Acta de la reunió del 22.04.2008 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 3 de l'ordre del dia de la reunió d'abril de 2008)

1. Reunió de la Comissió de Negociació amb Jaume Casals i Joan Estafanell (4 de març)

 1. Es van continuar tractant els temes de la reunió anterior:

  1. Participació sindical en els processos de selecció de PDI-L. De les tres línies de participació que vam proposar (a nivell de Comissió de Professorat, a nivell de departaments, i a nivell de comissió de cada concurs), el vicerector va oferir únicament que el Comitè d'Empresa prepari un informe sobre les propostes de places dels departaments perquè el consideri la Comissió de Professorat. Vam acordar que de moment ho faríem així, començant amb la reunió de la Comissió de Professorat del 10 d'abril (en la qual es van considerar 6 propostes de places d'agregat i 5 de lector).

  2. Regularització de “falsos associats”. Vam repassar una llista de persones que complien els requisits que es van parlar a la reunió anterior (haver estat a temps complet un cert període, haver passat a temps parcial de manera “forçosa”, i tenir acreditació). La llista es va acabar de tancar en una reunió posterior amb Joan Estafanell: en total hi ha 8 persones que compleixen les tres condicions, i altres 4 que poden complir l'última en un termini més o menys breu.

 2. Sobre la invitació al Comitè d'Empresa per assistir a una reunió amb els directors de departament, el vicerector va dir que ho comentaria en la reunió de directors del 6 de març.

 3. La Comissió de Negociació va sortir de la reunió molesta per l'actitud que va mostrar el vicerector, i ha preparat un escrit expressant les seves queixes.

 4. La propera reunió que tindrem amb el vicerector serà conjunta Comitè d'Empresa–JPDI, el 24 d'abril. S'hi parlarà de quins temes que afecten el PDI en general convé tractar en aquestes reunions conjuntes.

2. Consell de Govern

 1. A la reunió del gener, en l'informe del rector va sortir el tema de com afectarà la nova LOU als concursos dels cossos docents. La normativa d'aquests concursos que estableixen els Estatuts ha quedat desfasada i s'haurà de revisar (això s'està discutint a la Comissió de Professorat). I sobre les noves acreditacions per als cossos docents, es vol fer l'avaluació de l'activitat docent d'una manera quantitativa.

  El vicerector Casals va informar de les actuacions de la Comissió de Professorat per primera vegada en 18 mesos (quan segons els Estatuts ho ha de fer cada 6). Va explicar com és de bona la política de professorat perquè el nombre de professors permanents ha crescut un 16% en 3 anys. Però resulta que el nombre total de professors també ha crescut un 16%, així que la proporció de permanents continua igual, és a dir, molt per sota de la resta d'universitats i del que diu la llei. En paraules del rector, “si comptem el professorat a temps complet no estem tan lluny” (afirmació errònia), i “són les altres universitats que ho fan malament, nosaltres ho fem bé”.

  Aprofitant un punt de l'ordre del dia sobre modificació del reglament electoral, es va comentar la baixa representació del PDI laboral al Claustre. El rector va dir que s'ha d'esperar a la reforma dels Estatuts per revisar la composició del Claustre.

 2. A la reunió del març es va aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF i de la Fundació UPF, d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995. Aquest nou pla substitueix el “Pla d'Organització d'Activitats Preventives de la Universitat” de 1996.

  Es va aprovar l'adhesió de la UPF a la “European Charter for Researchers” i al “Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” (suggerida en el marc de l'avaluació de l'EUA). Aquests documents contenen principis generals sobre condicions de treball del personal investigador, millora de l'estabilitat laboral, salaris adequats, desenvolupament de la carrera professional, tasques docents, etc.

 3. A la reunió de l'abril es va presentar l'informe sobre l'enquesta de riscos psicosocials. Es va comentar el que diu l'informe sobre la baixa participació del PDI. Tot i això, el pas següent ha de ser l'adopció de mesures per corregir els aspectes negatius detectats. El vicerector Viader va dir que el Comitè de Seguretat i Salut està treballant en el tema, però se li va fer notar que no avança al ritme que seria desitjable.

3. Reunió de la Comissió Paritària del conveni (4 d'abril)

 1. Tal com s'havia acordat en la reunió anterior, les universitats van presentar un informe del que s'ha fet en cadascuna respecte a la participació sindical en els processos de selecció. Algunes universitats preveuen la participació en la seva comissió de professorat (UB, UdG, UdL), altres tenen observadors sindicals en els concursos (UAB, UPC, properament també la UdG), i una altra encara no té res (URV). Pel que fa a la UPF, l'informe diu que el nostre acord actual “té caràcter provisional i es revisarà en el termini d'un any” (després de “termini” s'hi va afegir “màxim”).

 2. Sobre els “falsos associats”, els sindicats enteníem que les universitats també havien de presentar un informe, però les universitats deien que no tenien per què (sembla que la majoria ho tenien preparat, però alguna universitat no estava disposada a donar xifres). Al final es va acordar que s'enviaria aquest informe als sindicats en uns 15 dies.

 3. A la reunió anterior s'havia dit que potser no totes les universitats complirien l'acord de començar a pagar triennis al PDI temporal com a màxim a partir de març. I efectivament n'hi ha 3 que no ho han fet (UB, UAB, UdG), però es comprometen a pagar a partir d'abril o maig.

 4. Va sortir el tema d'un possible forat en l'avaluació de mèrits de recerca autonòmics (els que s'haurien d'haver reconegut el 2005 i pagat el 2006?). Com que cap de les dues parts ho tenia clar, es va decidir continuar estudiant el tema.