Comunicat del CEPDI i la JPDI sobre el resultat de les eleccions a rector 2009

Arran dels manifestos sobre les eleccions a rector fets públics per part de diverses organitzacions d'estudiants (AEP, SEPC, Assemblea d'Estudiants) i per part de la UPF, el Comitè d'Empresa i la Junta de PDI volem simplement constatar els següents fets contrastables:

 1. Segons l'article 76.4 del Reglament electoral de la UPF, i d'acord amb l'article 20.3 de la LOU, «serà proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat o candidata que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament, una vegada fetes i aplicades les corresponents ponderacions». Per tant, quan hi ha una sola candidatura només es pot donar un resultat: 100% a favor del candidat únic.

 2. En haver-hi només una candidatura a les eleccions, la de Josep Joan Moreso, l'electorat podia optar entre una d'aquestes quatre alternatives: abstenció, vot nul, vot en blanc, i vot al candidat únic. D'aquestes opcions, només la del vot explícit al candidat Josep Joan Moreso es pot interpretar com una expressió de suport al candidat.

 3. En el seu comunicat, la UPF «manifesta amb tota rotunditat» que: «2. El vot en blanc en unes eleccions, no és més que això, un vot en blanc, al qual no se li pot atorgar altra expressió ni significat. (…) 3. Qualsevol interpretació que no sigui aquesta qüestiona el joc democràtic». Segons això, el propi Reglament electoral de la UPF qüestiona el joc democràtic, ja que l'article 80 (i l'article 88, en relació amb el 80) atorga als vots en blanc la possibilitat de forçar una segona volta en les eleccions a degans i directors de centres i departaments, tant si hi ha diverses candidatures com si només n'hi ha una.

 4. El resultat de l'escrutini, abans d'aplicar les ponderacions que preveu l'article 51.2 dels Estatuts de la UPF (modificat el 10 de novembre de 2008 pel Consell de Govern, en virtut de la potestat que li atorga la D. A. 8a de la LOMLOU), és el següent:

  Abstenció: 9588   (81.5% del cens)
  Vots nuls: 27   (1.3% dels vots)
  Vots en blanc: 1583   (72.9% dels vots)
  Vots al candidat Josep Joan Moreso:   561   (25.8% dels vots)

  Després d'aplicades les ponderacions per sectors, el resultat és l'únic possible quan hi ha un sol candidat, com hem esmentat al punt 1: 100% a favor del candidat.

 5. Encara que la llei només preveu el còmput dels vots a candidatures, si féssim l'exercici de comptar els vots en blanc com si fossin a una candidatura per tal de valorar el suport rebut pel candidat, els resultats ponderats haurien estat aquests:

  Abstenció ponderada: 51.0%
  Vots ponderats a la hipotètica “candidatura en blanc”:   46.8%
  Vots ponderats al candidat Josep Joan Moreso: 53.2%
 6. A tall de recordatori, els resultats de les eleccions del 2005 abans de les ponderacions van ser:

  Abstenció: 7418   (70.2% del cens)
  Vots nuls: 24   (0.7% dels vots)
  Vots en blanc: 438   (13.9% dels vots)
  Vots al candidat Andreu Mas Colell:   1157   (36.7% dels vots)
  Vots al candidat Josep Joan Moreso:   1536   (48.7% dels vots)

  Després d'aplicar les ponderacions que preveien en aquell moment els Estatuts, els resultats van ser:

  Abstenció ponderada: 30.4%
  Vots ponderats al candidat Andreu Mas Colell:   46.4%
  Vots ponderats al candidat Josep Joan Moreso:   53.6%
 7. En el comunicat de la UPF, el rector (en funcions) «agraeix tots els suports recollits entre la comunitat universirària (sic), especialment el del 75% del professorat», malgrat que el suport que va rebre del conjunt del professorat va ser inferior al 75%, i fins i tot en l'anomenat “sector C” hi va haver més vots en blanc que al candidat. Quan el rector parla de «professorat» aparentment ha oblidat especificar que s'està referint només al «professorat permanent doctor», que és un col·lectiu petit dins de tot el professorat, i més concretament al «professorat permanent doctor que va exercir el seu dret a vot».

 8. Segons l'esmentat article 52.1 (modificat) dels Estatuts, i d'acord amb l'article 20.3 de la LOU (en la redacció donada per l'article únic, apartat 20, de la LOMLOU), el professorat permanent doctor té un pes del 51% en el còmput dels vots. Aquest pes ve donat per la preponderància que segons la mateixa llei hauria de tenir el col·lectiu de professorat permanent doctor (juntament amb el del professorat permanent no doctor, poc rellevant numèricament a la UPF ja que està format per un màxim de 3 persones) en el conjunt del professorat. Però a la UPF la proporció de professorat permanent està molt per sota del que diu la llei, tal com hem recollit en diversos documents (per exemple, el nostre últim informe sobre l'estabilitat del professorat). Per tant, com que no es compleixen els percentatges de categories de professorat però sí es compleix estrictament la regla del 51% en els processos electorals, a la UPF el col·lectiu de professorat permanent està sobrerepresentat en els òrgans de govern i en el repartiment del pes dels vots.