Acta de la reunió del 28.05.2010

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el divendres 28 de maig del 2010 entre les 15h00 i les 16h25, a la sala de juntes 40.043 de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen:

Xavier Perramon (president), Marc Lloveras, Marició Janué, Rafael Oliver, Hèctor López (vicepresident), Nuria B. Centeno, Eusebi Colàs, Mònica Vinaixa i Elisabeth Miche (secretària).

Excusen la seva assistència:

Montserrat Ribas, Fina Alemany, Berta Alsina, Miquel M. Gibert, Natàlia Izard.

Absències:

Víctor Farías, Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Ma. José González, Enric Meinhardt, Joan Miralles de I.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

2.1. Reducció salarial del sector públic:

 • El president informa que a partir de l'1 de juny al personal funcionari se li farà una reducció progressiva i percentual del sou base, més gran com més alt és el nivell retributiu. Pel que fa al personal laboral, la reducció serà del 5% en tots els conceptes de la nòmina, excepte per al personal que tingui retribucions que no arribin a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional equivalent a temps complet. La base de cotització a la Seguretat Social es mantindrà igual que al maig. La paga extra de juny no es toca i la de desembre, a diferència dels funcionaris, tindrà la mateixa reducció del 5%.

  X. Perramon subratlla que aquestes reduccions haurien de ser negociades i no imposades d'entrada.

 • Els principals sindicats han convocat una vaga del sector públic per al 8 de juny.

2.2. Conveni col·lectiu

 • El president informa que es va modificar l'article 50 sobre la jubilació obligatòria. Aquest article ara fa més explícita la política de promoció d'ocupació: la regularització dels falsos associats i els plans d'estabilització dels professors lectors.

2.3. Reunions amb el vicerector

Reunió del 6 d'abril:

 • Participació sindical en els processos de selecció. De forma experimental, a la propera reunió del 17 de juny de la Comissió de Professorat un representant sindical anirà a presentar l'informe sobre les sol·licituds de places dels departaments, tant de PDI-F com de PDI-L.

 • Formalització de les reunions. El president diu que no s'avança gens ni mica. Tornem a estar com sempre: sense unes mínimes de normes per escrit de com s'han de desenvolupar les reunions.

 • Política de professorat. El president informa que els departaments de Ciències Polítiques, Dret i Traducció són els únics que se sap que fan alguna cosa quant als criteris públics i transparents sobre les seves polítiques de professorat.

  Pel que fa als professors lectors i col·laboradors temporals que acaben els seus contractes, J. Estafanell va presentar un llistat dels afectats. A la llista de lectors no apareixen Elisabet Moyano (CEXS) ni Narcís Parés (DTIC) perquè els 5 anys dels seus contractes de lector havien acabat la setmana anterior. Sobre la convocatòria de places de reconversió, Marició Janué pregunta quin tipus d'acreditacions tenen aquests candidats. Són acreditats per l'ANECA o per l'AQU? Pensa que els departaments haurien de fer públic aquest tipus d'informació per evitar un ús pervers de les acreditacions.

 • Dedicació. El president explica que les UDEs estan aturades, perquè l'Estatut del PDI també està congelat.

 • Temes específics del PDI-L. El president destaca que els temes com el fons d'acció social (guarderies, etc.) no es negocien mai.

 • Quant a l'escola Elisava, tot segueix igual. No s'ha fet res.

Reunió del 20 de maig:

 • Col·laboradors temporals. El president informa de la proposta del vicerector, que s'haurà de modificar perquè només contempla contractes d'associat mentre no es convoquin les places de reconversió. Segons el vicerector és necessari distingir entre col·laboradors doctors i no doctors.

 • Dedicació del professorat associat. El vicerector va presentar una proposta d'increment de la dedicació docent d'aquest col·lectiu, però s'haurà de discutir.

2.4. Claustre

 • Es va aprovar la reforma dels Estatuts per adaptar-los a la LOMLOU. A la proposta de reforma es va introduir una esmena que diu que el PDI i el PAS poden participar en la determinació de les condicions de treball d'acord amb l'EBEP. La Secretaria General havia rebutjat inicialment aquesta esmena, però després es va negociar la seva tramitació i es va acceptar.

 • En el seu informe al Claustre, el rector va tornar a donar una visió irreal de l'evolució del professorat permanent i de les relacions amb els representants del PDI.

2.5. Consell de Govern

 • El rector va informar que les negociacions de l'Estatut del PDI estan aturades per manca de finançament.

2.6. Altres informacions

 • Pel que fa a les reunions de “l'Espai de diàleg i negociació” entre representants del personal de les universitats catalanes i representants de la Generalitat, es va tancar la negociació del projecte de decret sobre acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari. Es demanarà el nivell C de català. Després s'ha començat la negociació de la reforma de la LUC. L'esborrany només contempla com a acreditacions les de l'AQU.

 • L'Estatut del PDI i tot el que fa referència a la dedicació està aturat, però el Ministeri tira endavant altres projectes, com la Llei de la Ciència, que pretenen regular aquests temes.

3. Reducció salarial en el sector públic

 • El president explica que segons el decret llei de reducció salarial es pot negociar la distribució de la reducció per al personal laboral, però els òrgans sindicals de PDI laboral encara no s'han pronunciat sobre aquest tema. Informa de la manera com es fa la distribució en el sou base del personal funcionari segons el seu nivell, tot i que hi ha confusió en algunes interpretacions: el 5% de còmput anual per al 2010 se suposa que no repercuteix sobre el que ja s'ha cobrat fins al maig. Pot ser que el 2013 es pugui recuperar el que es perd ara, però no està clar.

 • X. Perramon diu que la reducció salarial sense negociació col·lectiva genera desconcert i crea inseguretat jurídica per al personal laboral, i subratlla que s'estan vulnerant drets fonamentals.

 • Es proposa que el Comitè d'Empresa es posicioni sobre aquest tema. S'acorda escriure un text breu i penjar-lo al Campus Global, així com fer una crida a l'adhesió a la vaga del sector públic del 8 de juny.

  X. Perramon s'ofereix per redactar un primer esborrany d'aquest text. S'acorda que la versió final s'elaborarà amb la participació per correu electrònic de tots els membres del Comitè. També s'acabarà de discutir per correu quines altres mesures podem plantejar des del Comitè a part de secundar la vaga.

4. Proposta de la Universitat sobre increment de dedicació del professorat associat

 • El president informa que el vicerector va proposar pujar les hores de docència als associats a temps parcial, i manifesta que aquesta no pot ser una decisió unilateral i que s'ha de negociar. Davant l'argument que la dedicació actual està per sota del que diu el Conveni (180 h anuals), hem de recordar que aquestes són les regles establertes a la UPF i que no es poden retallar unilateralment. Recorda que són drets adquirits, que la dedicació obligatòriament s'ha d'acordar amb el Comitè d'Empresa (art. 21.4 del Conveni col·lectiu), i que la modificació de les condicions de treball col·lectives ha de ser negociada (art. 41.4 de l'Estatut dels Treballadors). En el cas dels associats s'ajunta l'increment de dedicació amb la rebaixa del sou, i aquesta és una raó suplementària per fer vaga el 8 de juny i protestar.

5. Informe a presentar juntament amb la JPDI a la Comissió de Professorat

 • L'informe s'elaborarà com s'ha fet fins ara, a partir de la informació que ha d'estar disponible una setmana abans. Aquesta vegada, però, l'informe serà conjunt amb la JPDI, de manera que tractarà sobre les places de PDI laboral i les de PDI funcionari.

 • A la reunió de la Comissió de Professorat el vicerector només convidarà un representant dels dos òrgans. Més endavant es podrà fer de manera rotatòria, però de moment el president informa que Pere Jódar, president de la JPDI, creu oportú que aquesta vegada hi vagi un representant del Comitè.

 • Hèctor López proposa que el representant sigui X. Perramon. El president creu que això es pot acabar de discutir per correu electrònic.

6. Activitats de les comissions

 • Comissió de seguretat i salut: L'informe periòdic dels delegats de prevenció del PDI es presentarà a la propera reunió del Comitè. Eusebi Colàs avança que s'està treballant en definir un protocol per a casos de mobbing i s'ha creat una subcomissió.

 • Comissió de professorat: Com que no han pogut venir a la reunió Montserrat Ribas ni Fina Alemany, la informació sobre les activitats de la comissió es presentarà a la pròxima reunió.

  Sobre aquest punt, Hèctor López comenta que l'ús que fa la Universitat dels associats no li sembla una bona opció. Per exemple en el cas dels col·laboradors temporals que no són doctors ni fan la tesi, no hem de contribuir a la precarització creant més falsos associats. Nuria Centeno proposa la idea que en comptes de fer contractes d'associat les hores de treball es financin per un sistema de beques de docència com els Teaching Assistants. D'aquesta manera es pot controlar millor la seva situació.

7. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

8. Torn obert de paraules

No es demana cap més ús de la paraula.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president