Acta de la reunió del 16.11.2007

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el divendres 16 de novembre de 2007 entre 15:15 i 17:00 h. a la sala 20.283 de l'edifici Jaume I.

Excusen la seva assistència : Nuria Centeno, Joan Miralles, Ona Domènech i Miquel M. Gibert.

Assisteixen a la reunió: Fina Alemany, Xavier Bernadí (vicepresident), Hèctor López Bofill, Rafel Oliver, Natàlia Izard (secretària), Elisabeth Miche, Xavier Perramon (president), Montserrat González, Berta Alsina, Enric Meinhardt, Daniel Martínez, Marició Janué, i M. José González.

Absències: Eusebi Colàs, Albert Garcia, Mònica Vinaixa i Víctor Farias.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Ratificació dels càrrecs del Comitè d'Empresa

S'acorda ratificar els càrrecs que van ser elegits segons el reglament provisional a la primera reunió del Comitè d'Empresa.

3. Informació general a càrrec del president

 • Resultats de la reunió amb Jaume Casals i Joan Estafanell, a la qual van assistir el president, el vicepresident, i Daniel Martínez, per plantejar el nostre marc de negociació:

  • Es va decidir que les futures trobades amb J. Casals tindran la periodicitat que sigui necessària. Per a les primeres reunions aquesta periodicitat pot ser mensual.

   Els assistents del comitè van detectar bona disponibiliat per part de J. Casals.

  • Per exemple, Jaume Casals volia posar ja damunt la taula l'article 17.2 del conveni. Respecte d'això el president comenta que una de les possibilitats de la participació en els processos de selecció és l'assistència d'observadors sindicals a les proves dels concursos. Alguns problemes detectats ja en altres universitats són que no sempre hi ha algun representant sindical disposat a anar al concurs, o que alguna vegada el tribunal no acaba d'acceptar la presència d'un observador extern.

   El que Jaume Casals proposava era que les propostes de concursos o contractacions dels departaments anessin al Comitè d'Empresa abans de passar a la Comissió de Professorat de la universitat, i que si hi hagués esmenes o comentaris per part del comitè la proposta en qüestió tornés al Departament. Tot això en el benentès que no hi hagués problemes de terminis, que hi hagués temps de fer aquesta consulta d'anada i tornada sense sobrepassar els terminis.

   Alguns comentaris per part dels membres del comitè: el risc és que aquest procediment es converteixi en una mena de “ping-pong” l'efecte del qual seria que la universitat no prengués seriosament les opinions del comitè.

   El vicerector ens va informar que hi havia una Comissió de Professorat al novembre. Es per això que ens hem reunit el comitè en aquesta sessió: perquè volíem parlar amb J. Casals abans d'aquesta Comissió de Professorat, per poder-li plantejar la nostra proposta de mecanisme de negociació, i que ell ho pogués transmetre a la Comissió de Professorat.

  • Els triennis per al Personal No Permanent (PNP), tal com diu el conveni i segons es va aprovar el mes d'octubre, es començaran a pagar al llarg del 1r trimestre del 2008. La universitat ha de comunicar molt properament com han de procedir els professors per demanar que se'ls reconeguin els triennis anteriors al seu treball a la UPF (els qui en tinguin). Preguntat sobre com i quan seríem informats, Joan Estafanell no va acabar d'aclarir-ho.

  • Respecte del que havíem demanat a Casals en la trobada anterior:

   • Adreça de e-mail: ja la tenim.
   • Pàgina web: encara no ens l'han concedit.
   • Una llista de tot el personal docent i investigador de la UPF: ens la van proporcionar. Els resultats d'una primera anàlisi són:
    • Un total de 1328 persones.
    • 276 (20.8%) permanents, dels quals 219 (16.5%) són funcionaris. Recordem que la LOU estableix que del personal equivalent a temps complet almenys el 51% ha de ser funcionari, i que almenys el 60% del PDI ha de ser permanent.
   • Un local: encara no el tenim, però això no és molt urgent.
 • Continuen les informacions del president: Al Consell de Govern es van aprovar els mèrits de docència (quinquenis) de la convocatòria del 2006 i l'extraordinària del 2005. Es cobraran a la nòmina de novembre.

 • Es va signar l'adhesió de la UPF al pla de pensions aprovada per la Generalitat el passat mes d'octubre.

 • La vicegerència de recursos humans ha participat en la convocatòria del Departament de Treball de subvencions per a la promoció de la figura de l'Agent per la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes. Si es concedeix la subvenció, ens en donaran més informació.

 • A la darrera reunió de la Mesa d'Universitats es va parlar de les pagues extraordinàries del PDI-F, per tal que aquestes constitueixin un sou complet, o sigui el sou base i tots els complements inclòs el complement específic (que inclou els quinquennis). Encara que al PDI-L ja se'ns aplica un augment de retribució equivalent (1% del total), en properes reunions es farà un seguiment de possibles millores addicionals.

4. Organització del Comitè d'Empresa en comissions

Es proposa tirar endavant les següents comissions de moment:

 • Estratègia i Negociació, composta pels Càrrecs (Xavier Perramon, Xavier Bernardí i Natàlia Izard), més Montserrat González.
 • Comunicació, amb Enric Meinhardt i Berta Alsina.

Les composicions de les comissions no seran tancades, de manera que s'hi podrà afegir qui tingui interès especial en qualsevol dels temes a tractar.

Es proposa, i s'accepta la proposta, de crear un grup de distribució de missatges per als membres del comitè. Es demana a Enric Meinhardt si se'n pot ocupar.

5. Temes a negociar amb la universitat

Com a temes prioritaris es trien:

 • Participació dels representants del personal en els processos de selecció (art. 17.2 del conveni).
 • Identificació del col·lectiu de “falsos associats” a regularitzar (D.T. 2.2 del conveni).

Aquests temes són els que es tractaran en la propera reunió amb el vicerector Jaume Casals.

6. Assumptes de tràmit

Properament tindrà lloc una reunió per parlar del treball que està realitzant la JPDI en el Comitè de Seguretat i Salut, a la qual s'ha convidat el president i un altre representant del Comitè d'Empresa. El president proposa que aquest altre representant sigui una de les membres del comitè del departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

7. Torn obert de paraules

M. José González explica que segons la seva opinió un dels temes de negociació amb la universitat ha de ser el de la situació del professorat lector, que depenent del departament pot tenir contractes des de només 1 any fins a 5 anys. Fina Alemany creu que cada col·lectiu de professorat té els seus problemes específics, i aquests temes poden ser estudiats per la Comissió de Política de Professorat que s'ha proposat crear dins del Comitè d'Empresa.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president