1. Avaluació

Normativa

La normativa de màster vigent segons acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013, article 10 sobre avaluació dels coneixements, determina que:

L'avaluació dels coneixements dels estudiants es pot fer mitjançant examen final o bé, seguint un procés d'avaluació continuada.

Els professors responsables de cada assignatura han de fer públics, a l'inici de cada període  de docència, els mètodes i els criteris d'avaluació que aplicaran.

10.1. Règim dels exàmens finals

10.1.1. Període

Els exàmens, tant orals com escrits, s'han de fer, en finalitzar la docència, dins el període fixat per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic.

10.1.2.  Règim de convocatòries

Es farà una única convocatòria d'examen per curs acadèmic per cada assignatura.

10.1.3. Exàmens orals

Els exàmens orals seran organitzats i avaluats per un tribunal format per tres professors nomenat a aquest efecte per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el màster. Per tal que quedi constància del contingut de l'examen i per tal de garantir-ne la conservació, els exàmens seran enregistrats en un suport apte per a la gravació i reproducció. (Vegeu la Resolució d'11 de març del 2011 per la qual es modifica la Instrucció 01/2004 de l'Arxiu de la Universitat, per la qual s'estableix el procediment per a l'eliminació d'exàmens i documents base de la qualificació)

10.2.  Règim de l'avaluació continuada

S'entén per avaluació continuada el conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques definides en el pla docent de l'assignatura aplicables de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta. Les evidències recollides han de facilitar a estudiants i docents indicadors significatius i periòdics sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment de les competències que s'hagin expressat com a objectius d'aprenentatge de l'assignatura.

L'avaluació continuada comprèn les assignatures que així ho prevegin en el pla docent de l'assignatura.

10.2.1 Contingut

Les assignatures que integrin sistemes d'avaluació continuada especificaran un mínim de tres fonts d'avaluació, així com els mecanismes i indicadors del progrés i de l'assoliment dels aprenentatges, la temporització prevista, els criteris per avaluar cada una de les activitats i el seu pes en el còmput global de la qualificació de l'assignatura.

10.2.2 Avaluació

Els mecanismes d'avaluació continuada emprats en el període lectiu de classes poden comprendre un pes, a efectes d'avaluació final, d'entre el 50 i el 100% del total de l'avaluació.

L'estudiant rebrà periòdicament informació dels resultats obtinguts en les activitats que configurin l'itinerari d'avaluació continuada. A tal efecte, s'empraran per difondre-la els mecanismes previstos en el pla docent de l'assignatura.

10.2.3. Qualificacions

Les assignatures amb avaluació continuada seguiran el sistema general de qualificacions fixat per la Universitat.

10.3. Avaluació del  treball de fi de màster

El màster universitari conclou amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de Màster.

L'avaluació d'aquest treball correspon a un tribunal, nomenat per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el màster, i que ha d'estar format per un mínim de tres membres del personal docent investigador (un president, un vocal i un secretari).

10.4. Conservació de les proves d'avaluació

Per tal d'assegurar la possibilitat de revisar les qualificacions, els professors estan obligats a guardar els exàmens o els documents sobre els quals es fonamenti la qualificació (inclosos els enregistraments) durant el període que hagi establert el secretari o secretària general de la Universitat, com a òrgan competent per fixar les condicions i calendari per a la conservació de les proves d'avaluació.

 

Treball final de màster

 

Normativa del Departament de Comunicació respecte el plagi

El Departament de Comunicació no tolerarà casos de plagi o còpia ni la col·laboració activa o passiva amb aquest tipus de pràctiques fraudulentes en els treballs realitzats pels alumnes. La sanció per a aquest tipus de pràctiques consistirà en el suspens de l'assignatura i l'obertura d'un expedient que pot concloure amb la no obtenció del títol de màster.

Es considerarà plagi la reproducció de frases o paràgrafs de textos d'altres autors sense citar-ne la font original de la que provenen, ja sigui una pàgina d'Internet, un llibre, una revista o bé treballs d'altres companys.