Comentaris a l'esborrany del document UPF25 (gener 2010)

Des de la Junta i el Comitè d'Empresa del PDI volem fer les observacions següents al primer esborrany del document “Estratègia UPF25 anys”:

 1. La presentació del document diu que s'ha buscat la complicitat dels principals agents, i s'esmenten els estudiants, els antics alumnes, els ocupadors i els responsables del finançament, però no hi ha cap referència als treballadors de la institució a través dels seus representants. I l'apèndix sobre la metodologia utilitzada diu que la segona fase ha estat de contrast i definició amb representants de la comunitat universitària, que a cada trobada s'ha deixat oberta una via per a la participació electrònica, i que s'han recollit 223 aportacions. Doncs bé, als representants del personal que vam ser convocats el 10 de novembre no se'ns va informar dels detalls d'aquesta via de participació, i a més veiem que els comentaris que vam fer verbalment en aquella reunió sobre els problemes del PDI i el PAS no han quedat reflectits en el document.

 2. Tal com vam comentar en la reunió del novembre, trobem a faltar un diagnòstic precís de la situació actual a la universitat, i en particular dels aspectes que s'han de millorar. L'apartat sobre la situació actual al començament de cada capítol se centra en els elements que es consideren positius, com si fos un document de propaganda en comptes d'un pla estratègic. Només en punts molt concrets de l'annex hi ha un esment esquemàtic a algun aspecte no tan positiu de la situació actual.

 3. En aquesta visió triomfalista de la situació actual també es troba a faltar una referència a les persones que l'han fet possible, i que hauran de continuar treballant per assolir els objectius i dur a terme les estratègies d'actuació i programes plantejats en aquest pla.

 4. Creiem que una acció fonamental en una universitat pública és el retiment de comptes a la societat. En el document només se'n parla superficialment en l'estratègia d'actuació 5.6.

 5. En l'eix de creació de coneixement trobem a faltar, a més de les polítiques d'internacionalització i de captació de talent extern, que no sempre produeixen els resultats que serien desitjables, la definició d'una carrera acadèmica interna per als investigadors que ja estan a la universitat, en la formació dels quals s'ha fet una inversió que no es pot malbaratar.

 6. En l'eix de transferència del coneixement es parla de la dimensió pública de la UPF, per la qual adopta un model social integrat que suposa el retorn del valor que la societat hi ha dipositat. Però això es reflecteix després en una visió mercantil: col·laboració amb empreses (que es detalla en les pàgines següents) i institucions (que no es concreta en res), captació de fons competitius internacionals, creació d'empreses derivades (spin-offs) i patents. Es pot fer un servei a la societat i a altres institucions que no siguin necessàriament les empreses.

 7. Aquesta visió mercantil s'estén també sobre la recerca i la docència, amb l'aposta perquè afavoreixin la innovació i la transferència de coneixement vers el mercat i les empreses, i sobre la integració de la UPF en la vida social de Barcelona, que en aquest document es refereix només a empreses.

 8. Pel que fa a l'eix de transmissió del coneixement, un altre objectiu fonamental de la universitat és facilitar la inserció laboral dels seus estudiants, i en aquest sentit creiem que s'haurien de destinar els recursos necessaris per potenciar la inserció en empreses i institucions internacionals, i particularment europees.

 9. Un dels punts que observem en el marc de governança és una deriva cap a un model gerencial del govern de la universitat. Aquesta observació es veu reforçada pel fet que les convocatòries i la documentació relativa a aquest pla ens han arribat de la gerència, com si la planificació estratègica i el govern de la universitat no els portés el rector, que n'hauria de ser la màxima autoritat, sinó el gerent.

 10. El programa d'actuacions en l'àmbit del PDI està plantejat d'una manera genèrica, mentre que en l'àmbit de PAS parla d'una estructura estable de negociació, i pel que fa als estudiants conté un seguit força detallat de propostes d'actuacions.

 11. En l'estratègia 5.7 sobre responsabilitat social s'esmenten iniciatives recents (Pla d'Igualtat, Pla d'Inclusió), però també altres de no tan recents com l'Agenda 21 de la qual no tenim notícies sobre el seu desenvolupament (unitat de gestió ambiental, comissió de seguiment, etc.). Entenem que el pla estratègic també hauria d'incidir més en les condicions de treball del personal, la conciliació de la vida laboral i familiar, la seguretat laboral, etc.

Junta de Personal Docent i Investigador
Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador