Acta de la reunió del 14.07.2009 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 14 de juliol de 2009)

1. Reunió amb el vicerector

El 26 de maig ens vam reunir representants del Comitè d'Empresa (F. Alemany, N. Izard, H. López, X. Perramon) i de la JPDI (A. Cuxart, P. Jódar, A. Lamarca) amb el vicerector de Professorat J. M. Micó i el cap del Servei de PDI J. Estafanell, amb l'objectiu principal de plantejar els temes que haurem d'anar treballant:

  • Planta de professorat. Segons el vicerector, la revisió de la planta serà la part final d'un procés de tres fases: dedicació, finançament i planta. Actualment estem en la primera fase. Sobre la política de professorat, ja s'estan aplicant alguns dels nous criteris que la Comissió de Professorat va elaborar l'any passat, com ara els informes externs per a les convocatòries de places.

  • Dedicació. El vicerector creu que el sistema de càlcul de les UDEs, que no s'aplicarà com a mínim fins al curs 2010/11, ha de ser “sostenible, racional, simple i estable”. Ens va passar un escrit amb una proposta de dedicació mínima per al professorat a temps complet (disponible a la web interna del Comitè).

  • Formalització de les reunions. Es va proposar que les reunions amb el vicerector tinguin una part conjunta amb la JPDI, i una altra part per als temes del Comitè d'Empresa. A la propera reunió tractarem la proposta de reglament de negociació que vam presentar.

  • Temes específics del PDI laboral. Sobre la participació sindical en els concursos, vam recordar les nostres propostes i vam quedar que les discutirem a la propera reunió. I sobre els “falsos associats”, el vicerector va dir que parlaria amb el director del departament de Traducció sobre la llista de 8 persones que vam fer l'any passat, ja que totes són d'aquest departament. A més, vam recordar al vicerector que aquests no són els únics temes que afecten el PDI laboral, i li vam passar la nostra llista de temes que poden ser objecte de negociació.

Vam acordar que la reunió següent seria al juliol, després dels exàmens. La data finalment fixada és el dia 15.

2. Claustre

A la sessió del Claustre del 9 de juny es va aprovar l'informe del rector, però no es va tractar cap de les mocions presentades.

La Mesa no havia admès una moció presentada per un grup de professors i PAS reclamant informació sobre decisions de la Generalitat que puguin afectar els drets i l'ocupació del personal de la UPF. Segons la Mesa, la moció es va presentar fora de termini.

3. Consell de Govern

A la reunió del juny es va aprovar la designació de 6 representants del PDI a la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, prevista en el Pla d'Igualtat de la UPF (la resolució de creació d'aquesta comissió diu que n'hi ha d'haver 8). Segons el rector la proposta es va fer amb la participació dels òrgans de representació sindical. Si bé és veritat que dues membres de la Comissió ho són també del Comitè d'Empresa (M. José González) i la JPDI (A. Cuxart), els òrgans com a tals no hem estat consultats ni informats.

El rector, en el seu informe, va comentar una trobada que va tenir lloc el 13 de juny al Muntanyà, amb el conseller, l'ex-comissionada (cessada tres dies després), els presidents dels consells socials i els rectors de les universitats catalanes. En aquesta trobada es van assentar les bases per a una futura (a més o menys llarg termini) modificació de la LUC, que van en la línia apuntada pel Llibre Blanc publicat l'any passat. Això inclou canvis en la governança (no nomenar els rectors, degans, etc. per elecció, sinó per designació política), en les polítiques de personal (que el PDI i el PAS no sigui funcionari sinó laboral), etc.

En aquesta reunió del Consell de Govern no es va tractar el tema de l'adaptació de la normativa de permisos de la UPF a l'acord Concilia, que el gerent s'havia compromès a tancar al juny. Tampoc apareix aquest tema en l'ordre del dia de la reunió del 15 de juliol.

4. Altres informacions

  1. El dia abans del Claustre vam publicar una nota conjunta del Comitè i la JPDI sobre l'informe del rector per clarificar que, contràriament al que diu aquest informe, els criteris de la Comissió de Professorat sobre carrera acadèmica, promoció i convocatòria de places s'han elaborat sense la participació dels representants sindicals.

  2. El 16 de juny vam enviar a les llistes de correu de tots els departaments un missatge de recordatori de l'existència del Comitè d'Empresa del PDI, en el qual s'informava també sobre la nostra comissió d'Assessorament i Greuges. En els dos dies següents van arribar dues consultes a la bústia de correu electrònic del Comitè, una a través del formulari general i l'altra a través del formulari específic d'assessorament i greuges.

  3. El 17 de juny el vicerectorat d'Estudiants, a través del SACU, ens va enviar l'esborrany del Pla d'Inclusió de les persones amb discapacitat a la UPF, aprovat pel Consell de Govern l'octubre passat, demanant-nos els nostres suggeriments (disponible a la intranet de la UPF: enllaç directe accessible amb contrasenya del Campus Global).

  4. El 18 de juny hi va haver una reunió de la Comissió de Professorat de la universitat. Tot i que es va incomplir l'acord verbal provisional sobre l'aplicació a la UPF de l'article 17.2 del Conveni col·lectiu, és a dir, no se'ns va enviar la informació sobre les propostes de places dels departaments, vam emetre igualment un informe en què simplement es constatava aquest incompliment. (Les sol·licituds de places dels departaments, que el cap del Servei de PDI ens va enviar a posteriori tot disculpant-se pel retard, i l'informe del Comitè estan disponibles a la web interna.)