Acta de la reunió del 14.07.2009 – Annex 2

DELEGATS DE PREVENCIÓ JPDI-CEPDIL

Resum d'actuacions i informació en matèria de seguretat i salut

Informe núm. 3/2009 (Abril–Juny 2009)

Actuacions realitzades

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (20.04.2009) i sessió de treball on line (15.05.2009).
Reunió del director en funcions de la OTPRL Sergi Jarque i la delegada de prevenció Anna Cuxart al despatx (22.04.2009). Tema tractat: recollida de dades sobre ergonomia i condicions ambientals del lloc de treball del professorat adscrit al campus de la Ciutadella i al campus de la Comunicació-Poblenou.
Elaboració per part d'Anna Cuxart d'una proposta de disseny mostral per a la selecció de professors del campus de la Ciutadella i del campus de la Comunicació-Poblenou que seran entrevistats (04.05.2009).
Visita als edificis del Campus de la Comunicació amb l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL). Motiu: control de radiacions Wi-Fi en els edificis del campus de la Comunicació. Sergi Jarque, un tècnic de l'empresa SGS Tecnos i Anna Cuxart.
Reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i reunió dels delegats de prevenció previstes inicialment pel dia 10 de juliol i ajornades al dia 20 de juliol. En el proper informe es donarà compte d'ambdues reunions.

Resum de les actuacions

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut (20.04.2009)

    — Consulta del concert amb Serveis de Prevenció aliens de l'activitat preventiva per a l'avaluació inicial de les condicions ergonòmiques i ambientals del PAS, personal de suport a la recerca i PDI del campus de la Comunicació-Poblenou i del PDI de Ciutadella.
    — Consulta de l'informe preliminar d'avaluació de riscos de seguretat en el treball dels edificis Roc Boronat i Tànger (introducció i informe preliminar). El relatiu a l'Àrea Tallers s'aprova en una reunió on line el 15.05.2009.
    — Notificació de condicions de treball inadequades al Campus de la Comunicació-Poblenou.
Qüestions plantejades Respostes (Cristina Oliva)
  • Nivell elevat de soroll del sistema de renovació d'aire (fa forçar la veu als professors) i manca de taula pel professor (ha d'emprar un ordinador de la primera filera)
  • Es té coneixement de la problemàtica i s'hi treballa; s'han demanat micròfons per solucionar el primer problema
  • Problemes d'organització i mobilitat: ascensors de lliure accés i capacitat reduïda
  • Seria poc democràtic introduir restriccions tenint en compte el número de plantes de l'edifici
  • Escales estretes i relliscoses que han causat caigudes
  • Problema ja detectat i en vies de solució
  • Ubicació del professorat entre els dos edificis que obliga a complicats desplaçaments
  • En són conscients, però és un tema d'estructura que es tingué en compte en fer la distribució
  • Edifici Tànger: brutícia i pols generada per les obres i manca de persianes per protegir del sol
  • Les persianes ja estan posades
    — Consulta dels supòsits d'obligatorietat i voluntarietat dels exàmens de salut inicial i periòdics. Davant els problemes de realització dels exàmens obligatoris (personal de laboratoris del PRBB i tècnics d'audiovisual i encarregats de manteniment), en S. Jarque presenta nous models de butlletes dels exàmens inicials obligatoris per al PAS-PSR i PDI i periòdics obligatoris del PAS i voluntaris per al PAS i PDI que són aprovats. L'A. Cuxart pregunta si les convocatòries es realitzen via caps de departament o deganats, perquè podria involucrar el professorat; en S. Jarque respon que s'està preparant una campanya de sensibilització.
    — Aprovació de la Norma de Prevenció (NP-05.2) de bones pràctiques de treball a les instal·lacions elèctriques.
    — Informació sobre l'informe tècnic “La Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad” de la CRUE. En relació a les propostes realitzades, es presenta un quadre comparatiu de l'estat de compliment de les mateixes per la UPF (en compleix un 58%). Pot consultar-se l'informe a http://www.crue.org/ ​export/​sites/​Crue/​Publicaciones/​Documentos/​Otras_publicaciones/​ LaPrevenciondeRiesgosLaboralesylaUniversidad.pdf.
    — Al torn obert, na C. Chica planteja una sèrie de problemes al PRBB (ulleres protectores graduades i intervencions preventives als laboratoris) i l'A. Cuxart demana la publicació dels acords a la web, rebre les actes de les reunions amb més antelació i donar més visibilitat per facilitar l'accés a la web de l'OTPRL a la intranet del PDI (aquest tema ja s'ha realitzat).

Estudi d'ergonomia i condicions ambientals del lloc de treball del PDI dels Campus de la Ciutadella i de la Comunicació-Poblenou

    — Anna Cuxart es reuneix amb Sergi Jarque per fixar la fórmula per determinar els professors que visitarà el servei de prevenció aliè per a realitzar l'estudi.
    — Anna Cuxart elabora una proposta de disseny mostral per a la selecció del professorat.
    — Actualment s'està desenvolupant l'estudi. Partint de la proposta anteriorment esmentada, s'han seleccionat aleatòriament els professors a temps complet a qui es passa a visitar per avaluar les condicions d'ergonomia i ambientals dels despatxos. Respecte als professors associats i ajudants/becaris, s'avaluen les condicions ambientals del lloc de treball.

Control de radiacions Wi-Fi en els edificis del campus de la Comunicació

    — S'ha realitzat un control, sobre una mostra del 20% dels aparells de Wi-Fi, per tal de mesurar la seva radiació i comprovar que es troben dins els marges permesos. Tots els resultats són positius en aquest sentit.

Temes en què es treballa i plantejaments per al curs proper

En l'actualitat s'està treballant en dos temes:

Modificació de la composició del Comitè de Seguretat i Salut perquè hi hagi membres de l'equip de govern. Altres universitats compten amb la participació de vicerectors (3 vicerectors en el cas de la Universitat Jaume I de Castelló) entre els seus membres. L'A. Cuxart ha mantingut dues converses informals amb en J. Casals (qui li va transmetre que informaria al seu substitut, en J. M. Micó) i na M. Morràs (qui va mostrar-se favorable). Enviarem una comunicació a en J. M. Micó per plantejar-li aquesta qüestió.
Esborrany del Pla d'Inclusió per a les persones amb discapacitat de la UPF. L'A. Cuxart va transmetre una sèrie de consideracions entre les quals cal destacar la manca de referència al paper de l'OTPRL i al possible paper dels delegats de seguretat i salut.

De cara al proper curs, es tractarà de reactivar l'estudi de riscos psicosocials tot plantejant una nova enquesta no tan extensa com en l'ocasió anterior.

Documentació adjunta

S'adjunta la proposta de selecció mostral del professorat dels campus de la Ciutadella i de la Comunicació-Poblenou per a l'avaluació de l'ergonomia i condicions ambientals del lloc de treball elaborada per Anna Cuxart.

        Eusebi Colàs, delegat del CEPDIL al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

        Anna Cuxart, delegada de la JPDI al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

Barcelona, 13 de juliol de 2009