Matèries de negociació

 • Nova planta de professorat

 • Càrrega docent (art. 21.4 conveni, Bolonya, etc.)

 • Aplicació de la LOMLOU i futura reforma de la LUC

 • Efecte sobre el PDI-L de l'increment de pagues extraordinàries del PDI-F

 • Procés de reconeixement de triennis al personal temporal (fet)

 • Renovació del Manual d'Avaluació Docent del Professorat

 • Reforma dels Estatuts de la universitat

 • Matèries expressament indicades en el conveni col·lectiu:

  1. Condicions específiques de diverses categories de PDI-L: professorat emèrit, investigador postdoctoral, investigador ordinari, director d'investigació i ajudants (art. 11)

  2. Requisits alternatius d'accés a places de professorat associat (art. 16.3)

  3. Participació dels representants del personal en els processos de selecció (art. 17.2)

  4. Calendari laboral (art. 19.1)

  5. Dedicació del PDI-L (art. 21.4)

  6. Retribucions del professorat emèrit (art. 33)

  7. Requisits d'accés a tipus 2, 3 i 4 de professorat associat (art. 34.2)

  8. Gratificacions i indemnitzacions per raó del servei (art. 36.3)

  9. Criteris per concedir reducció de jornada per familiars a càrrec directe que requereixin dedicació especial (art. 37.1.l)

  10. Normativa de llicències especials per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària (art. 39.4)

  11. Pla de formació pluriennal per al PDI-L (art. 45.2)

  12. Reinserció de personal en rehabilitació o amb inestabilitat psicològica (art. 49.3)

  13. Proposta de plans de jubilació anticipada, a 1 any de la signatura del conveni (art. 50.3)

  14. Condicions del personal incorporat per la integració de nous centres (D.A. 4.2)

  15. Adaptació del professorat col·laborador (D.T. 1.1)

  16. Identificació del col·lectiu de “falsos associats” a regularitzar (D.T. 2.2)