Comunicat al professorat associat sobre els exàmens de setembre

Benvolguts/udes,

La contractació trimestral del professorat associat que s'ha generalitzat a la UPF aquest curs 2011/2012 ha generat dubtes en la interpretació de la següent clàusula dels contractes:

«En els contractes de professor associat d'un trimestre acadèmic, la persona contractada haurà de realitzar totes les convocatòries dels exàmens i les corresponents correccions i consultes d'avaluació de les matèries impartides.»

La Universitat havia manifestat diverses vegades que en virtut d'aquesta clàusula el professorat associat podia continuar prestant els seus serveis el mes de setembre encara que no tingués contracte laboral en vigor ni estigués donat d'alta a la Seguretat Social. Els òrgans de representació del PDI, per contra, sosteníem que aquesta era una situació totalment irregular, denunciable a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Finalment avui ens han comunicat que la Universitat ha decidit rectificar, de manera que al professorat associat que hagi de venir als exàmens de setembre però el seu contracte hagi finalitzat abans, se li aplicarà una de les mesures següents:

  1. Si se li havia ofert un contracte per al primer trimestre amb data d'inici la de començament del curs acadèmic, aquesta data d'inici s'avançarà a l'1 de setembre.

  2. Si tenia oferta de contracte per al segon i/o tercer trimestre però no per al primer, se li farà un contracte específic de dues setmanes, del 3 al 16 de setembre, amb el mateix tipus retributiu (tipus 1, 2, 3 o 4) però amb la dedicació mínima.

  3. En la resta de casos es demanarà als departaments que altres docents cobreixin els exàmens de setembre.

Els òrgans de representació valorem aquesta rectificació, encara que també hem de remarcar que si s'hagués mantingut l'estructura de contractació anual que era habitual fins al curs 2010/2011, la Universitat s'hauria estalviat el sobrecost que suposarà aquesta contractació no prevista. D'altra banda, tampoc hem d'oblidar que el fet de signar un contracte per dues setmanes amb la dedicació mínima pot tenir un efecte negatiu en aquelles persones que després d'aquest mini-contracte hagin de cobrar la prestació d'atur.

Cordialment,

El Comitè d'Empresa i la Junta de PDI de la UPF