Vés enrere COMUNICAT DEL COMITÈ D'EMPRESA I DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR, SOBRE EL PROCÉS DE REAVALUACIÓ DE LA RECERCA A LA UPF.

COMUNICAT DEL COMITÈ D'EMPRESA I DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR, SOBRE EL PROCÉS DE REAVALUACIÓ DE LA RECERCA A LA UPF.

11.11.2016

 

COMUNICAT DEL COMITÈ D'EMPRESA I DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR, SOBRE EL PROCÉS DE REAVALUACIÓ DE LA RECERCA A LA UPF.

El Comitè d'Empresa i la Junta de Personal docent i investigador de la UPF manifesten el següent:

Durant l’any 2015 la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va dur a terme un procediment d'avaluació externa de la recerca del quinquenni 2010-2014, amb l’ajuda de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquest procediment es va presentar com una experiència pilot i pionera per ubicar adequadament l'activitat investigadora dels departaments de la UPF, i per aquest motiu és va valorar la investigació individual dels professors permanents (i d’alguns professors temporals) que voluntàriament hi volguessin participar.

En el Consell de Govern de 17 de febrer de 2016, es va informar dels resultats d’aquest procediment i de les conseqüències en termes de reducció de la dedicació docent, amb la intenció d’implementar-les de forma immediata en el curs 2016-2017.

Els representants unitaris del PDI funcionari i laboral vam fer públic un comunicat de data de 18 de març de 2016, denunciant que aquesta manera de procedir per part de la UPF no va tenir en compte diversos preceptes de la Constitució espanyola; de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú; de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; de l'Estatut dels Treballadors; i del Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes, entre altres normes, així com de la normativa interna de la UPF per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Els òrgans de representació sindical vam posar de manifest aquesta actuació en diferents òrgans de govern i seus de negociació de la UPF, i els vam emplaçar a iniciar immediatament un procés de negociació per tal d’esmenar les deficiències descrites anteriorment i arribar a un acord sobre una matèria tan delicada. D’aquesta manera s’evitaria invalidar les actuacions realitzades.

Després de diverses reunions de la part social amb els òrgans de govern de la UPF, a  data de 10 de novembre de 2016, el rectorat ha fet públic un comunicat sobre el procés d’avaluació de la recerca que inclou les cinc mesures següents:

1. Oferir la possibilitat de ser avaluats a tots aquells investigadors que, tot i ser investigadors establerts en la nostra universitat, per alguna raó no van ser convidats en l’avaluació duta a terme l’any 2015.

2. Donar la possibilitat de tornar a valorar, per una comissió independent, les al·legacions i les reclamacions que es van presentar, per tal d’entrar també en l’anàlisi del contingut i no només en els aspectes formals.

3. Permetre que els professors puguin triar entre els avantatges docents associats a la recerca als quals podien accedir abans de l’avaluació, i els aconseguits després d’aquesta, a fi d’escollir la situació més convenient.

4. Obrir un procés de debat per tal de millorar el proper procés d'avaluació, tot tenint en compte les anàlisis realitzades sobre l’avaluació portada a terme, els comentaris fets per les direccions dels centres, així com els agents socials.

5. Avançar el proper procés d’avaluació al curs 2017-2018 per acotar l’ impacte de les mesures actuals i dur-lo a terme amb una versió millorada.

Els òrgans de representació unitària del PDI de la UPF (Comitè d’empresa i Junta de Personal) manifestem la nostra satisfacció per la implementació d’aquest nou procés d’avaluació de la recerca.

Barcelona, 11 de novembre de 2016.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact