El Comitè d'Empresa s'organitza en comissions, entre les quals hi ha la Comissió d'Assessorament i Greuges, que té per funció rebre i atendre les consultes, queixes i suggeriments, així com donar l'assessorament que es pugui oferir des del Comitè d'Empresa, a tots els membres del PDI laboral.

Són funcions de la Comissió d'Assessorament i Greuges, sens perjudici d'altres atribucions que li pugui encomanar el plenari del CEPDI, les següents:

1. Atendre les consultes que el personal docent i investigador laboral de la UPF dirigeixi a la Comissió, a través de la web del CEPDI, oferint informació en relació amb els drets i deures dels treballadors en la seva relació laboral.
2. Rebre les queixes que el personal docent i investigador laboral de la UPF dirigeixi a la Comissió, a través de la web del CEPDI, oferint orientació sobre les vies de què disposen els treballadors per a la millor defensa dels seus interessos.
3. Recollir els suggeriments que el personal docent i investigador laboral de la UPF dirigeixi a la Comissió, a través de la web del CEPDI, ordenant-los per tal de redactar la memòria anual de la comissió.
4. Elaborar una memòria anual, que contindrà una anàlisi de totes les consultes, queixes i suggeriments que el personal docent i investigador laboral de la UPF hagi dirigit a la Comissió, així com, en el seu cas, la proposta de les actuacions i mesures a adoptar. La memòria de la Comissió es presentarà al plenari del CEPDI i es traslladarà al rector i als òrgans competents de la UPF, donant-li la convenient difusió a través de la seva publicació a la web del CEPDI.

 

Actualment els membres de la Comissió d'Assessorament i Greuges són Alexandre de le Court i Sergio Canalda Criado.

Feu servir aquesta adreça de correu electrònic per fer-nos arribar les vostres consultes, queixes o suggeriments.

[email protected]