Acta de la reunió del 18.05.2009 – Annex 3

Comissió de Professorat

Funcions:

La funció de la Comissió de Professorat és supervisar el compliment dels compromisos d'estabilitat del professorat adquirits amb la Universitat, vetllar per la transparència en els processos de promoció i en la política de professorat de la Universitat i dels departaments, i en general per les condicions laborals del conjunt del personal docent i investigador laboral (PDI-L).