Acta de la reunió del 18.03.2010 – Annex 3

DELEGATS DE PREVENCIÓ JPDI-CEPDIL

Resum d'actuacions i informació en matèria de seguretat i salut

Informe núm. 1/2010 (Gener–Març 2010)


Activitats realitzades
Reunió dels Delegats de Prevenció amb en J. Benach el 21.01.2010.
1a reunió ordinària del CSSL el 22.01.2010.
1a reunió extraordinària del CSSL el 12.02.2010.

RESUM DE LES ACTUACIONS

Reunió dels Delegats de Prevenció amb J. Benach (21.01.2010).

Reunió per tal de recaptar informació sobre el procés dut a terme en matèria de riscos psicosocials a la UPF (qüestionaris, resultats …).

Reunió ordinària 1/2010 CSSL (22.01.2010).

Fruit de l'acord pres a la sessió de 16.11.2009, es presenta un circuit per a la publicació dels acords del CSSL al Campus Global. Ja són visibles a la seva pàgina principal els acords de la reunió de 22.01.2010 (des del 05.02.2010).
Comunicació al Departament de Treball dels canvis en la composició del Comitè de Seguretat i Salut (resolució del rector). Nomenament d'A. Sala March i baixa de J. Estafanell Bas.
Presentació i posterior aprovació de les memòries anuals de gestió, vigilància i acció preventiva de l'OTPRL (SPMRL UPF-FUPF) i dels Serveis de Prevenció aliens concertats en l'exercici 2009 per a l'activitat tècnica (SGS Tecnos, ASEM Prevención i db Prevenció). Vénen les persones responsables de dur a terme aquesta tasca a la UPF per a explicar-les.
 • SGS Tecnos, S.A.: higiene industrial al PRBB: intervencions en relació als agents químics i biològics: Anna Oubiña i Eva Dalmau.
 • db Microsistems prevención: vigilància de la salut: conclusions per edificis de l'estudi epidemiològic: Margarita García.
 • Gestió, vigilància i acció preventiva: OTPRL (SPMRL UPF-FUPF): S. Jarque.
 • Activitats ergonòmiques: ASEM Prevención i db Microsistems prevención: resum presentat per S. Jarque.
Ajornament d'alguns punts de l'ordre del dia per a la reunió extraordinària de 12.02.2010 i aprovació del calendari de reunions ordinàries.

Reunió extraordinària 1/2010 CSSL (12.02.2010).

Nou Reglament CSSL. S'acorda constituir un petit comitè tècnic perquè elabori un esborrany per a aprovar a la propera ordinària.
Presentació del Pla de Formació 2010 per al PDI i PAS. Àmbits: prevenció de riscos laborals, mesures d'emergència i formació dels representants dels treballadors.
Aprovació dels informes de les activitats dutes a termes durant l'any 2009:
 • Resultats de controls ambientals de diverses substàncies a diferents laboratoris del PRBB.
 • Avaluació de risc biològic a la sala de cultius cel·lulars amb nivell de risc biològic II.
 • Informes epidemiològics de vigilància de la salut poblacional del personal de Ciutadella, Campus de la Comunicació, PRBB i Mercè.
 • Resultats de la inspecció de qualitat ambiental en interiors als edificis del Campus de la Comunicació.
 • Resultats de la identificació de factors de risc i de l'avaluació inicial de riscos derivats de les condicions de confortabilitat ambiental dels espais de treballs assignats al PDI a Ciutadella, Campus de la Comunicació i Dr. Aiguader.
 • Resultats de la identificació de factors de risc i de l'avaluació inicial de riscos derivats de les condicions d'ordenació al treball al Campus de la Comunicació i Dr. Aiguader.
 • Seguiment de l'estat de desenvolupament de la planificació de l'acció preventiva al Campus de la Comunicació (visites semestrals per controlar els avenços).
 • Resultats de la identificació de factors de risc i de l'avaluació inicial de riscos derivats de les condicions d'ordenació al treball del PDI adscrit al campus de la Ciutadella (mitjançant una mostra del professorat realitzada per A. Cuxart).
 • Resultats dels simulacres generals als campus de la Ciutadella i de la Comunicació.
Planificació de l'activitat preventiva i de les accions en autoprotecció a desenvolupar o coordinar per l'OTPRL.
 • Quan estiguin clares les partides pressupostàries, es presentarà. Dificultats derivades de la posada en funcionament de la nova sala de cultius al PRBB. Previsió de realitzar 750 reconeixements mèdics. En funció del romanent, actuacions en matèria d'ergonomia als altres edificis.
 • Pla de Prevenció. Es revisarà. Es fusionaran els procediments d'avaluació i planificació.
 • Integració de la prevenció de riscos laborals a la UPF per la Direcció. Comissions de seguiment a cada Campus per a tractar temes més locals, i els més globals al CSSL.
 • Pla d'autoprotecció. Procés d'elaboració de procediments d'emergències.
Informació sobre el document de bases per a elaborar un Manual de Bioseguretat per a les sales de cultius cel·lulars amb nivell de contenció biològica I i II. Compendi d'informació tècnica per posar en marxa necessàriament aquestes sales. Quan es tanqui aquest punt, podrà tancar-se la Planificació general per al 2010 (prioritat en la seguretat al PRBB).

        Eusebi Colàs, delegat del CEPDIL al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

        Anna Cuxart, delegada de la JPDI al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF