Acta de la reunió del 30.10.2009

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el divendres 30 d'octubre de 2009 entre les 15:00 i les 17:30 h. a la sala 20.233 de l'edifici Jaume I.

Assisteixen:

Fina Alemany, Rafael Oliver, Marició Janué, Berta Alsina, Montserrat Ribas, Xavier Perramon (president), Hèctor López Bofill (vicepresident) i Natàlia Izard (secretària).

Excusen la seva assistència: Miquel Gibert, Eusebi Colàs, Marc Lloveras, Mònica Vinaixa, Nuria B. Centeno i Elisabeth Miche.

Absències: Víctor Farías, Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Ma. José González, Enric Meinhardt i Joan Miralles de I.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Elecció de secretari/ària

S'escull per unanimitat Elisabeth Miche, única candidata.

3. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

3.1. S'ha prorrogat el Conveni Col·lectiu. Els sindicats no ho han denunciat perquè creuen que no era el moment oportú. El Conveni és d'abans de la LOMLOU. Una opció és esperar a la reforma de la LUC, però sobretot no sortir perdent poder adquisitiu. Per al desembre del 2010 sembla que la situació serà millor per tornar a plantejar aquest tema.

3.2. Reunió amb el vicerector:

Es va parlar dels criteris de promoció del professorat, en concret de la necessitat de fer públics els criteris dels diferents departaments. Les UDEs es concretaran potser el curs 2010–11. La dedicació bàsica està establerta en 120 hores, però el que no s'ha de fer és, des del topall de 120, establir els descomptes per les diferents tasques. El vicerector diu que el punt de partida no té per què ser 120, sinó potser 180 o 200, i anar descomptant. Segons l'esborrany d'Estatut del PDI, les hores màximes són 240. El que sí va quedar clar és que finalment totes les hores comptaran igual, seminaris, pràctiques, o grup gran.

Acord Concilia PDI: la Mesa d'Universitats va acordar els permisos. Joan Estafanell insistia que calia concretar com es demanaven els permisos, etc. Es va acordar crear un petit grup de treball per tractar el tema.

Periodicitat de les reunions: es va acordar fer-ne una cada trimestre com a mínim. Com a novetat, a algunes hi vindrà el rector.

Participació sindical als concursos de selecció: sembla que es presentarà la proposta d'“informador convidat” a les sessions de la Comissió de Professorat. Es reorganitzarà el calendari de reunions de la Comissió de Professorat, 2 per any (desembre i juny).

Falsos associats: se li va plantejar al vicerector una reunió a tres bandes entre ell, els directors de departament (de fet només es tracta d'un), i membres del Comitè.

3.3. Consell de Govern de juliol: el rector va parlar de la reforma de la LUC. S'ha de fer aviat. Com que hi ha aquesta pressa, es planteja fer només una reforma tècnica.

3.4. La Comissió Paritària va tractar la pròrroga del Conveni Col·lectiu. També la figura del personal investigador permanent, que pràcticament només existeix a la UPC, on fan docència però no els permeten demanar els quinquennis. També es va parlar de l'incompliment del Conveni en matèria de dedicació: un departament de la UPF fa fer més hores a alguns professors laborals que als funcionaris.

3.5. Altres informacions:

Grup de treball del pla Concilia: es va presentar una primera proposta.

Estatut del PDI: fins juliol semblava que tot anava molt de pressa. Però sembla que ara les negociacions estan parades. Això ha coincidit amb el posicionament de la CRUE queixant-se que es negociava molt amb els sindicats, però als rectors no se'ls deia res.

S'ha nomenat una nova directora de l'ANECA.

El vicegerent ha convocat una reunió per parlar del Pla d'Inclusió.

4. Preparació de la reunió amb el vicerector de Professorat

Es planteja la qüestió de si continuem amb els dos temes que portem arrossegant de fa 2 anys (falsos associats i participació als concursos).

R. Oliver prefereix anar amb més de dos temes, ser més ambiciosos.

M. Ribas opina que cal definir clarament la política de professorat. Posa com a exemple que a l'última reunió de la Comissió de Professorat del departament de Traducció es va dir que els lectors no començaran de lector, sinó que començaran amb contracte de visitant.

B. Alsina diu que els investigadors Ramón y Cajal de Ciències de la Salut han de firmar conforme no exigiran que els facin permanents.

X. Perramon planteja que cal demanar al vicerector que es posicioni sobre política de professorat i carrera acadèmica. A més de la participació als concursos i el compliment del Conveni.

H. López diu que cal insistir en l'incompliment dels mínims de permanents i funcionaris.

F. Alemany creu que convindria fer una llista dels temes i plantejar-los tots de cop.

X. Perramon recorda que tenim des de fa 2 anys una llista dels temes susceptibles de negociar amb la universitat d'acord amb el Conveni: són 16 ítems.

R. Oliver diu que cal tenir això, però una altra cosa és els punts que no s'estan complint. Caldria presentar una bateria de temes i dir: nosaltres estem interessats a negociar això. Proposa fer algunes negociacions conjuntes amb el PAS, que segurament també en trauríem beneficis. També per poder dir que hem aconseguit alguna cosa. El PAS reclama petites coses, i així van avançant. I moltes afecten les nostres condicions laborals. Per exemple, hi ha personal de biblioteques que se li obliga a fer les sessions introductòries als estudiants, sense cobrar. Són «assignatures» que són crèdits, però amb docència zero.

5. Activitats de les comissions i renovació de responsables

Montserrat Ribas és la nova responsable de la comissió de Professorat en substitució de Ma. José González.

Activitats de les comissions:

  • Professorat: A la reunió del setembre es va formalitzar el canvi de responsable, i es va acordar que les reunions d'aquesta comissió es faran amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes.

    A la reunió del 29 d'octubre es van tractar dos temes. El primer és un estudi de la UB sobre la producció científica per gènere a les universitats catalanes. L'estudi constata que les dones accedeixen més tard a les diferents categories, degut a la maternitat, la cura de gent gran, etc., i que els homes tenen més interès en la recerca i les dones en la docència, però que aquesta és menys valorada. S'acorda fer arribar aquest estudi als directors de departament. L'altre tema és el de la política de fer un primer any de visitant abans del contracte de lector.

  • Seguretat i Salut: Eusebi Colàs ha fet arribar l'informe d'activitats que consta com a annex 2 d'aquesta acta.

  • Assessorament i Greuges: Tal com s'ha comentat en reunions anteriors del Comitè, mitjans del primer trimestre és un bon moment per enviar un missatge a tot el professorat recordant l'existència del Comitè d'Empresa i la seva comissió d'Assessorament i Greuges. S'acorda tornar a enviar el missatge que es va enviar el mes de juny.

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

Berta Alsina suggereix que s'enviï un missatge a tot el professorat explicant els resultats de cada reunió amb el vicerector.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president