Acta de la reunió del 28.05.2010 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 28 de maig de 2010)

1. Reducció salarial del sector públic

El 25 de maig ha entrat en vigor el Reial decret llei 8/2010 de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Modifica diverses disposicions de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2010, entre d'altres les relatives a despeses de personal del sector públic, dividint l'any 2010 en dos períodes: de gener a maig i de juny a desembre. Per al segon període estableix una reducció de les retribucions (que no afecta, però, la paga extraordinària de juny), però la base de cotització a la Seguretat Social serà la mateixa del primer període.

A partir de l'1 de juny, al personal funcionari se li apliquen unes noves taules salarials, amb més reducció percentual del sou base com més alt és el nivell retributiu. Pel que fa al personal laboral, el nou article 22.Dos.B).4 de la LPGE diu que «La masa salarial del personal laboral del sector público (…) experimentará la reducción (…) del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación (…). No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (…)».

Els sindicats principals han convocat una vaga del sector públic per al 8 de juny.

2. Conveni col·lectiu

El 19 d'abril es va constituir la Comissió Negociadora per a la modificació del Conveni col·lectiu del PDI laboral, i en la mateixa reunió es va acordar la modificació, que ja s'havia tractat en reunions extraordinàries prèvies de la Comissió Paritària (15 de febrer, 5 de març i 19 de març). El text de la modificació, que afecta l'article 50 (jubilació), està publicat a la web del Comitè.

3. Reunions amb el vicerector

 1. El 6 d'abril ens vam reunir representants del Comitè d'Empresa (F. Alemany, N. Izard, H. López, X. Perramon) i la JPDI (P. Jódar, A. Lamarca) amb el vicerector J. M. Micó i el cap del Servei de PDI J. Estafanell. El vicerector va començar informant de dos temes:

  1. Participació sindical en els processos de selecció: segons el vicerector, els membres de la Comissió de Professorat són en general contraris a la presència de representants sindicals en la comissió, i escèptics respecte a l'assistència de representants sindicals a les seves reunions per informar. De totes maneres, es manté la previsió que a la propera reunió (17 de juny) assisteixi “experimentalment” un representant per presentar l'informe sobre les sol·licituds de places dels departaments, tant de PDI–F com de PDI–L.

  2. Estan funcionant diversos grups de treball de vicerectors de Professorat de les universitats catalanes, amb participació del Comissionat i la Direcció General d'Universitats, sobre temes com ara: dades globals del professorat (percentatges de permanents, edat, etc.), figures docents especials (p. ex. associats vinculats), canvis en les estructures de les titulacions i professorat que hi imparteix docència (doctors / no doctors), caràcter interuniversitari del professorat de les universitats públiques, col·laboració d'aquest professorat amb la UOC, o replantejament del pla Serra Húnter.

  A continuació vam tractar els temes següents:

  1. Formalització de les reunions. Vam presentar la nostra proposta de reglament conjunt de negociació (Comitè d'Empresa + JPDI), però ens van dir que no estava clar que es poguessin aplicar les mateixes regles a un òrgan de negociació (comitè d'empresa del personal laboral) i a un òrgan d'informació (junta de personal funcionari), cosa que correspondria a una mesa negociadora segons l'EBEP, en contradicció amb el que ens van dir a la reunió de juliol de l'any passat. En definitiva, tornem a estar com sempre: sense unes mínimes normes per escrit de com han de ser les reunions.

  2. Política de professorat. Vam recordar la necessitat que als departaments hi hagi uns criteris públics i transparents sobre la seva política de professorat. Hi ha tres departaments que ja han avançat en aquesta línia, però encara falten els altres cinc. Pel que fa a la nova planta de professorat, i en vista de l'aturada en l'elaboració de l'Estatut del PDI, el vicerector va dir que properament (abans de final d'any) s'intentarà fer una aproximació a partir de les hores de docència que està fent ara cadascun dels professors.

   Tal com es va acordar a la reunió anterior, es va tractar la situació del professorat col·laborador temporal i lector que acaba el seu contracte, a partir de les dades recollides pel Servei de PDI. Dels 15 col·laboradors temporals que hi ha a la UPF, la situació és diferent per als doctors (8) i per als no doctors (7, dels quals 3 podrien llegir la tesi aquest any). El vicerector va dir que a la darrera Comissió de Professorat es va decidir que la universitat afavoriria la convocatòria de places per als que estan acreditats. Per als que no tenen cap acreditació s'haurà de buscar una solució provisional, com el pas a visitant o a associat. Als no acreditats que són doctors se'ls demanarà quina és la seva previsió de futur immediat, p. ex. mitjançant una carta del vicerector. Pel que fa als lectors (segons el Servei de PDI, n'hi ha 4 que se'ls acaben els cinc anys de contracte aquest any), la solució seria semblant: facilitar la convocatòria de concursos d'agregat o TU per als que tinguin l'acreditació.

  3. Dedicació. Encara que a l'última reunió se'ns va dir que el procés de definició de les UDEs està aturat, vam comentar que sembla que hi ha algun departament que està duent aquest procés pel seu compte. El vicerector va contestar que el que es tracta és de determinar no només quantes hores s'han de fer, sinó també quin tipus d'activitat docent es fa en aquestes hores. Va tornar a recordar que segons ell s'haurà d'establir un màxim d'UDEs però també un mínim d'hores lectives (aquesta vegada va dir unes 120, quan fa nou mesos parlava de 90–100).

  4. Temes específics del PDI–L. Com és habitual, no va quedar temps per tractar els temes que segons el Conveni ha de negociar cada universitat amb el Comitè d'Empresa, però vam acordar fer una altra reunió cap al mes de maig per als temes específics del PDI laboral.

  5. Altres temes. Vam demanar per la situació de l'escola Elisava, i el vicerector va dir que estava recollint informació sobre el seu professorat (p. ex. quants són doctors) per estudiar el problema, però que no totes les solucions tenen per què venir de la UPF. També es va comentar que en algun departament no es consideren els doctors a temps parcial membres nats del Consell de Departament, en contra del que diu la LOU. Segons el vicerector, aquest va ser un problema d'interpretació quan es van fer els Estatuts de la Universitat el 2003, però que es corregiria en la propera reforma dels Estatuts. (Així es va fer en el projecte de reforma que es va presentar, però finalment el Claustre va aprovar una esmena en sentit contrari.)

 2. El 20 de maig vam fer la reunió de representants del Comitè d'Empresa (F. Alemany, E. Miche, H. López, X. Perramon) amb J. M. Micó i J. Estafanell que havíem acordat a l'abril.

  1. En la seva informació inicial el vicerector va comentar l'estat del pla Serra Húnter, que com ja s'havia dit es replantejarà com una mena d'ICREA Acadèmia més orientat a la docència. Es desenvoluparà en dues línies: la primera, més prioritària, per captar i retenir talent, i la segona cap a professionals d'alt nivell.

  2. El vicerector ens va presentar un esborrany de proposta al Consell de Govern sobre els col·laboradors temporals (disponible a la web interna del Comitè). Recull bàsicament els aspectes que havíem tractat a la reunió anterior, excepte que l'única solució que es contempla mentre no es convoqui la plaça corresponent és un contracte d'associat tipus 4. Li vam recordar que havíem dit que una solució més apropiada era un contracte de visitant, almenys per als que estiguin acreditats, i va dir que faria aquesta modificació a la proposta abans de discutir-la en el proper Consell de Direcció.

  3. El vicerector va presentar també una proposta sobre la dedicació del PDI per mitigar els efectes de la reducció pressupostària, que ja havia insinuat en una reunió amb els presidents dels òrgans de representació l'11 de desembre. Ens va dir que la solució “menys dramàtica” és mantenir la dedicació del PDI a temps complet, i pujar “una mica” la del PDI a temps parcial (que s'ajuntarà amb la possible reducció salarial general), segons aquesta taula:

    Contracte  Docència anual
   actual  proposada 
   TP 6 h 80 h 100 h   
   TP 5 h   60–70 h   80 h  
   TP 4 h 50–60 h 65 h  
   TP 3 h 40 h 50 h  
   TP 2 h 20–30 h 35 h  
   TP 1 h 10–20 h 20 h  

   Vam remarcar que això és clarament una modificació de les condicions de treball col·lectives i per tant ha de ser negociada (art. 41.4 de l'Estatut dels Treballadors, art. 21.4 del Conveni col·lectiu), i que si s'incrementa la dedicació del professorat associat ha de ser a canvi d'alguna contrapartida, com ara la convocatòria de places de regularització. Primer ens van dir que “no és necessari negociar perquè les hores de docència continuen per sota del màxim que diu el Conveni per als associats” (180 h anuals), però després el vicerector va reconèixer que es podria contemplar alguna “compensació” (però no “contrapartida”).

  4. Vam acordar que a la propera reunió de la Comissió de Professorat (17 de juny) de forma “experimental” es convidarà un representant dels òrgans de representació (JPDI + CEPDI) a fer la presentació oral de l'informe sobre les sol·licituds de places. Tota la informació sobre aquestes sol·licituds hauria d'estar disponible una setmana abans.

  5. Temes a negociar previstos en el Conveni col·lectiu. Vam recordar que hi ha una llista de temes pendents que el Conveni diu que cada universitat ha de negociar amb el Comitè d'Empresa, com p. ex. l'accés del PDI–L al Fons d'Acció Social (art. 46). Van reconèixer que efectivament aquest és un tema pendent però que s'haurà de tractar més endavant.

4. Claustre

El Claustre del 18 de maig va aprovar la reforma dels Estatuts per adaptar-los a la LOMLOU (i a les previsions de modificació de la LUC). Finalment es manté l'elecció del rector per sufragi universal ponderat. Per a la ponderació del vot, i també per a la composició del Claustre i del Consell de Govern, es consolida una distribució provisional adoptada per acord del Consell de Govern (10 de novembre de 2008), que és arbitrària pel que fa a la separació innecessària del col·lectiu de PDI no permanent o no doctor en dos subgrups (lectors, visitants, emèrits i personal investigador per una banda, i resta del PDI per l'altra). Malgrat que es canvia la composició del Claustre, la reforma no preveu la seva renovació abans de la fi del mandat actual (2012).

Els Estatuts ara inclouen un nou punt (article 92.4) que diu que «La Universitat establirà polítiques de professorat per acomplir els percentatges que estableix la LOU de distribució entre PDI contractat laboral i dels cossos docents, així com del PDI laboral temporal». També es va aprovar una esmena que recull explícitament el dret del PDI i el PAS a participar en la determinació de les condicions de treball, d'acord amb l'EBEP.

D'altra banda, el redactor de la reforma ha fet una interpretació peculiar de la LOMLOU segons la qual hi ha normativa bàsica estatal (concretament el RD 2360/1984) que ja no és d'aplicació.

5. Consell de Govern

La reunió prevista per al mes d'abril es va cancel·lar.

A la reunió del maig el rector va informar que les negociacions de l'Estatut del PDI estan aturades per manca de finançament.

6. Altres informacions

 • Des del 18 de març hi ha hagut diverses reunions de l'“Espai de diàleg i negociació” entre representants del personal de les universitats catalanes i representants de l'administració de la Generalitat, per tractar diferents projectes legislatius d'acord amb l'article 37 de l'EBEP. S'ha tancat la negociació del projecte de decret sobre acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari, i s'ha començat la de la reforma de la LUC. (Les actes de les dues primeres reunions estan disponibles a la web interna del Comitè.)
 • El 7 de maig el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. El text actual introdueix noves figures de personal investigador, tant als organismes públics de recerca com a les universitats públiques: personal funcionari i personal laboral, aquest últim amb contracte predoctoral, contracte d'accés, o contracte d'investigador distingit. També regula aspectes com la composició de les comissions d'acreditació i de selecció per als cossos docents universitaris, o la dedicació del PDI de les universitats a activitats docents i de recerca, que se suposa que havia de regular l'Estatut del PDI.