Reglament del Comitè d'Empresa

REGLAMENT DEL COMITÈ D'EMPRESA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR LABORAL (PDI-L) DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA DE BARCELONA

Aprovat pel Plenari en la reunió de l'11 d'octubre de 2007

ARTICLE 1. Definició

1.1 El Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador (en endavant CPDI) és l'òrgan col·legiat de representació i defensa dels interessos del personal docent i investigador amb contracte laboral d'aquesta Universitat.
1.2 El Comitè ha de difondre al màxim les seves funcions i activitats, sobretot a través de mitjans electrònics.
1.3 Les competències, organització i funcionament del CPDI es regeixen pel marc jurídic vigent i per aquest Reglament.

ARTICLE 2. Composició

2.1 El Comitè d'Empresa està format per totes les persones representants del PDI laboral elegides en les eleccions sindicals.
2.2 Les vacants que es produeixin en el Comitè d'Empresa han de ser cobertes automàticament per la persona candidata següent de la llista electoral a la qual pertanyia la persona que cal substituir, amb la notificació prèvia a la presidència.

ARTICLE 3. Organització

3.1 Per dur a terme les seves funcions, el Comitè d'Empresa s'organitza en els òrgans següents:
3.1.1 Plenari

El Plenari està constituït per la totalitat dels membres del CPDI. És l'òrgan amb la màxima capacitat de decisió del CPDI.

3.1.2 La presidència, la vicepresidència i la secretaria

Els càrrecs electes ho són per majoria absoluta en primera votació; si cal una segona volta, només es necessita una majoria simple. En cas d'empat, cal una tercera votació, també per majoria simple. Si persisteix l'empat, resulta elegida la persona candidata de la llista més votada.

Els càrrecs poden ser revocats amb el vot de la majoria absoluta dels membres del CPDI, en sessió plenària convocada a aquest efecte.

ARTICLE 4. Funcionament

4.1 Plenari
4.1.1 El Plenari es reuneix un cop cada dos mesos o sempre que ho sol·liciti un terç del membres del Plenari o del personal treballador representat.
4.1.2 La convocatòria de les reunions del CPDI correspon a la presidència. Les convocatòries s'han d'efectuar amb una antelació mínima de tres dies hàbils abans de la reunió, per correu electrònic, tret dels supòsits en què, a criteri de la presidència, sigui urgent la convocatòria.
4.1.3 El Plenari queda vàlidament constituït quan hi assisteix la meitat més u dels seus membres, en primera convocatòria. En segona convocatòria, quinze minuts després de la primera, queda constituït amb l'assistència, de com a mínim, un terç dels seus membres. Hauran de trobar-se entre les persones assistents el president o presidenta i el secretari o secretària.
4.1.4 Al Plenari li corresponen totes les funcions i atribucions assenyalades per la normativa vigent i per aquest Reglament. Els acords es prenen per majoria dels membres assistents, tret de les excepcions que estableixi el present Reglament.
4.2 La presidència
4.2.1 Són funcions de la presidència:
 
a) Convocar les reunions del Plenari, d'acord amb el que estableix aquest Reglament.
b) Proposar l'ordre del dia de les reunions del Plenari i distribuir-lo entre els seus membres. L'ordre del dia s'adopta un cop escoltades la vicepresidència i la secretaria. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs a l'ordre del dia, tret que estiguin presents tots els membres del Comitè i sigui declarada la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
c) Presidir i moderar les reunions del Plenari.
d) Exercir la representació formal del CPDI.
e) Formalitzar amb la seva signatura els acords que emanin del CPDI.
f) Qualsevol altra funció que li atorgui el Plenari.

La presidència pot delegar en la vicepresidència qualsevol d'aquestes funcions.

4.3 La vicepresidència
4.3.1 Són funcions de la vicepresidència:
 
a) Exercir les funcions de la presidència per als supòsits de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal.
b) Exercir les funcions de la secretaria en cas d'absència del secretari o la secretària.
c) Exercir les funcions delegades per la presidència.
d) Impulsar i coordinar les comissions que es creïn d'acord amb aquest Reglament. La vicepresidència ha d'informar de l'activitat de les comissions a la presidència.
e) Assistir, si escau, a les reunions de les comissions creades pel Plenari, i presidir-les. Aquestes facultats poden ser exercides per la vicepresidència sens perjudici de la potestat de la presidència d'assistir a les reunions de les comissions, i presidir-les.
f) Qualsevol altra funció que li atorgui el Plenari.
4.4 La secretaria
4.4.1 Són funcions de la secretaria:
 
a) Aixecar acta de les reunions del Plenari i enviar-la a tots els membres del Plenari.
b) Fer la lectura prèvia a l'aprovació de l'acta en la sessió posterior.
c) Custodiar i ordenar els registres, arxius i segells, i la resta de la documentació del Comitè d'Empresa.
d) Expedir certificats als membres del CPDI, o a altres treballadors que ho demanin, amb la comunicació posterior a la presidència.
e) Qualsevol altra funció que li atorgui el Plenari.

ARTICLE 5. Adopció d'acords

5.1 Al Comitè d'Empresa cada membre titular té un vot i, quan sigui necessari, el vot de la presidència dirimeix els empats.
5.2 Les votacions es fan a mà alçada i poden ser secretes si així ho sol·licita una tercera part de les persones assistents.
5.3 Els membres del Comitè d'Empresa tenen dret a formular vot particular, així com a expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquin. La formulació de vot particular s'ha de fer en el termini de 48 hores, mitjançant un escrit que s'ha d'incorporar a l'acta de la reunió o al text acordat.
5.4 Els acords s'han d'adoptar per majoria dels vots vàlidament emesos.

ARTICLE 6. Actes

6.1 S'ha d'aixecar acta de cada reunió del Plenari, on hi ha de constar, com a mínim:
 
a) El lloc i la data de la reunió.
b) La llista dels membres assistents i dels membres absents.
c) L'ordre del dia, els assumptes debatuts, els acords adoptats i els resultats de les votacions.
6.2 L'acta s'ha d'aprovar a la reunió següent.
6.3 Un cop aprovada l'acta, en un termini de set dies s'ha d'enviar per correu electrònic a tots els membres del Comitè d'Empresa i s'ha de publicar a la pàgina web del Comitè d'Empresa, per tal que estigui disponible per a tot el personal treballador de la UPF.
6.4 Les actes són conservades per la secretaria del Comitè d'Empresa.

ARTICLE 7. Comissions

7.1 El Comitè d'Empresa pot acordar, per majoria absoluta, la constitució i funcionament de comissions temporals o permanents, amb les funcions que el Plenari els atribueixi.
7.2 En aquestes comissions han d'estar representats tots els sindicats presents al Comitè d'Empresa. Quan una comissió tingui funcions decisòries, el vot dels seus membres és ponderat segons la presència del seu sindicat en el Comitè d'Empresa. L'absència d'algun representant dels sindicats presents a una comissió no n'impedeix el funcionament.

ARTICLE 8. Modificació del Reglament

8.1 Aquest Reglament s'aprova i es pot modificar amb el vot de la majoria absoluta dels membres del Comitè d'Empresa.