El Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (MPD) de la UPF convoca 1 ajut de matrícula per cursar el MPD en el curs acadèmic 2019-2020.

Dotació/Import de l'ajut: 2.000€ a descomptar de l'import de la matrícula del curs acadèmic 2019-2020.

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o, que havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet al Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat pel curs 2019-2020.  

Termini màxim sol·licitud Ajut:

Termini per sol·licitar l'ajut

Estudiants admesos en 1a. i 2a. convocatòria 17/04/2019 

Estudiants admesos en 3a. convocatòria 29/05/2019 

Estudiants admesos en 4a. convocatòria 09/07/2019 

 

Sol·licitud i Documentació:

1/ Imprès de sol·licitud degudament emplenat

2/ Certificat acadèmic oficial de la titulació d'accés al MPD amb la nota mitjana ponderada de l'1 al 4, si no es va presentar en el moment de l'admissió.

Lloc i horari de presentació de la sol·licitud:

Unitat de Gestió Administrativa de Comunicació. Carrer Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona.

Despatx 52.415   -  Telèfon: 93 542 24 43  -  Contacte: Míriam Boher.

Horari d'atenció: 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16 a 17 h (de dilluns a dijous). Horari d'estiu: del 17 de juny del 2019 al 13 de setembre del 2019 (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h)

Resolució Ajut:

La Comissió avaluadora està composta per: Núria Almiron Roig (Coordinadora del màster), Jordi Balló Fantova (Degà) i Glòria Salvadó Corretger (Sotsdirectora de Postgrau).

La Comissió avaluadora utilitzarà, a més, la documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al MPD:

  • Títol universitari oficial de grau, llicenciat o equivalent que dona accés al Màster (no puntua)
  • Currículum vitae (5 punts)
  • Expedient acadèmic de l'estudi previ d'accés amb la nota mitjana de la universitat d'origen (3 punts)
  • Cartes de presentació  (2 punts)

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà la primera quinzena de setembre en aquest mateix Web.

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat i amb els altres ajuts i beques que ofereix aquest Màster.

Observacions:

Si l'expedient no inclou la nota ponderada, de l'1 al 4, per defecte es considerarà que és un 1.

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no s'han finalitzat els estudis de grau, en el moment de la Tutoria de Matrícula, s'haurà de presentar:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari de grau.

- Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

L'adjudicació definitiva de la beca està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscripció. Per això, en el moment de la Tutoria de Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.