Acta de la reunió del 30.10.2009 – Annex 2

DELEGATS DE PREVENCIÓ JPDI-CEPDIL

Resum d'actuacions i informació en matèria de seguretat i salut

Informe núm. 4/2009 (Juliol–Octubre 2009)


Activitats realitzades.
3a reunió ordinària del CSSL el 20.07.2009 (+ sessió de treball en línia el 24.07.2009).
1a reunió extraordinària del CSSL el 16.10.2009.
Constitució de Comissió de coordinació i seguiment d'accions per a la prevenció de la grip A (H1N1) 2009 (05.10.2009).
Control ambiental de productes químics perillosos. El 07.09.2009 es remet el calendari de les actuacions de control als laboratoris del Campus del Mar.
Presentació dels Plans d'Autoprotecció. Reunions al Campus de la Ciutadella (15.09.2009, des d'aleshores s'han constituït els equips d'actuació) i de la Comunicació (08.10.2009).
Properes activitats.
4a reunió ordinària del CSSL (prevista inicialment pel 16.11.2009; posposada per problemes d'agenda del President del CSSL).
Reunió de presentació del Pla d'inclusió de la UPF, convocada per Pau Juste per al 06.11.2009.

RESUM DE LES ACTUACIONS

Reunió ordinària 3/2009 CSSL (20.07.2009).

Prevista inicialment el 10.07.2009 i posposada per manca de quòrum entre els delegats de prevenció (s'aixeca acta per deixar constància d'aquest fet). Posteriorment es realitza una sessió de treball en línia per tal d'aprovar l'acta de la reunió el 24.07.2009 (Acta de treball en línia 2/2009).

Temes tractats:

–  

Resultats del programa de control d'emissions dels sistemes radiants i dels camps elèctrics i magnètics en baixa freqüència als edificis. S. Jarque informa que es compleix la normativa (els nivells de radiació estan molt per sota dels màxims permesos) i proposa modificar la periodicitat anual del programa (resultats fan viable que sigui cada 2–3 anys). S'aprova que passi a ser triennal.

–  

Desenvolupament de l'avaluació dels riscos ergonòmics i mediambientals del personal del Campus de la Comunicació (servei de prevenció aliè db Prevenció) i PDI de Ciutadella (SPA ASEM Prevención). El S. Jarque informa que el calendari transcorre segons les previsions sense incidències destacables (excepte la manca d'interès del PDI per la iniciativa). Malgrat això, es duran a terme totes les visites necessàries per a la constitució d'una mostra representativa. La Cristina Oliva suggereix en el futur fer difusió per Internet i centrar els esforços preventius en els professors que passen més hores als seus despatxos de la universitat enlloc de fer programes massius. L'OTPRL tindrà en compte aquestes consideracions en el futur.

–  

Cronograma del programa de vigilància de les condicions d'exposició als agents biològics i químics perillosos als espais de recerca biomèdica (control ambiental de productes químics perillosos per inhalació i observació de pràctiques de treball). En S. Jarque presenta aquest cronograma. Es desenvoluparan en els laboratoris que fan servir agents biològics a la sala de cultius cel·lulars considerada com a laboratori amb nivell de bioseguretat 2.

–  

Primera auditoria del sistema de prevenció de la UPF. Després d'un any de la seva aprovació, cal auditar el sistema de prevenció. S'ha sol·licitat al Departament de Treball el procediment a seguir i s'està esperant resposta. S'aprova la seva tramitació.

–  

Concerts amb els Serveis de Prevenció aliens de la vigilància de la salut del personal UPF: es prorroga el contracte amb db Prevenció (es presenten continguts formals i econòmics de la pròrroga) i per a l'estudi de la qualitat ambiental en interiors als nous edificis del Campus de la Comunicació es presenten els tràmits realitzats per concertar aquesta activitat amb el servei de prevenció aliè SGS Tecnos, SA (informe d'inici d'expedient i plec de prescripcions tècniques).

–  

Metodologia d'avaluació inicial i continuada de riscos psicosocials, integrada en el dispositiu d'exàmens de salut inicials i periòdics (proposta, metodologia, e-mail de difusió i qüestionari). Al maig del 2006 es va iniciar el procés d'avaluació inicial de les condicions psicosocials de treball del personal de la UPF, però els resultats només foren vàlids (per la seva participació) en el col·lectiu del PAS. Es tracta de recollir dades inicialment i actualitzar-les per tal de detectar els possibles riscos i planificar l'acció preventiva. La proposta presentada pel S. Jarque permetria vincular l'avaluació a l'informe de salut inicial o periòdic (sense assumir grans costos d'execució i permetent anàlisi més individualitzada). Informa del qüestionari utilitzat i presenta els seus ítems (Qüestionari Psicosocial de Copenhaguen (CoPsoQ), versió reduïda per a l'estat espanyol (CoPsoQ istas21) i traducció a català (psqcat21 CoPsoQ)). S'aprova la proposta i el qüestionari.

–  

Notificació de primer ús d'agents biològics del grup 3 de risc d'infecció. Al Departament de CEXS han de posar en funcionament una sala de cultius cel·lulars on es manipularan agents biològics d'aquest grup (VIH i Virus de l'Hepatitis C). És obligat notificar-ho oficialment per la UPF. A Catalunya, l'òrgan competent és Departament de Treball (Serveis Territorials de Treball a Barcelona) mitjançat carta de la UPF on cal consignar, entre d'altres dades, les mesures d'acció preventiva adoptades. Paral·lelament cal elaborar un Manual de Bioseguretat. Es presenta l'esborrany de carta i el document que recull les mesures que cal adoptar abans de posar en funcionament la sala de cultius. Es treballa en el Manual amb els investigadors responsables (Dra. Juana Díez i Dr. Andreas Meyerhans).

–  

Informe preliminar de vigilància i planificació de l'acció preventiva dels riscos de seguretat en el treball de l'edifici Annex Ramon Turró (introducció i resultats). Conté els resultats de l'avaluació inicial de riscos de seguretat i les mesures preventives i de protecció recomanades. S'aprova.

–  

Proposta de millora d'accessibilitat a les webs de l'OTPRL i del CSSL presentada per A. Cuxart. Suggereix mantenir publicades a la web del CSSL les convocatòries de les sessions realitzades amb els documents que s'hi adjuntaven i publicar-hi els acords així com a la secció d'avisos del Campus Global, i disposar d'una web a la intranet de la UPF, accessible per a la plantilla, on es publiquin diverses informacions (funcions i membres del CSSL, sessions amb l'ordre del dia i acords, bústia de suggeriments, etc.). Dóna com a referència la pàgina web del Consell de Govern. S'acorda millorar l'estructura de la web del CSSL i consultar la manera de publicar els acords de les sessions de treball al Campus Global.

–  

Torn obert. L'A. Cuxart, davant la informació al Consell de Govern de la construcció de dos nous edificis (Wellington 2 i 3), suggereix la incorporació de la prevenció de riscos laborals, mitjançant l'OTPRL, en la fase de disseny.

Constitució de la Comissió de coordinació i seguiment d'actuacions per a la prevenció de la grip A (H1N1) 2009 (05.10.2009).

La seva constitució apareix publicada al Campus Global. Reunions mensuals; seguiment de la incidència i coordinació de les accions preventives; exerceix responsabilitats en l'àmbit organitzatiu (no en el sanitari); membres: vicerectora d'Estudiants, secretari general, cap de Gabinet del Rectorat, vicegerent de RRHH i Organització, tècnica de l'OTPRL, cap de Servei de Gestió Patrimonial, directores de campus i un delegat de prevenció.

Reunió extraordinària 1/2009 CSSL (16.10.2009).

Prevista inicialment el 21.09.2009 i posposada per manca de quòrum entre els delegats de prevenció.

Temes tractats:

–  

Presentació del nou president, el nou vicegerent de la UPF, Sr. Pau Juste.

–  

Presentació i tramitació a consulta del Pla d'actuació davant emergències sanitàries per un brot infecciós. En Sergi Jarque comenta que s'ha reprès la redacció del Pla d'Autoprotecció degut a la necessitat generada per l'aparició de l'anomenada grip A. Es discuteix el Capítol 6 (Pla d'actuació davant d'emergències), secció II (Emergències sanitàries). Els assistents demanen alguns aclariments i fan propostes. Es decideix:

  • Millorar la redacció de l'apartat 4.5.2.4.2. Sobre responsabilitats i línia de comandament.
  • Fer el que aquest punt pretén: recordar als caps de departament, degans i directors d'instituts la seva responsabilitat en la difusió i seguiment de les accions planificades per fer front al brot.
  • Es decideix penjar en tots els lavabos el fulletó informatiu sobre com rentar-se les mans que ha enviat el Departament de Salut a les universitats.
–  

Informació sobre la creació de la Comissió de Coordinació i Seguiment de Brots Infecciosos. Al respecte i a petició dels assistents, Sergi Jarque informa que la situació a la ciutat de Barcelona es pot declarar que és de Nivell 2 (alarma) degut al nombre d'infectats, mentre que a la nostra universitat encara és de Nivell 1 (alerta)1. S'insisteix en recordar que es tracta d'un tema de Salut Pública i, per tant, es seguiran en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries. Les funcions de la Comissió de Coordinació i Seguiment de Brots Infecciosos són estrictament organitzatives. S'ha demanat als caps de secretaria que estiguin pendents dels comentaris dels professors quant a l'assistència d'alumnes a classe, ja que si s'adonen d'una disminució important n'hauran de donar coneixement a les administradores de campus.

–  

Actualització de la composició del CSSL i criteris de funcionament (degut a aquest punt, s'adjunta còpia a les seccions sindicals). El president Pau Juste anima als presents a pensar en aquest tema i preparar propostes per a la propera reunió. Anna Cuxart planteja la conveniència que en aquesta comissió hi formi part algun vicerector o degà com a representant del govern de la universitat. Joan Estafanell aclareix que si s'incrementa el nombre de representants de la part de govern quedaria en minoria la part dels treballadors, formada pels delegats de prevenció. Es recorda que els delegats sindicals (en particular, els presidents de les comissions sindicals) poden participar en les reunions del CSSL amb veu però sense vot.

        Eusebi Colàs, delegat del CEPDIL al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

        Anna Cuxart, delegada de la JPDI al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

Barcelona, 29 d'octubre de 2009


1 Al respecte, en el Pla d'autoprotecció, capítol 6, secció II, apartat 4.5.2.5.1 Identificació i classificació de l'emergència, es diu que l'estat d'alarma en la universitat serà decretat pel rector o rectora a petició de la Comissió de Coordinació i Seguiment.