Acta de la reunió del 14.07.2009

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dimarts 14 de juliol de 2009 entre 15:00 i 16:45 h. a la sala 40.043 de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen:

Elisabeth Miche, Rafael Oliver, Montserrat Ribas, Ma. José González, Mònica Vinaixa, Fina Alemany, Eusebi Colàs, Víctor Farías, Marc Lloveras, Marició Janué, Xavier Perramon (president), Hèctor López (vicepresident), Natàlia Izard (secretària).

Excusen la seva assistència: Miquel Gibert, Berta Alsina, Nuria B. Centeno.

Absències: Enric Meinhardt, Joan Miralles de I., Ona Domènech, Albert Garcia, Jordi Muñoz.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'adverteix una errada a l'esborrany de l'acta: Ma. José González hauria de constar a la llista d'excusats en comptes de la d'absents. Un cop feta aquesta correcció, queda aprovada l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

 • Reunió amb el vicerector:

  Es va decidir fer totes les reunions conjuntes (amb representants del PDI funcionari i del PDI laboral), i si hi ha cap tema exclusiu d'un dels dos col·lectius, aquest col·lectiu continua la reunió a soles amb el vicerector.

  Els temes específics nostres que es van tractar van ser els dos que no hi ha manera de tancar: els falsos associats i la participació sindical en els concursos.

  Quant a la participació en els concursos, ara el vicerector té la nostra proposta per escrit. L'equip de govern ens proposa participar a la Comissió de Professorat, però veiem que no hi ha pressa per part seva. Hi ha bona predisposició, però no pressa.

  Falsos associats: li vam recordar la llista elaborada l'any passat. Va dir que es trobaria un dia amb el director del departament afectat, el de Traducció. A la propera reunió amb el vicerector (dia 15) li farem una altra proposta: una reunió entre el director del departament i el vicerector, amb representants sindicals, perquè no digui cada un que és culpa de l'altre: un cara a cara.

  Li vam passar la llista on figuren els altres temes, la majoria d'ells previstos al Conveni Col·lectiu, que també volem tractar.

 • Claustre:

  Va ser molt caòtic. Va quedar tancat en fals, no es va tractar cap moció. A més de les mocions dels estudiants, n'hi havia una del PAS i alguns professors: demanaven informació sobre el que ja quedava reflectit al Llibre Blanc de les universitats catalanes, la reforma de la governança i la introducció de la “Universitat de Catalunya”, que sembla que tindrà repercussions, per exemple en les contractacions. La Mesa del Claustre va dir que la moció estava fora de termini. Però als acords de la Mesa diu que el rector pren nota d'aquesta moció i es compromet a tenir-la en compte.

  Les votacions que s'havien de fer al Claustre es van acabar fent, però Ma. José González, que hi era present, opina que no era el moment de votar.

 • Consell de Govern:

  L'última reunió va ser molt ràpida. Es va acordar designar representants del PDI a la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Van proposar designar-ne 6 quan la resolució de creació d'aquesta comissió diu que n'hi ha d'haver 8. Hi havia una llista que es va aprovar, que segons el rector s'havia consensuat amb els òrgans de representació sindical. Però ni amb nosaltres ni amb la JPDI no s'ha consensuat res. S'omplen la boca, amb això i altres coses, de que parlen amb els sindicats, etc. Com si quedés bé dir que es pacta amb els sindicats, però no és veritat.

  El rector va informar sobre una trobada de rectors amb el conseller al Muntanyà per discutir el futur de la LUC. Abans quan es parlava de reformar la LUC sempre es deia que no hi havia temps en aquesta legislatura, que el màxim que es podia fer era introduir els canvis mínims per adaptar-la a la LOU. Però sembla ser que en aquesta trobada es va parlar de començar a fer una primera reforma de la LUC, amb tot el que sigui possible canviar amb el marc jurídic actual, però anant cap a la Universitat de Catalunya. Sembla que ara tenen pressa a reformar la LUC. En el futur, quan el marc jurídic ho permeti, es vol que el rector no sigui escollit des de la universitat sinó designat externament, que es redueixi el pes del Claustre, que el Consell de Govern no tingui més de 25 membres, que el personal (PDI i PAS) no sigui funcionari sinó contractat, etc.

  Rafael Oliver comenta que aquest és el mateix model de la UOC.

  Alguns membres debaten sobre el model de les universitats europees, i sembla que el concepte d'universitat pública/privada no està tan clarament diferenciat a altres països.

  Rafael Oliver explica que a la UOC els treballadors estan molt pitjor: el conveni col·lectiu que se'ls aplica és d'oficines i despatxos, no de professors. No es reuneixen. Opina que els maltracten.

  Xavier Perramon afegeix que hi ha un document que circula sobre el que es va decidir a aquesta reunió al Muntanyà. Sembla que els sindicats volen reaccionar d'alguna manera.

  Continuant amb el Consell de Govern, encara està pendent la normativa interna del Pla Concilia. Això s'havia d'haver aprovat a l'abril, però ho van deixar per al proper Consell de Govern. Però el proper és el dia 15, i tampoc hi ha el Pla Concilia a l'ordre del dia. Tot i així, l'única normativa interna que hi ha ara és per al PAS.

 • Altres informacions:

  S'ha publicat la nota sobre l'informe del rector al Claustre, que deia que els criteris per a la política de professorat s'havien consensuat amb els sindicats. Hem publicat la nota perquè consti que amb els sindicats no s'ha consensuat res.

  Comissió d'Assessorament i Greuges: hem fet publicitat de la bústia d'assessorament i greuges, i fins ara s'han rebut 2 peticions.

  Esborrany del Pla d'Inclusió, aprovat per Consell de Govern d'octubre, per a persones amb discapacitats: hi podem fer suggeriments. Però això ja hauria d'haver estat aprovat fa més d'un any.

  Comissió de Professorat de la universitat: Es va reunir el 18 de juny. Joan Estafanell ens havia dit que ens enviaria informació de les places, però no vam rebre res. Per si la nostra participació estava en dubte, ara queda clar que el sistema actual no serveix de res. Finalment, J. Estafanell va enviar la informació a posteriori.

3. Aplicació de l'Acord Concilia al PDI

La Mesa d'Universitats (que reuneix representants de les universitats i dels sindicats majoritaris) va signar el 25 de setembre del 2008 l'Acord Concilia. En matèria de conciliació familiar i laboral hi ha normativa dispersa: Estatut dels Treballadors, acord Concilia a nivell espanyol, convenis col·lectius dels diferents sectors, etc. A més, la llei catalana de mesures de conciliació és aplicable només al personal funcionari no docent. Per això es va decidir fer una unificació dels permisos, etc. prenent com a base la norma més favorable, i que fos aplicable tant al PAS com al PDI. La Mesa d'Universitats va acordar que entraria en vigor l'1 d'octubre i substituiria tota normativa interna de cada universitat sobre el tema. S'havia d'articular, redactar-ho, etc. Però d'això fa gairebé un any, i a la UPF encara no s'ha fet. Li ho vam preguntar al gerent al maig, i va dir que al Consell de Govern del juliol estaria aprovat. Però no figura a l'ordre del dia.

Quan el vicerector va proposar data per a la reunió del juliol, va dir que hauríem de parlar del Pla Concilia. Com que el PDI no tenim normativa interna, només que se'ns apliqui la pre-normativa un cop articulada, ja serà suficient. El PAS està lluitant perquè no els anul·lin els drets que ja tenien, però com que nosaltres no teníem res, no perdem res. Xavier Perramon diu que li van demanar que comparés l'Acord Concilia amb el nostre Conveni Col·lectiu, per comprovar que està basat en la norma més favorable i no perdem res. Conclou que no tots els permisos són fàcils de comparar perquè alguns tenen condicions diferents, o estan expressats diferentment. Demana que si algú troba alguna cosa que estigui pitjor que al Conveni, que ho digui, que ho parlarem a la reunió amb el vicerector.

Ma. José González opina que som privilegiats, tenim la possibilitat de compactar permisos, una reducció d'1/3 de la jornada sense perjudici del sou. Però informa que això últim no va a càrrec de la Seguretat Social, sinó de l'empresa, i si un treballador de la universitat s'hi acull es paga amb el pressupost del departament. Xavier Perramon opina que hauria de ser amb el de la universitat, perquè no es carregui un departament, i que no estigmatitzin el treballador que s'hi aculli. Diu que ho preguntarà al vicerector.

4. Preparació de la reunió amb el vicerector de Professorat

La reunió de representants del Comitè d'Empresa i la JPDI amb el vicerector està convocada per al dia 15.

 • Quant a la política de professorat: sobre la política de demanar cartes de recomanació per als concursos, cada departament fa la seva política. Xavier Perramon es pregunta en quin estat està la normativa.

  Marició Janué comenta que el fet de demanar cartes es va fer per professionalitzar la selecció, però si es fa com ho fan ara alguns departaments es converteix en més subjectiu encara. Hi ha d'haver consens, o protocol de com es demanen les cartes. Hi ha molta arbitrarietat.

  Rafael Oliver creu que ens afecta molt, és molt important, no ens podem quedar de braços plegats. Hem d'intentar homogeneïtzar, que un pugui saber quines són les seves expectatives, que hi hagi un model clar.

  Per a Montserrat Ribas això és un sistema d'avaluació, hauríem d'aprofitar que s'està obrint un debat sobre com s'ha d'avaluar el professorat en l'àmbit de les humanitats, el que hem de fer és demanar que s'aturi l'aplicació dels criteris de la UPF i veure com acaba aquest debat.

  Marició Janué no ho veu així. Aquest sistema ja s'està aplicant, no podem esperar.

  Rafael Oliver creu que no ens hem de centrar en les cartes de referència, també es demana haver dirigit un nombre de tesis doctorals, i estades a l'estranger. Si ja estem acreditats per una agència externa, per què se'ns demanen més requisits? No n'hi ha prou amb l'AQU? Això es convertirà en una cursa inacabable.

 • Un altre tema que proposem parlar amb el vicerector és la dedicació. A més de les UDEs hi ha compliment o incompliment del que diu el Conveni Col·lectiu: el personal laboral no pot fer més hores de docència que el funcionari.

  Fina Alemany recorda que 5 col·laboradors permanents, ella i 4 més, fan 200 hores de docència cada any, des de fa 3 o 4 anys. Pensa que s'ha de lluitar des del Comitè. Ho van pactar en el seu moment, però ara ho volen revisar. Jaume Casals els va dir que amb les UDEs hi hauria un model on agafar-se. Van parlar amb el nou vicerector, va dir que ho estudiaria, i mentrestant el cap de departament li ha dit que continuava amb les 200 hores, que els temes sindicals no li interessaven.

  Xavier Perramon comenta que a l'últim Consell de Govern va parlar amb José M. Micó al respecte, i aquest li va dir que no sabia que el Conveni digués que els contractats no poden fer més hores que els funcionaris. Però ara ja ho sap, no té excusa.

 • Altres temes que es tractaran a la reunió amb el vicerector són: el Pla Concilia, el reglament de negociació que li vam donar al novembre, la participació als concursos, i els falsos associats. Respecte d'aquest últim tema volem demanar-li un cara a cara amb el director del departament de Traducció, i proposar-li actualitzar la llista.

  Ma. José González informa que els Ramón y Cajal i Juan de La Cierva fan hores dispars, i els paguen dispars, d'una manera molt arbitrària. No hi ha una política consensuada. Marició Janué afegeix que la docència dels Ramón y Cajal és voluntària. Si hi ha temps, també se'n pot parlar a la reunió amb el vicerector.

5. Activitats de les comissions i renovació de responsables

 • De l'activitat de la comissió d'Assessorament i Greuges ja se n'ha informat al punt 2.

 • Comissió de Seguretat i Salut: Eusebi Colàs presenta l'informe dels delegats de prevenció que consta com a annex 2 d'aquesta acta. Destaca la informació sobre la situació al Campus de la Comunicació-Poblenou, i la previsió de reactivar l'estudi de riscos psico-socials, possiblement amb una nova enquesta menys extensa i més personalitzada.

 • Pel que fa a la comissió de Professorat, caldrà que algú se'n faci càrrec ja que Ma. José González ha expressat el seu desig de deixar de ser-ne la responsable. Es decideix ajornar aquesta qüestió fins a la propera reunió.

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

Els assistents feliciten l'Eusebi Colàs amb motiu de la lectura de la seva tesi doctoral la setmana passada.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president