Acta de la reunió del 28.10.2010

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dijous 28 d'octubre del 2010 entre les 15h00 i les 16h45, a la sala de juntes 20.233 de l'edifici Jaume I.

Assisteixen:

Xavier Perramon (president), Fina Alemany, Rafael Oliver, Hèctor López (vicepresident), Nuria B. Centeno, Eusebi Colàs i Elisabeth Miche (secretària).

Excusen la seva assistència:

Marc Lloveras, Ma. José González, Berta Alsina, Marició Janué, Víctor Farías, Miquel M. Gibert, Natàlia Izard, Mònica Vinaixa.

Absències:

Montserrat Ribas, Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Enric Meinhardt, Joan Miralles de I.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

2.1. Conveni col·lectiu

El president anuncia que la vigència del Conveni col·lectiu del PDI-L s'ha tornat a prorrogar un any, fins al 31 de desembre del 2011, perquè cap de les parts l'ha denunciat en el termini previst.

2.2. Reunió amb el vicerector

 • Es confirma l'ajornament de la convocatòria de 3 places de catedràtic (2 catedràtics funcionaris de Dret i 1 catedràtic contractat de C. Experimentals) a una reunió extraordinària de la Comissió de Professorat al desembre. Un dels motius és el desequilibri entre places de catedràtic i places de titular/agregat. El vicerector desitja una norma de política de professorat sobre aquest tema.

 • Pel que fa al nou pla Serra Húnter, es transforma en premi d'investigació i de docència. Dins del mateix “Pla Serra Húnter II”, ja es comença a parlar de funcionarització del professorat agregat i catedràtic contractat.

 • Les universitats estan negociant la creació de noves figures de professorat associat (als àmbits de Salut, Justícia, Educació), semblants a les dels associats vinculats a institucions sanitàries però en àmbits diferents. Aquestes figures serien per impartir docència en els màsters.

 • Pel que fa a la nova dedicació docent del professorat associat de la UPF, s'aplica a partir del curs 2010/11, però sempre mantenint una dedicació màxima de 100 hores. Segons el vicerector, l'objectiu és evitar la proliferació de falsos associats.

 • Encara estem pendents de redefinir la nova planta de professorat. L'equip directiu tenia previst tractar aquests dos temes en una jornada especial: planta i dedicació en els màsters i els graus.

 • Concilia. El president comenta que J. Estafanell està fent les taules per les baixes de maternitat per tal de penjar-les a l'espai PDI del Campus Global. També s'hi podran visualitzar les diferents opcions per a la compactació dels permisos. Però de moment encara no està funcionant.

 • Reglament de negociació. El president torna a recordar que no tenim encara calendari de reunions amb el vicerector ni reglament de negociació.

 • Política de professorat. S'està esperant que es defineixi la nova planta de professorat.

Temes específics del PDI laboral:

 • Es va tornar a parlar dels col·laboradors temporals i lectors que acaben el seu contracte. L'acord aprovat a l'últim Consell de Govern sobre el professorat col·laborador temporal no és suficient. Són recomanacions (per tant facultatives) als departaments més que principis. El vicerector proposa que en comptes de “recomanar”, “instarà”.

 • El president presenta els casos dels professors lectors i col·laboradors que se'ls acaba el contracte. Hi ha casos en què s'han fet contractes de visitant. Pel que fa als lectors, 4 han passat a TU, 1 a agregat (a Humanitats), i un té pròrroga fins a un 6è any (a Ciències Polítiques), cosa que li sembla estranya. De lectors que han passat a visitant n'hi ha als departaments de Tecnologia, Traducció i Dret. Aquests han passat a ser visitants tipus 3. El president subratlla que en aquests casos no s'està complint l'art. 50.2.b del Conveni col·lectiu. En comptes de fer una interinitat, és a dir, un període transitori fins que es resolguin les places (p. ex. un contracte d'agregat interí), fan contractes d'associat o de visitant. Al departament d'Humanitats sí s'ha fet un contracte d'agregat interí.

  Eusebi Colàs demana si és possible fer 6 mesos de pràctiques en places d'agregats. Nuria Centeno també s'estranya i li sembla malament. X. Perramon recorda que en el cas dels funcionaris no es pot ser més d'un any interí, però aquesta normativa depèn de la predisposició de cada departament.

 • Pel que fa a la dedicació dels professors associats, el president torna a recordar que és una modificació substancial de les condicions de treball col·lectives i totalment unilateral. Aquesta unilateralitat només es podria contemplar si l'empresari decideix una millora favorable per als treballadors. Però no és el cas. Per tant s'ha de negociar d'acord amb l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors. Per justificar la necessitat de modificar la dedicació, a la reunió amb el vicerector ens van passar una taula comparativa de les hores de docència dels catedràtics i titulars amb els associats. Suposant que els professors associats només cobren per la docència, han calculat que un professor associat tipus 4 a la UPF cobrava més per hora de docència que un catedràtic. El president es demana que si els associats surten tan cars a la UPF, com és que no es redueix el nombre d'associats.

 • Personal de Suport a la Recerca (PSR). El president pensa que hem de protegir el PSR sobre la reconversió d'una part d'aquest col·lectiu a PDI. Va demanar quina era la previsió però el vicerector no en tenia notícia. Pel que sembla, aquesta qüestió la porta exclusivament la Gerència amb el Comitè d'Empresa del PAS. Però ni el vicerector ni J. Estafanell van donar cap resposta.

2.3. Consell de Govern

 • A la reunió de juliol del Consell de Govern el rector va informar que el projecte de Llei de l'AQU i el de reforma de la LUC segurament no arribarien a aprovar-se aquesta legislatura. A la reunió d'octubre el rector va informar de l'elaboració d'un pla de sostenibilitat econòmica de la Universitat que té com a objectiu reduir despeses. El president anuncia que vindran més restriccions.

 • Sobre el seguiment de la vaga del 29-S, la universitat va seguir el mateix procediment que a l'anterior vaga general (juny 2002) per saber quins membres del PDI havien fet vaga. El descompte de la vaga del 8-J es va fer al juliol.

 • Les retribucions no pagades al personal que va secundar la vaga serviran, segons va dir el rector, per reduir el dèficit de la Universitat. El president opina que no serà molt el que s'estalviï i que el més lògic seria tornar els diners als estudiants de la part proporcional de les seves matrícules ja que no van tenir classes aquest dia.

2.4. Altres informacions

 • Reforma laboral. Amb motiu de la vaga general del 29-S es van convocar assemblees informatives als campus de Poblenou i Ciutadella. Com a exemple es va comentar què li costarà a la universitat acomiadar un agregat. Segons els triennis, quinquennis i sexennis que tingui, pot ser que amb un any i mig de contracte d'ajudant per substituir-lo la universitat ja hagi amortitzat la indemnització. X. Perramon creu que serà el càlcul futur que faran les universitats. Ara, les causes per acomiadar són molt més amplies.

  El president informa també que la llei de reforma laboral ha modificat la disposició addicional 5a de l'Estatut dels Treballadors perquè la durada màxima dels contractes temporals i el límit a l'encadenament de contractes no siguin aplicables al professorat universitari.

 • Grup Àgora. Diverses associacions d'estudiants i membres del PAS i del PDI han format un grup, que va convocar les assemblees de suport a la vaga amb la participació de sindicalistes de fora de la UPF.

 • El 6 d'octubre ha entrat en vigor el Decret 128/2010 sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes, que obliga a tenir el nivell C de català per a les places fixes o de més de dos anys. Es recorda que el CQUID i el PEI organitzen cursos gratuïts de llengua catalana. Es fa una excepció per als professors visitants. El projecte de decret, així com la reforma de la LUC, van ser tractats a l'Espai de Negociació amb CCOO i UGT.

3. Situació del professorat associat

 • El president informa que la universitat no vol negociar perquè diu que els canvis s'ajusten al Conveni. A la pràctica cada departament fa el que vol. Al departament de Traducció no s'augmenta perquè ja està al màxim. Al departament de Tecnologia els associats seran retribuïts a un preu fix de 144 €/h. Segons les hores que fan es multiplica. Al juliol es va convocar una reunió d'associats del departament per discutir aquesta situació. Amb les dades provisionals de contractació de l'octubre, aquest any hi ha 124 associats menys a la UPF que l'any passat. Constitueix una rebaixa d'un 15%. Concretament: 215 associats no renovats i 91 de nous. El departament de Comunicació és el que proporcionalment en té més. Segons els diners de què disposi la universitat un associat haurà de donar més o menys hores de classe.

 • Fina Alemany pensa que aquest tema és greu perquè enfronta el col·lectiu i perquè planeja l'amenaça d'augmentar les 120 hores.

 • Hèctor López proposa que la qüestió de les 120 hores es negociï amb la universitat a canvi de seguretat jurídica. Per exemple es podria pujar a 150 hores en lloc de 120 però que quedi clar. Estaria disposat a fer 200 hores a condició que siguin legals. Segons ell, d'aquesta manera es tindria seguretat jurídica. Si no, es tornaria enrere.

 • Tothom veu venir canvis importants. Els primers que han rebut els efectes de la crisi són els associats.

 • Es proposa crear una assemblea d'associats a la UPF i que es convoqui des del col·lectiu d'associats del departament de Traducció.

4. Temes de negociació per al curs 2010/11

 • S'acorden els temes següents:

  1. Reobrir la qüestió de la dedicació abans de final d'any.
  2. Planta de professorat.
  3. Política de la universitat respecte dels associats.
  4. Seguiment dels antics col·laboradors temporals i lectors que no se'ls ha convocat plaça.
  5. Calendari de reunions amb el vicerector i reglament de negociació.
  6. Aplicació de l'acord Concilia al PDI.

5. Activitats de les comissions

 • Comissió de comunicació. Com cada any s'enviarà a tot el PDI el missatge de presentació del Comitè d'Empresa i de recordatori de l'existència de la comissió d'Assessorament i Greuges.

  Nuria Centeno demana si les pàgines dels òrgans de representació estan a la intranet de la UPF. Xavier Perramon explica com arribar-hi. Es va demanar al Servei de PDI que posin a la seva pàgina els enllaços als òrgans de representació.

 • Comissió de seguretat i salut. Eusebi Colàs diu que a la propera reunió presentaran l'informe dels delegats de prevenció.

  Referent al tema de les revisions mèdiques, Hèctor López demana que no s'enviï el recordatori el 25 d'agost com s'ha fet l'estiu passat.

 • Comissió d'Assessorament i Greuges. Rafael Oliver informa que hi ha poques consultes i queixes. Creu que és degut a la poca visibilitat que tenim. Per això l'informe d'activitats de la comissió, que s'havia previst que seria anual, serà al final del mandat del Comitè d'Empresa.

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

 • Es comenta que la tònica general és de liquidar la contractació de PDI laboral a favor dels funcionaris (es paguen des de Madrid i no la Generalitat), retallar els recursos al món universitari i liquidar la LUC.

 • Nuria Centeno pregunta quant es redueix la paga extra de juny i desembre. El president li contesta que al juny no hi va haver reducció. Al desembre, per als laborals la rebaixa és del 5% lineal en tots els conceptes de la nòmina, però per als funcionaris és diferent perquè la rebaixa depèn del nivell salarial, i a més se'ls ha descomptat una mica menys del que tocava fins ara i per compensar-ho tindran una rebaixa més forta a la paga extra de desembre.

 • Fina Alemany demana que es canviï el dia de les reunions del Comitè d'Empresa.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president