El Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (MPD) de la UPF convoca 3 ajuts de matrícula per cursar el MPD en el curs acadèmic 2022-2023.

Dotació/Import de l'ajut: fins a un màxim de 1000€ destinats a cobrir part de l'import de la matrícula del curs acadèmic 2022-2023.

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o, que havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet al Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat pel curs 2022-2023.

Termini màxim per fer la sol·licitud de l'ajut: 14 de juny del 2022

Sol·licitud i Documentació:

1/ Imprès de sol·licitud degudament emplenat

2/ Certificat acadèmic oficial de l'estudi d'accés al Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat amb la nota mitjana ponderada de l'1 al 4, si no es va presentar en el moment de l'admissió.

3/ Curriculum vitae on s'inclogui la nota mitjana ponderada de la universitat d'origen, indicant preferentment la nota mitjana ponderada amb l'escala corresponent (1-4, 1-5, etc.). Si no es possible incloure la nota mitjana ponderada, cal indicar l'escala amb la qual es calcula la nota mitjana de l'expedient (1-100, 1-10, 1-20, etc.). Si no s'indica la nota mitjana, s'assignarà 1 punt de 5 per aquest criteri.

Lloc de presentació de la sol·licitud:

Per correu electrònic a l'adreça [email protected]

Resolució Ajut:

La Comissió avaluadora està composta per: Núria Almiron Roig (Coordinadora del màster), Jordi Balló Fantova (Director del Departament de Comunicació) i Glòria Salvadó Corretger (Sotsdirectora de Postgrau).

La Comissió avaluadora utilitzarà, a més, la documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al MPD:

  • Títol universitari oficial de grau, llicenciat o equivalent que dona accés al Màster (no puntua)
  • Curriculum vitae (5 punts) on s'inclogui la nota mitjana ponderada de la universitat d'origen, indicant preferentment la nota mitjana ponderada amb l'escala corresponent (1-4, 1-5, etc.). Si no es possible incloure la nota mitjana ponderada, cal indicar l'escala amb la qual es calcula la nota mitjana de l'expedient (1-100, 1-10, 1-20, etc.). Si no s'indica la nota mitjana, s'assignarà 1 punt de 5 per aquest criteri.
  • Expedient acadèmic de l'estudi previ d'accés amb la nota mitjana de la universitat d'origen (3 punts)
  • Cartes de presentació (2 punts)

Termini de resolució de l'ajut: La resolució final de l'ajut correspon al Director del Departament i es publicarà la primera quinzena de setembre en aquest mateix Web.

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat i amb els altres ajuts i beques que ofereix aquest Màster.

Observacions:

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no s'han finalitzat els estudis de grau, en el moment de la Tutoria de Matrícula, s'haurà de presentar:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari de grau.

- Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

L'adjudicació definitiva de la beca està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscripció. Per això, en el moment de la Tutoria de Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.