Actualitat Actualitat

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

El Ple aprova els comptes anuals auditats del 2017

El Ple aprova els comptes anuals auditats del 2017

10.11.2018

En la sessió del 8 de novembre de 2018, el Ple del Consell Social va aprovar el Compte General i els Comptes Anuals auditats de l’exercici 2017, en l'exercici de les seves competències i tal com estableix l'article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya: "Corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) e) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l’exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d’acord amb la normativa vigent".

Categories: