Acta de la reunió del 22.04.2008

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dimarts 22 d'abril de 2008 entre 14:45 i 17:00 h. a la sala 40.047-A de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen: Miquel M. Gibert, Eusebi Colàs, Fina Alemany, Rafael Oliver, Natàlia Izard (secretària), Elisabeth Miche, Xavier Perramon (president), Marició Janué, Joan Miralles, Ona Domènech, Berta Alsina, Hèctor López Bofill, Daniel Martínez, Mònica Vinaixa, Maria José González i Montse González

Excusen la seva assistència: Nuria Centeno i Enric Meinhardt

Absències: Víctor Farías, Albert Garcia, Alfred Bosch

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Elecció de la vicepresidència

S'escull per unanimitat Hèctor López, únic candidat.

3. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

 • Consell de Govern:

  Fins ara en les converses amb l'equip rectoral sobre professorat tot han estat bones paraules. Però al Consell de Govern del gener, quan el vicerector havia d'informar sobre les actuacions de la Comissió de Professorat, va ser diferent. Potser perquè estava davant dels directors dels departaments? Però el fet és que som molt lluny del 51% de permanents.

  A la pàgina web de la JPDI hi ha una evolució del percentatge de permanents: cau en picat, coincidint amb el canvi a la LOU i amb el mandat de J. J. Moreso com a vicerector primer, i com a rector després.

  A la reunió del mes de març es va aprovar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest pla ha de servir per detectar el que no funciona i corregir-ho.

 • La presència del comitè al Claustre és de 2 persones.

 • Comissió Paritària:

  Va ser curta, no hi va haver gaires temes polèmics. Però ja fa un any de la primera reunió i es va dir que es revisaria la participació sindical als concursos i la regularització d'associats al cap d'un any. Pel que fa al primer tema va constar que a la UPF no tenim observadors sindicals als concursos. Del segon tema les universitats no van voler dir totes el que estaven fent. Van dir que en 15 dies enviarien aquesta informació als sindicats.

  Respecte dels triennis, la UPF ha complert i ha començat a pagar al març, gràcies a no haver aplicat encara el diferencial de l'IPC.

  Per part dels sindicats, i sobretot els de la UPC, han detectat un possible forat en els mèrits de recerca autonòmics. Sembla que s'han saltat una convocatòria. S'investigarà.

  Hèctor López comenta que a ell l'afecta, i que ho veu fosc. Des de gener està esperant resposta. Hi ha una impugnació general, els trams de recerca no s'acaben de tramitar ni de reconèixer. L'Hèctor sospita que no hi ha pressupost. Creu que s'ha de seguir de prop aquest tema.

 • La UPF està encara pendent de rebre l'aprovació de l'AQU al seu manual d'avaluació de la docència (es va explicar el cas a la reunió del comitè de gener).

 • Per informar sobre les actuacions del Comitè de Seguretat i Salut de la UPF, el president cedeix la paraula a Daniel Martínez, representant en aquest comitè. Daniel Martínez informa del següent:

  Preliminar: La UPF ofereix un servei de prevenció propi, l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals. La resta (vigilància de salut i seguretat industrial) ho delega a una empresa. Aquest servei és personal (1 persona, tècnic superior, amb 2 ajudants), són pocs comparat amb altres universitats de dimensions similars (a altres universitats la proporció és el doble). Amb la construcció de Ca l'Aranyó i el PRBB es preveu molta feina. Quan es va posar en marxa aquest servei van decidir que a cada campus hi hagués un equip d'activitat preventiva: delegats, que discuteixen sobre problemes de prevenció. Però les discussions no eren massa profitoses, i han decidit fer reunions periòdiques, amb els delegats de prevenció del PDI (tots dos del Campus de Ciutadella). Però això fa que no puguin resoldre bé qüestions d'altres campus. En general aquest servei pateix una manca de personal i de pressupost. Es fa poc i el diner no es gasta en el que cal (per exemple van fer un programa de prevenció del tabaquisme, sense fer sondeig de si era molt necessari, i només s'hi van inscriure 6 persones). El problema de fons és que l'activitat preventiva està molt orientada al PAS (que a més són la meitat que el PDI).

  D. Martínez continua explicant que al 2008 s'ha aprovat un pla de prevenció consistent a reavaluar els riscos, i com que no hi ha pressupost per a tot, prioritzar. El pressupost és realment molt reduït.

  Quant als riscos psicosocials, de l'enquesta que es va fer fa més d'un any la Universitat diu que com que hi va participar poca gent, no ho poden tenir en compte, tot i que els resultats eren esfereïdors. Per al PDI s'ha arribat a l'acord de refer l'enquesta amb una altra metodologia.

  M. José González pregunta si les revisions mèdiques formen part d'aquest servei de prevenció. D. Martínez contesta que no se'n fan, però els membres del PRBB diuen que a ells sí els en fan.

  Sembla que hi ha un problema legal de fons: són obligatoris els reconeixements vinculats als riscos (per això es fan revisions mèdiques al PRBB). Però la llei diu que per als treballadors és voluntari, i això xoca amb el dret a la intimitat. El que fa la UPF és, a part del PRBB (amb riscos molt definits), com que són coses a llarg termini, s'acaba convertint en voluntari.

  Pel que fa al Campus de la Comunicació: hauria d'estar acabat però és possible que s'hi comenci a treballar sense que s'hagi acabat, i l'informe de riscos no es farà si no està acabat, amb les incongruències que això representa.

  Per altra part, s'està revisant el pla d'emergència. Ara es diu Pla d'Autoprotecció (evacuació, etc.), aprofitant que hi ha una modificació legal es revisarà. Hi ha certes problemàtiques molt clares (les catenàries, aigües a Ciutadella, no hi ha sala de primers auxilis).

  En situacions de negociació Daniel Martínez creu que s'hauria de demanar a la Universitat que dotin amb recursos econòmics i personals aquest servei.

  Se'ns enviarà un mail informant-nos dels reconeixements mèdics.

4. Organització i posada en marxa de les comissions del Comitè d'Empresa

El vicepresident convocarà les diverses comissions, i s'escollirà una persona responsable de cada una.

5. Estat de les negociacions amb la universitat

Ens vam reunir amb Jaume Casals i Joan Estafanell. Teníem 2 punts de negociació pendents, els del Conveni (participació sindical en els concursos i regularització dels “falsos associats”), que, segons aquest mateix Conveni, al cap d'un any s'haurien d'haver revisat. L'última reunió, el 4 de març, va tenir resultats poc esperançadors. Sobre la participació en els concursos, J. Casals havia dit que havia de consultar amb l'assessoria jurídica, per veure com podia ser aquesta participació (nosaltres li havíem proposat 3 nivells, vg. acta anterior). Però J. Casals va dir que no accepta la participació a la Comissió de Professorat de la Universitat, ja que aquesta és designada pel Consell de Govern, i ja participem al Consell de Govern. No accepta tampoc la presència d'observadors sindicals als concursos. Només accepta la nostra participació a nivell dels departaments: que els departaments ens enviïn les sol·licituds de places i les composicions de tribunals. Aquesta va resultar ser la seva única proposta. La seva última paraula va ser que o acceptàvem la seva proposta o ell reprenia les negociacions des de zero.

Fina Alemany opina que, donada la situació actual, el millor és acceptar la proposta del vicerectorat i contrastar-la en la pràctica. En tot cas es podria pensar en altres alternatives si la proposta no té incidència real.

Ona Domènech informa que a les altres universitats, o participen a nivell de Comissió de Professorat, o amb observadors als concursos. L'única que no ho fa és la UPF.

Quant als falsos associats, la Comissió de Negociació ha elaborat una llista amb les condicions que ens van dir des de Rectorat. J. Casals en la reunió volia tancar el tema, semblava que volia no sentir-ne a parlar mai més. Però nosaltres continuem insistint amb la nostra proposta de casos.

De la reunió amb els directors de departament, que J. Casals havia promès al mes de novembre, no n'ha tornat a dir res.

Vam sortir d'aquesta reunió amb sensació de disgust quant a l'actitud de Jaume Casals.

A conseqüència d'això la Comissió de Negociació va fer una carta a Jaume Casals que va fer entrar per registre. Es llegeix l'escrit a J. Casals i s'explica la seva actitud a les reunions. (La carta consta com a annex 2 d'aquesta acta.)

A la propera reunió amb Jaume Casals, tenim previst parlar dels temes següents:

 • Planta de professorat.
 • Com afectarà Bolonya al PAD del professorat.
 • Formalitzar les reunions i la seva periodicitat, a part de les negociacions del CEPDIL i la JPDI.

Quant a la política de professorat, al 2009 s'ha de proposar una planta nova, cosa que obligarà els departaments a definir-se.

(Durant aquest punt, el president s'absenta i és substituït pel vicepresident fins al final de la reunió.)

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

En aquest punt els membres comenten, d'una manera general, el problema de la política de promoció de professorat: les diferències entre departaments i la necessitat de plantejar al rectorat l'elaboració d'uns criteris generals d'aplicació per a tota la UPF.

El vicepresident, en substitució del president, aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president