Acta de la reunió del 18.03.2010 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 18 de març de 2010)

1. Reunió amb el vicerector

El 19 de gener ens vam reunir representants del Comitè d'Empresa (H. López, E. Miche, X. Perramon) i la JPDI (P. Jódar, A. Lamarca) amb el vicerector J. M. Micó, el cap del servei de PDI J. Estafanell, i el vicegerent P. Juste, que va assistir a l'inici de la reunió.

El vicerector va començar la reunió presentant-nos un seguit d'informacions:

 • La reunió de la Comissió de Professorat prevista per al 10 de desembre es va ajornar al 18 de gener per coincidir amb una reunió de l'“Aliança 4 Universitats” (A4U). Un dels temes de treball és una política de professorat amb criteris comuns a aquestes quatre universitats (UAB, UAM, UC3M, UPF).

 • El 12 de gener hi va haver una reunió de la CASUE en què es van tractar els canvis legislatius que està desenvolupant el ministeri (reforma del R. D. de doctorat, Estatut de l'estudiant universitari, Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació), i sobretot l'Estatut del PDI. Una comissió de vicerectors està treballant diversos temes de l'EPDI, com les incompatibilitats o la dedicació. L'esborrany actual estableix un màxim de dedicació (que algunes universitats voldrien que fos superior a les 240 hores anuals), però volen que també hi hagi un mínim, i que s'aclareixi què s'inclou exactament en aquestes hores.

 • El vicerector va assistir a una reunió amb el director general d'Universitats, Josep Ribas, en què es va parlar del futur del pla Serra Húnter, que s'haurà de reformular ja que no s'han complert les expectatives, sobretot en algunes universitats. Es diu que es pot reconvertir a una mena d'acreditació, com un premi a l'excel·lència semblant a l'ICREA Acadèmia, obert també a funcionaris. Una conseqüència d'això pot ser el transvasament d'agregats a places de TU.

 • A la Comissió de Professorat del 18 de gener es va parlar de la nova gestió de la informació sobre les places amb l'aplicació Ulisses, i de la proposta de presentar l'informe oral del Comitè d'Empresa (i la JPDI) a l'inici de les reunions, començant amb la del mes de juny.

A continuació vam tractar els temes següents:

 1. Política de professorat. De moment no es preveu elaborar una nova planta de professorat, i per tant es treballa provisionalment amb la “planteta” o continuació de la planta anterior (2004–2007). El procés ideal seria definir primer la dedicació, després el finançament dels departaments, i a partir d'aquí la nova planta, però amb la situació econòmica actual això està aturat.

  El vicerector va comentar que s'han de replantejar algunes pràctiques, com la de convocar places de seguida que els interessats reben la notificació de l'acreditació. Va dir que convé deixar un “període de reflexió”, com a mínim fins a tenir el certificat de l'acreditació, que pot tardar uns mesos des de la notificació. Una altra cosa a corregir és que els informes externs de les places els facin les mateixes persones que després estan a la comissió del concurs.

  Sobre les polítiques de professorat dels departaments, el vicerector demanarà als directors dels departaments que encara no ho han fet que les elaborin. Arran del nostre darrer informe sobre l'evolució del professorat, es va comentar que els departaments es preocupen més de la promoció que de l'estabilització del professorat jove. El vicerector va dir que es pot establir com a política general una ràtio d'agregats o TU per catedràtic.

  Vam plantejar el tema dels contractes de professorat lector i col·laborador temporal que arriben a la seva durada màxima aquest any i no es poden prorrogar. Es va decidir que s'estudiarien cas per cas, segons les acreditacions que tinguin (i en el cas dels col·laboradors, si són doctors o no). També es va comentar la situació del professorat visitant que quan acaba el seu contracte se'l converteix a temps parcial, i es va concloure que això només hauria de ser així amb els que realment estan a la universitat a temps parcial.

 2. Dedicació. El vicerector va dir que la revisió de la dedicació (les UDEs) està aturada a l'espera de l'aprovació de l'Estatut del PDI. L'esborrany de l'Estatut preveu un perfil genèric de PDI, i altres dos perfils, un amb orientació docent i l'altre de recerca, cosa que implicarà diferents nivells de dedicació docent. El vicerector creu que aquest no és un bon model. A més, el nou pla Serra Húnter també podria incloure incentius que afectarien la dedicació. Va reiterar que s'hauria de simplificar el còmput, tenint en compte les diferents variables (nombre d'estudiants, etc.).

 3. Temes específics del PDI-L. La participació sindical en els concursos, concretament l'informe oral a la Comissió de Professorat, ja s'havia tractat en l'informe inicial del vicerector. La resta de temes previstos al Conveni que havíem plantejat (calendari laboral, accés als tipus 2, 3 i 4 de professorat associat, pla de formació, fons d'acció social, adaptació del professorat col·laborador) van quedar pendents per a una propera reunió.

2. Reunió sobre la regularització dels “falsos associats”

L'1 de febrer va tenir lloc la reunió que havíem demanat per tractar el tema dels “falsos associats”, amb assistència de representants del Comitè d'Empresa (E. Miche, X. Perramon), la universitat (J. M. Micó, J. Estafanell) i el departament de Traducció (E. Vallduví).

Ens van dir que si hi ha professorat associat que no compleix els requisits que diu la llei (“que acreditin exercir la seva activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari”) és perquè el seu contracte era anterior a la LOU i es va decidir no exigir els requisits en les pròrrogues, sinó només en les places noves (o en els concursos “de renovació”). Això es va fer al departament de Traducció amb les persones que no van guanyar un dels 18 concursos convocats en aplicació de la D. T. 8a dels Estatuts (no tothom qui va guanyar els concursos tenia categoria a extingir). Segons ens van dir, l'alternativa era no prorrogar els contractes.

Vam comentar que la solució seria ampliar la planta, però ens van dir que quan es defineixi la nova planta, en funció de l'oferta docent (nous plans d'estudis), els canvis només podran ser a cost zero. Una manera d'aconseguir-ho serà compensant les jubilacions, però la previsió és que pràcticament no n'hi hagi a curt ni mitjà termini. De totes maneres, s'aniran convocant concursos a mesura que hi hagi vacants.

3. Consell de Govern

 1. A la reunió del gener el rector va informar que la Generalitat ja no pretén fer la reforma de la LUC que s'havia plantejat, sinó que serà una simple adaptació tècnica a la LOMLOU, i les universitats podran modificar els seus estatuts sense esperar que s'aprovi aquesta nova LUC. També es va acordar trametre al Consell Social l'atorgament de 2 trams de recerca de PDI laboral de la convocatòria 2009 avaluats positivament per l'AQU arran de l'estimació de recursos d'alçada.

 2. A la reunió del març el vicerector J. M. Micó va presentar l'informe de les actuacions de la Comissió de Professorat, tal com havíem demanat en diverses ocasions, l'última al Consell de Govern del desembre passat (segons els Estatuts l'informe ha de ser semestral, però les dues últimes vegades que s'havia presentat van ser el juliol del 2006 i el gener del 2008, i a més ha de ser aprovat pel Consell de Govern, cosa que no s'ha fet mai). Va dir que aquest informe era una “primera presa de contacte” i simplement va esmentar les línies generals d'actuació (calendari de reunions, definició dels criteris de carrera acadèmica, la futura planta, necessitat d'estabilitzar el professorat jove), sense donar cap xifra com se solia fer en els informes anteriors. Quan se li va recordar el tema de la participació sindical, va dir que a la propera reunió de la Comissió de Professorat es pot fer la “prova pilot” de l'informe oral, i llavors va intervenir el rector per dir que rebre la informació de les places ja és una manera de “participar” i que la universitat està en contra d'altres formes de participació.

  També es va presentar l'estratègia “UPF25 anys”, amb força canvis respecte a l'esborrany que s'havia publicat anteriorment. No es va sotmetre a aprovació perquè, tal com va dir el rector, és un full de ruta que s'ha marcat l'equip directiu segons el seu criteri, encara que ha comptat amb diverses aportacions de la comunitat universitària.

4. Comissió Paritària del Conveni

El 22 de gener hi va haver la reunió ordinària trimestral de la Comissió Paritària amb dos punts a l'ordre del dia. El primer era la designació del nou president, Eliseu Oriol, i el nou secretari, Jorge Pérez. El segon era analitzar la situació del Conveni col·lectiu després de la sentència 6804/2009 del TSJC (document 1). Aquesta sentència declara que la jubilació d'un professor col·laborador de la UPC en aplicació de l'article 50 del Conveni va ser un acomiadament improcedent, ja que aquest article infringeix la D. A. 10a de l'Estatut dels treballadors perquè no vincula l'obligatorietat de la jubilació a “objectius coherents amb la política d'ocupació expressats en el conveni col·lectiu (…) que es dirigeixin a afavorir la qualitat de l'ocupació”. Els representants de la part social vam dir que necessitàvem temps per estudiar la sentència, però els representants de les universitats van dir que l'assumpte era urgent, ja que afectava a la planificació de les contractacions del proper setembre, i s'havia de resoldre abans de la propera reunió ordinària de la Paritària. Es va acordar tractar el tema en una reunió extraordinària, amb una trobada prèvia del president amb cadascuna de les parts per separat.

El 15 de febrer es va fer la reunió extraordinària, en què les universitats van presentar les dades de PDI laboral afectat per l'article 50 en els propers tres anys (document 2) i una proposta de nova redacció d'aquest article (document 3). Un aspecte que vam considerar positiu de la proposta és que fa esment al marc dels programes d'estabilització de cada universitat, i això és una oportunitat perquè les universitats que no el tenen n'elaborin un (seguint l'exemple del de la UPC, document 4). Es va acordar que la part social estudiaria aquesta proposta i es discutiria en una altra reunió extraordinària.

El 5 de març hi va haver la segona reunió extraordinària, en què la part social va presentar la seva contraproposta (document 5). Després d'una llarga discussió, es va arribar a una proposta consensuada quasi definitiva (document 6), on només falta determinar si els programes d'estabilització s'han de “negociar” (tal com volen les universitats) o “acordar” (tal com vol la part social). El 15 de març es reuneix un petit grup de treball (president, secretari, dos representants de cada part i un assessor legal) per acabar de tancar el text, i per decidir com fer efectiva la modificació de l'article 50, ja que tècnicament només té legitimació per modificar el Conveni la Comissió negociadora, que no està constituïda perquè el Conveni no es va denunciar.

Llistat de documents, disponibles a la web interna del Comitè:

 • Document 1: Sentència 6804/2009 del TSJC
 • Document 2: Nombre de PDI-L que compleixen 65 anys fins al 2012, per categoria i universitat
 • Document 3: Proposta de les universitats de nova redacció de l'article 50 (15 de febrer)
 • Document 4: Programa d'estabilització 2009 del PDI temporal de la UPC
 • Document 5: Contraproposta de la part social de nova redacció de l'article 50 (5 de març)
 • Document 6: Proposta final acordada a la Paritària del 5 de març

5. Altres informacions

 • El 4 de febrer el gerent va enviar als representants de les juntes i comitès d'empresa i de les seccions sindicals l'esborrany del pla estratègic “UPF25 anys”, demanant-nos les nostres aportacions. El 15 de febrer vam enviar un seguit de comentaris elaborats conjuntament amb la JPDI, que posteriorment hem publicat a la web.

 • El 19 de febrer el president del Comitè de Seguretat i Salut, P. Juste, ens va notificar un canvi en els representants de la universitat al Comitè: J. Estafanell és substituït per A. Sala, directora del campus de Ciutadella. D'aquesta manera les tres directores de campus estan presents al Comitè de Seguretat i Salut.

 • El 9 de març s'havia de constituir un nou “Espai de diàleg i negociació”, en el qual s'hauran de tractar dos temes: la reforma de la LUC i el decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari. En aquest Espai hi ha representants dels sindicats i de tres departaments de la Generalitat: DIUE, Governació i Administracions Públiques, i Economia i Finances. La reunió constitutiva, però, es va ajornar a causa de la nevada del dia anterior.