Convocatòria d’un contracte de Personal Investigador en Formació (PIF) per a estudiants del Doctorat en Comunicació, curs 2020-2021 del Grup de Recerca en Periodisme (GRP).

 

El Departament de Comunicació convoca un contracte de Personal Investigador en Formació, PIF, per a estudiants del doctorat en Comunicació, curs 2020-2021, del Grup de Recerca en Periodisme (GRP).

Beneficiaris: Estudiants matriculats per primera vegada el curs 2020-2021 al doctorat en Comunicació. S'ha d'estar matriculat a temps complet i complir els requisits relatius a la data de finalització dels estudis que s’especifiquen en l’annex.

Objecte del contracte: contracte laboral a temps complet afiliat a la Seguretat Social (en el cas d’estudiants estrangers cal disposar del corresponent permís de treball). Incompatible amb qualsevol altre tipus de contracte. Tasques investigadores i activitats de formació acadèmica del seu programa de formació, amb el límit de 60 hores de col·laboració en activitats acadèmiques presencials.

Perfil del contracte:  

1 contracte amb un perfil vinculat al grup de recerca GRP

 • Es prioritzaran les línies de recerca vinculades al grup de recerca GRP
 • Es requereix un nivell d’anglès C-1 o superior (acreditats).
 • Es valorarà experiència en l’assistència a la recerca.
 • Es valorarà el coneixement i l’experiència en anàlisi estadístic, framing i anàlisi de contingut
 • Es valorarà l’especialització en ètica, deontologia i periodisme de qualitat; responsabilitat dels mitjans i accountability; història dels mitjans de comunicació, Fact-checking.

Criteris de valoració:

 • Adequació del perfil investigador (4 punts). Es valorarà la trajectòria del candidat, el projecte que presenta com a tesi i la seva afinitat amb el perfil de recerca per al qual es presenta i, en conseqüència, amb les línies de recerca del grup d'investigació del departament al qual s'hauria d'incorporar, així com els criteris específics del perfil.
 • Adequació al perfil docent en comunicació (2 punts). Es valorarà positivament l'experiència prèvia.
 • Expedient acadèmic de màster i grau/llicenciatura (2 punts) amb la nota mitjana ponderada de la universitat d'origen (en cas de més d’una titulació es considerarà la de puntuació més alta). L'expedient de màster tindrà un valor del 30% i el de grau/llicenciatura, d'un 70%, en el còmput global.
 • Coneixement d'anglès (1 punt). Cal acreditar-ho amb algun títol oficial.
 • Cartes de recomanació aportades per a l'admissió al doctorat (1 punt).

Durada: 1 any (d’1 octubre 2020 a 30 setembre 2021), prorrogable fins a 4 anys

Retribució mensual: 1.370,85 €/mensuals bruts en 12 pagues

Ajut : Per l’import de matrícula (el beneficiari del contracte solament haurà de satisfer l'import de les taxes administratives en el moment de matricular-se).

Obligacions: realitzar les activitats del doctorat a temps complet corresponent a cada any, participar en tasques d'investigació en el marc del grup de recerca en el qual s'incorpora, donar suport a la docència fins un màxim de 60 hores docents presencials anuals i dur a terme tasques de suport que li siguin assignades pel Departament.

Sol·licituds: les sol·licituds es podran adreçar per e-mail a [email protected] i cal adjuntar la documentació següent:

 • Acreditació del nivell d'anglès C-1 (i si en tens, d’altres llengües estrangeres).
 • Acreditació de l'experiència docent en comunicació.
 • Certificat d'experiència professional, expedit per l’empresa, institució o altres, en l’assistència en la recerca.
 • Certificat de formació i/o certificat d’experiència professional (expedit per l’empresa o entitat) en anàlisi estadístic, framing i anàlisi de contingut.
 • Certificat de formació i/o certificat d’experiència professional (expedit per l’empresa o entitat) de l’especialització en ètica, deontologia i periodisme de qualitat; responsabiltat dels mitjans i accountability; història dels mitjans de comunicació, Fact-checking.

L’adjudicació definitiva del contracte estarà subjecte a la presentació de la documentació original (ha de ser original o còpia compulsada) quan la secretaria ho requereixi (abans de la signatura del contracte)

La Comissió utilitzarà la següent documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al Doctorat en Comunicació:

 • Títol universitari de grau
 • Expedient acadèmic oficial de grau definitiu amb nota ponderada
 • Cartes de recomanació
 • Memòria
 • Currículum vitae
 • Títol de màster universitari o declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol de màster universitari abans de l'inici del programa de doctorat
 • Expedient acadèmic oficial definitiu del màster universitari o expedient acadèmic oficial provisional.

L'adjudicació definitiva del contracte també està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació d’aquesta documentació presentada en fer la preinscripció. (Per això, en el moment de la Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció).

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no havies finalitzat els estudis de màster, en el moment de la Matrícula, hauràs de presentar:

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'estudi previ d'accés.
 • Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

Termini de presentació de sol·licituds: 24 de maig de 2020

Resolució: les sol·licituds presentades seran examinades per una comissió formada pel coordinador acadèmic del departament de Comunicació responsable de l’àmbit de recerca i transferència, el coordinador del grup de recerca en el qual s'incorporarà el becari i dos professors del Departament de Comunicació designats pel seu director. Si es considera pertinent, s'entrevistarà els candidats per contrastar la idoneïtat dels seus perfils personals i curriculars a l'ajut convocat.

Se suggereix a la persona que obtingui la beca que demani les beques FPI de l'AGAUR i/o del Ministeri d'Economia i Competitivitat, si compleix els requisits establerts.

Termini de la Resolució: segona quinzena de juny de 2020.

 

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb la secretaria: [email protected]