingüística enunciativa i de la lingüística cognitiva, l'enfocament que es proposa és comunicatiu i multimodal, tenint en compte la interacció, els participants i el context cognitiu i situacional. El plantejament metodològic és contrastiu en cinc llengües de treball (espanyol, català, anglès, alemany i francès), amb aplicació als estudis de traducció, a l'àmbit lexicogràfic i als estudis pragmàtico-discursius.

En tot intercanvi comunicatiu, l'emissor utilitza les estratègies evidencials per a codificar les seves fonts de coneixement i justificar, davant el receptor, la seva asserció; aquesta informació evidencial dóna al seu missatge autoritat i fiabilitat. Així mateix, mitjançant marques modals epistémiques (verbs, adverbis, adjectius, locucions adverbials), l'emissor codifica el seu grau de certesa en relació al contingut proposicional de l'enunciat, al mateix temps que transmet les seves creences, actituds i grau de compromís amb aquest contingut. En el present projecte plantegem la necessitat del parlant de transmetre informació evidencial i epistèmica (actitudinal) en gèneres discursius on el context i la transmissió d'emocions tenen una funció primordial. Els gèneres i textos amb els quals ens proposem treballar (en plataforma digital, en la seva major part) són:

(a) fòrums de pàgines web públiques (internet), en els quals s'intenta reproduir el llenguatge parlat i es busca la proximitat entre l'emissor i el receptor;

(b) articles periodístics i textos d'opinió sobre temes d'actualitat, en els quals el parlant mostra un elevat grau de compromís amb les seves assercions;

(c) articles periodístics de divulgació científica-mèdica, amb una presència elevada de llenguatge metafòric que modaliza el contingut proposicional de la notícia i/o informe mèdic;

(d) cybertextos literaris, productes multimodals on el llenguatge verbal es combina amb la imatge i la música;

(e) textos acadèmics interpretatius d'obres literàries de referència, amb un elevat grau de modalització.

Objectius específics

Així doncs, els objectius específics de MODEVIGTRAD són:

(i) Relacionar el context enunciatiu amb els usos lingüístics evidencials i epistèmics;

(ii) Aprofundir en la interrelació entre objectivitat, subjectivitat i intersubjectivitat en l'ús de les unitats analitzades;

(iii) Proposar interpretacions i aproximacions teòriques plausibles de les funcions evidenciales, epistémicas i intensificadores presents en textos de gèneres discursius amb un elevat grau de llenguatge avaluatiu i de modalització;

(iv) Aportar resultats contrastius a l'àmbit de la traducció.

Investigadors principals

Montserrat González Condom

Investigadors

Elisabeth Miche (UPF)
Montserrat Ribas (UPF)
Carolina Figueras (UB)
Mario Bisiada (UPF)
Aina Torrent (UColònia)
Julia Williams (U Cantabria)

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad - MINECO

REFERÈNCIA: FFI2014-57313-P