Acta de la reunió del 30.10.2009 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 3 de l'ordre del dia de la reunió d'octubre de 2009)

1. Conveni col·lectiu

El 30 de setembre era l'últim dia per denunciar el I Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes i iniciar la negociació d'un nou conveni. Com que cap de les parts signants el va denunciar, d'acord amb l'article 5.2 del mateix Conveni aquest ha quedat automàticament prorrogat fins al 31 de desembre de 2010.

2. Reunió amb el vicerector

El 15 de juliol ens vam reunir representants del Comitè d'Empresa (F. Alemany, N. Izard, H. López, E. Miche, X. Perramon, M. Ribas) i de la JPDI (P. Jódar) amb el vicerector de Professorat J. M. Micó i el cap del Servei de PDI J. Estafanell. En aquesta reunió vam tractar els temes següents:

 1. Política de professorat. Es va parlar de l'esborrany de criteris del model de carrera acadèmica a la UPF (que el vicerector va qualificar com a “carta de navegar”). Un criteri bàsic és que tenir una acreditació no implica que es convoqui automàticament la plaça, sinó que hi ha uns requisits addicionals: historial docent, mèrits de docència, mèrits de recerca (direcció de tesis, estades internacionals, publicacions, etc.), mèrits de gestió, i altres. Aquí s'inclouen també els informes externs. Sobre aquests requisits cada departament pot fer “matisacions”.

  Es va acordar que a la propera reunió, al primer trimestre del curs, s'estudiarà el tema de la planta de professorat i els criteris dels departaments, que han de ser públics i transparents. Està previst que a aquesta reunió assisteixi també el rector.

 2. Dedicació. Es van comentar criteris que s'han de tenir en compte a l'hora de calcular la dedicació amb el sistema de les UDEs. S'han de comptabilitzar diverses activitats, incloent direcció de treballs fi de grau, treballs de màster i tesis doctorals (cal concretar en quin curs es computa una direcció de tesi), i possiblement altres com projectes d'innovació docent, etc. Ja es dóna per assumit que totes les hores de docència (teoria, seminari, pràctica) han de comptar igual.

  El vicerector diu que no val partir de 120 hores i anar descomptant per cada activitat docent addicional, sense límit. Hi ha d'haver un mínim d'hores que tothom ha de fer obligatòriament (p. ex. 90–100), i el punt de partida no té per què ser 120 (va parlar de p. ex. 180–200).

  Una subcomissió de l'equip de direcció, formada per tres vicerectors, està treballant en una nova versió del document de les UDEs.

 3. Aplicació de l'acord Concilia al PDI. L'acord de la Mesa d'Universitats de setembre del 2008 sobre permisos per a la conciliació de la vida laboral i familiar ja és aplicable a tot el personal de les universitats, però cal concretar aspectes de la seva aplicació al PDI de cada universitat (com s'han de demanar els permisos, com es cobreix la docència que no es pugui donar, etc.). Es va acordar que el tema s'estudiaria en un grup de treball amb un representant de la JPDI i un del Comitè d'Empresa.

 4. Temes específics del PDI-L.

  1. Formalització de les reunions. Es va decidir que es mantindria el que s'havia parlat a la darrera reunió: hi haurà una reunió amb el vicerector almenys cada trimestre, i serà conjunta amb la JPDI, per als temes d'interès comú. A algunes d'aquestes reunions, com la del 1r trimestre d'aquest curs, també hi assistirà el rector.

  2. Participació sindical en els processos de selecció. Sembla que a la propera reunió se'ns presentarà una proposta concreta de participació en la Comissió de Professorat de la universitat, amb una nova figura d'“informador convidat”. A més es regularitzarà el calendari de reunions de la Comissió de Professorat: per tractar places permanents n'hi haurà almenys una cap al juny i una altra cap al desembre.

  3. Falsos associats. Després que es va elaborar una llista de 8 persones que complien uns determinats requisits, totes del mateix departament (Traducció), no s'ha tornat a fer res més. Vam sol·licitar que el vicerector convoqui una reunió a tres bandes (vicerector / director del departament en qüestió / Comitè d'Empresa) per desencallar el tema.

La propera reunió està convocada per al 5 de novembre.

3. Consell de Govern

A la reunió del juliol el rector va informar que, segons el conseller del DIUE, la reforma de la LUC serà una simple adaptació a la LOMLOU (no hi ha temps per a les reformes de més gran abast de què es parla), i que a més s'elaborarà una llei especial de competències de l'AQU. Les universitats han de tenir adaptats els seus estatuts a la LOMLOU abans de maig del 2010, d'acord amb la mateixa LOMLOU, i a Catalunya totes estan esperant la reforma de la LUC.

A la reunió de l'octubre, el vicerector de Professorat va fer la seva primera intervenció des que va ser nomenat. Va informar de l'atorgament dels trams de recerca de la convocatòria del 2008 per al PDI-L, que seran assignats un cop els aprovi el Consell Social.

4. Comissió paritària del Conveni

La reunió que s'havia d'haver fet al juliol es va cancel·lar.

A la reunió del 16 d'octubre es van tractar els temes següents:

 1. Complements de docència del personal investigador permanent. Aquest tema bàsicament afecta a una universitat (UPC), que no vol concedir aquests complements.

 2. Incompliments del Conveni en matèria de dedicació del PDI-L. Es va informar que a la UPF hi ha un departament que està assignant més hores de docència a alguns professors laborals que la de qualsevol professor funcionari, en contra del que diu l'article 21.4 del Conveni. La UPF estava representada a la reunió pel vicegerent de RR.HH. i Organització, que no estava informat del problema. La Comissió paritària va acordar que el Comitè d'Empresa de la UPF torni a plantejar el tema al vicerector, i en cas que no s'arribi a una solució satisfactòria es tornarà a portar a la Paritària.

5. Altres informacions

 • El grup de treball per tractar el tema de l'acord Concilia es va reunir el 7 d'octubre. A la reunió van assistir Pere Jódar i Xavier Perramon com a representants del PDI, i Joan Estafanell i Pau Juste (vicegerent de RR.HH.) per part de la universitat. Van presentar una proposta de càlcul de reducció de docència en cas de maternitat, però hi havia aspectes que s'havien d'acabar d'aclarir i es tornarà a estudiar la proposta en una propera reunió.

  Es va aprofitar la reunió per actualitzar les dades sobre les diferents categories de professorat a la UPF, aquesta vegada a més desglossades per gènere. Dues conclusions d'aquestes dades són que la UPF continua lluny dels percentatges de permanents que marca la llei i que a més se n'allunya cada vegada més (lentament, però s'allunya), i que el percentatge de dones en el PDI va baixant a mesura que es va pujant de categoria.

 • Les negociacions per redactar l'Estatut del PDI que preveu la LOMLOU sembla que no avancen com es preveia. Abans de l'estiu es va arribar a acords importants entre representants sindicals i del ministeri, però els rectors es van queixar que no se'ls estava tenint en compte.

 • El 14 d'octubre va ser nomenada Zulima Fernández directora de l'ANECA, en substitució de Gemma Rauret.