Acta de la reunió del 18.03.2010 – Annex 2

PROPOSTA DE REGLAMENT DE NEGOCIACIÓLA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR LABORAL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Aquest reglament, d'una banda, regula la negociació col·lectiva del personal docent i investigador laboral en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb allò que estableix l'Estatut dels treballadors, i d'altra banda, inclou també el personal funcionari dels cossos docents per a la negociació de les condicions de treball que afectin el personal docent i investigador de la UPF en el seu conjunt.

 1. La comissió negociadora (CN) del PDI laboral de la UPF és l'òrgan específic de negociació en les matèries laborals i sindicals que afectin el personal docent i investigador laboral d'aquesta universitat i que siguin competència pròpia de la UPF.

 2. La CN estarà constituïda per:

  1. Una delegació de l'equip de govern de la UPF d'entre 2 i 6 membres.

  2. Una delegació del Comitè d'Empresa del PDI-L i de la junta de PDI, composada per tresquatre membres fixos, i fins a tresdos membres més designats pel comitèper aquests òrgans ad hoc per a cada reunió.

  Actuarà com a secretari o secretària la persona que designi la CN.

 3. La CN té com a objectiu debatre i negociar els continguts i l'aplicació de mesures que afectin les condicions laborals i sindicals del PDI-L de la UPF, abans de ser sotmeses a aprovació de l'òrgan de govern de la Universitat al qual correspongui reglamentàriament.

 4. Seran objecte de negociació els temes relatius a l'aplicació de l'Estatut dels treballadors, l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes, l'Estatut del PDI, i la resta de disposicions legals vigents que afectin el PDI-L, i específicament en el cas del PDI laboral, l'Estatut dels treballadors i el Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes.

 5. Quan es presenti a un òrgan de govern de la UPF per a la seva aprovació un tema que hagi estat tractat prèviament a la CN, quan s'escaigui es farà constar el grau d'acord que s'hagi assolit en la negociació, s'adjuntarà l'informe del Comitè d'Empresa i la Junta de PDI, i es convidarà el seu president o presidenta, o la persona en qui delegui,una persona representant d'aquests òrgans a assistir a la reunió de l'òrgan de govern i explicar les motivacions de la seva posició del Comitè d'Empresa.

 6. La CN celebrarà una reunió ordinària cada trimestre lectiu. A més, podrà haver-hi reunions extraordinàries quan els temes a tractar així ho requereixin.

 7. La convocatòria de la CN es realitzarà amb un mínim d'una setmana d'antelació, podent, previ acord de les parts, produir-se amb una antelació menor. En la convocatòria s'inclourà l'ordre del dia amb els temes que s'hi tractaran i la documentació que faci referència a aquests. De les reunions s'estendrà una acta amb els temes tractats i els acords que s'hagin produït en cada cas.