El treball final de màster (20 ECTS) és de tipus normatiu o analític (o ambdós), innovador i orientat a la recerca, ja que està pensat com a una iniciació a la recerca que pugui conduir a un doctorat. L'extensió orientativa del treball és de 10.000 paraules (bibliografia i notes incloses).

El treball final de màster s'hauria de presentar en format d'article, és a dir, hauria de ser desenvolupat i escrit com si s'hagués d'enviar a una revista acadèmica (journal) per a la seva publicació.

Per desenvolupar el vostre treball final de màster podeu fer servir diferents enfocaments i mètodes. Tanmateix, tant si utilitzeu interpretació de textos, anàlisi del discurs, tècniques d'entrevista, informació estadística publicada o recollida per vosaltres, qualsevol altre material o dades o combinació d'aquests, sempre hi ha d'haver els següents elements en el vostre paper: pregunta o hipòtesi clara que sigui l'eix vertebrador; revisió de l'estat de la qüestió; resum de les teories normatives o analítiques més rellevants per al tema que tracteu; tria d'un mètode de recerca coherent amb la vostra pregunta o hipòtesi; anàlisi de dades, textos i informacions amb l'ajuda d'eines metodològiques; presentació dels resultats de l'anàlisi i conclusions vàlides.

El treball final de màster ha d'estat escrit en anglès. Només s'acceptaran el català o el castellà previ acord amb el supervisor del treball.

Recordeu: el Departament de Ciències Polítiques i Socials no tolerarà casos de plagi o còpia ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus de pràctiques fraudulentes en els treballs realitzats pels alumnes. La sanció per a aquest tipus de pràctiques consistirà en el suspens de l'assignatura i l'obertura d'un expedient que pot concloure amb la no obtenció del títol de màster. Es considerarà plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d'altres autors sense citar-ne la font original de la que provenen, ja sigui una pàgina d'Internet, un llibre, una revista o bé treballs d'altres companys.

 

Supervisors

Els estudiants poden triar el seu supervisor d'un llistat del professorat disponible al Departament de ciències polítiques i socials que se'ls proporcionarà per e-mail. Es pot proposar també una segona opció per si de cas la primera no està disponible. S'intentarà assignar a casa estudiant la primera opció, però s'ha de tenir en compte que cada professor només pot supervisar un màxim de quatre estudiants. Els estudiants que no hagin pogut ser assignats al supervisor que havien triat seran assignats a un altre professor del departament. En general, el professorat visitant no tutoritza treballs finals de màster, tot i que si està interessat en una supervisió concreta el Departament acceptarà la proposta. El professorat visitant no rep cap compensació per aquesta dedicació addicional, així que es convida els estudiants a no proposar com a supervisor un professor visitant sense previ acord amb ell.

Tant els estudiants com els tutors seran informats de l'assignació per e-mail. Després de rebre la informació, el procés de supervisió comença i els estudiants ja poden contactar el seu supervisor per començar a fer un pla de treball (veure dates d'entrega més abaix).

 

Procés de correcció i puntuació

El 80% de la nota final prové de la nota que posi el supervisor (descarregar criteris de puntuació). El 20% restant prové de la nota posada pel tribunal de treballs finals de màster, format per dos membres del professorat del Departament davant de qui l'estudiant haurà de presentar el seu treball.

La defensa del treball davant del tribunal consisteix a una breu presentació del treball per part de l'alumne (10 minuts), incloent la pregunta de recerca, les hipòtesis i els resultats principals. La presentació s'ha de fer en anglès obligatòriament i es pot utilitzar una presentació powerpoint (o similar). Un cop l'estudiant hagi finalitzat la seva exposició, el tribunal disposarà de 5 minuts per fer les preguntes que consideri convenients. La defensa és un acte públic i obert a tothom que hi vulgui assistir.

 

Terminis

Principis de febrer

El coordinador del màster demanarà als estudiants que comencin a pensar en un possible tema a treballar i en un possible supervisor.

 

Finals de febrer

Els estudiants hauran d'enviar una proposta per e-mail al coordinador del màster (i pujar a l'aula global) amb el tema del treball final (un títol aproximat és suficient) i dos possibles supervisors per ordre de preferència. El Departament proporcionarà als estudians el corresponent formulari. Abans de fer la tria, recomanem que parleu amb el supervisor potencial per veure si està disponible i disposat a treballar el tema en què esteu interessats.

 

Finals de març

La coordinació del màster assignarà a cada estudiant un supervisor i es comunicarà la decisió a ambdós. Els estudiants han de contactar el seu supervisor per començar a treballar en la tesina.

 

Juny

La versió final del treball final de màster s'haurà d'enviar al supervisor i pujar-la a l'Aula Global. Posteriorment es durà a terme la defensa oral.