Acta de la reunió del 14.01.2010

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dijous 14 de gener de 2010 entre les 15:00 i les 17:20 h. a la sala de juntes 20.233 de l'edifici Jaume I.

Assisteixen:

Fina Alemany, Xavier Perramon (president), Joan Miralles de I., Rafael Oliver, Eusebi Colàs, Natàlia Izard, Marc Lloveras, Hèctor López Bofill (vicepresident), Marició Janué, Elisabeth Miche (secretària).

Excusen la seva assistència:

Berta Alsina, Montserrat Ribas, Miquel M. Gibert, Mònica Vinaixa, Nuria B. Centeno, Víctor Farías.

Absències:

Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Ma. José González, Enric Meinhardt.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

2.1. Reunió del 5 de novembre de 2009 amb el vicerector

2.1.1. Formalització de les reunions

 • Es va parlar dels temes pendents des del juliol com la inclusió de la JPDI al marc de negociació.

 • Sobre la publicitat de les actes d'aquestes reunions, segons J. Estafanell les actes són internes per als membres de la comissió de negociació, i només s'han de publicar els acords. R. Oliver expressa el seu desacord: les actes son “memòries”, no secrets. El president recorda que tenim les actes, però no poden fer-se públiques. El resum es penja a la nostra web. F. Alemany recorda que el procés de revisió de les actes l'hem de fer nosaltres. J. Miralles proposa que J. Estafanell ens enviï les actes 48 hores després de cada reunió. Tothom està d'acord amb aquesta proposta.

 • Amb relació a l'accés a les actes, el president recorda com accedir a la web interna del Comitè d'Empresa i com obtenir la contrasenya de Google Groups. Creu que és necessari recordar-ho més sovint.

2.1.2. Política de professorat

 • Sobre el tema de la funcionarització, recorda que la posició de la UPF és neutra.

 • Referent al document “mapa dels mèrits” que va presentar el vicerector de Professorat a la reunió del 5 de novembre (disponible a la web interna del Comitè), s'ha ressaltat que els departaments han de publicar els seus criteris específics en funció de la plantilla que tenen, però encara no ho han fet.

 • El “boom” de les acreditacions de catedràtics és un reflex de la precarització del professorat jove.

 • Es recorda que el rector es va mostrar favorable a qualsevol proposta sobre la igualtat d'oportunitats de les dones mentre “no costi diners”.

2.1.3. Dedicació

 • El document de les UDEs no avança. La dedicació màxima a la UPF podria arribar a les 240 hores lectives anuals (esborrany de l'Estatut del PDI) i hi hauria un mínim de 100 hores per a tot el professorat a temps complet. J. Miralles estaria en contra de les 140 hores lectives mínimes.

2.1.4. Temes específics del PDI-L

 • Tot indicava que el rector havia de fer una proposta sobre la participació sindical a les convocatòries de places i no l'ha fet. Segons X. Perramon, la participació sindical fins ara és merament simbòlica.

 • Referent a la participació sindical als concursos, R. Oliver demana més que un informe oral a la Comissió de Professorat.

 • S'informa de la pròxima reunió convocada per a l'1 de febrer que tractarà el tema de la regularització dels falsos associats al departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Hi seran: X. Perramon, com a president del Comitè d'Empresa, E. Miche com a secretària del Comitè d'Empresa (i també com a exemple de “fals associat”), E. Vallduví, director del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, J. M. Micó, vicerector de Professorat, i possiblement hi assisteixin J. Estafanell i el vicegerent P. Juste.

2.2. Consell de Govern

 • Es van reconèixer els complements de docència i de gestió concedits, perquè les aprovi el Consell Social.

 • X. Perramon remarca que només 1 dels 20 trams de gestió atorgats és per a PDI laboral, i més concretament per a una professora lectora.

 • El pressupost de la UPF per al 2010 és de crisi, retallades i creixement vegetatiu. La situació es va qualificar de seriosa però no preocupant.

 • A l'última reunió del Consell de Govern es va tornar a demanar l'informe preceptiu de la Comissió de Professorat que segons els Estatuts s'ha de presentar cada sis mesos i fa dos anys que no es presenta. El vicerector va dir que el presentaria a la propera reunió (gener) o a la següent (març).

 • Es va demanar al Consell de Govern el desglossament dels pressupostos, perquè només hi ha els grans números, quan es presenten. A més es remarca que no vinculen els pressupostos amb els ingressos.

2.3. Altres informacions

 • El president ens va presentar el problema de l'Escola Elisava, adscrita a la UPF. Després que representants del seu Comitè d'Empresa van tenir una trobada amb representants de la JPDI i del CEPDI de la UPF, es va decidir demanar una reunió amb el rector i el secretari general de la UPF. La reunió es va convocar per al 19 de gener, però no amb el rector ni amb el secretari general sinó amb el vicerector de Professorat J. M. Micó. Encara estan esperant poder reunir-se amb el rector de la UPF.

 • L'11 de desembre X. Perramon i P. Jódar, presidents del CEPDI i la JPDI, van ser convocats a una reunió sobre el tema del pressupost 2010. El vicegerent va demanar “coresponsabilitat”. Algunes mesures possibles són que no es facin noves contractacions, que la dedicació sigui de més hores, i que els nous associats facin més hores.

3. Revisió del marc de negociació amb la Universitat

S'acorda ajornar aquest tema fins que s'hagi preparat una proposta conjunta amb la JPDI.

4. Situació del professorat lector i col·laborador temporal

Es recorda que a la UPF hi ha 39 lectors. Els primers contractes de professor lector són de l'any 2005 i arriben al seu termini al 2010. Els següents són de l'any  2006. Es tracta de veure quina previsió hi ha. La pregunta és si tots passaran a ser agregats o es contempla una altra figura.

També cal tenir en compte el cas dels col·laboradors temporals, als quals ja no se'ls pot prorrogar el seu contracte i la majoria acaben abans de l'inici del curs 2010/11.

S'acorda plantejar aquests temes a la reunió amb el vicerector.

5. Preparació de la reunió amb el vicerector de Professorat

 • Com s'ha fet fins ara, abans de la propera reunió amb el vicerector se li enviaran els temes que volem tractar.

 • Referent als temes, a més dels ja comentats es plantejaran el de la política de professorat, incloent les polítiques dels departaments i la planta, el de la dedicació, i la igualtat.

6. Informe sobre les places proposades a la Comissió de Professorat

Es presenten les sol·licituds de places de professorat contractat que han fet els departaments per a la reunió de la Comissió de Professorat del 18 de gener.

 • H. López comenta que hi ha excessives places per a catedràtics.

 • Es demana que hi hagi un equilibri amb el nombre de places d'agregat.

 • M. Janué diu que els investigadors ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) no haurien de participar en la política ni en les decisions de la UPF. H. López tampoc entén per què aquests investigadors estan en els tribunals de places.

 • H. López opina que els membres del tribunal haurien de tenir una relació més pròxima amb l'àrea de coneixement de les places.

Es decideix que l'informe del Comitè d'Empresa a la Comissió de Professorat recollirà aquestes observacions.

7. Activitats de les comissions

 • Comissió de Professorat: donada l'absència de M. Ribas, F. Alemany informa breument que la comissió està estudiant aspectes de gènere en la vida acadèmica en altres països.

 • Comissió de Seguretat i Salut: E. Colàs presenta l'informe que consta com a annex 2 d'aquesta acta.

 • Comissió d'Assessorament i Greuges: R. Oliver i E. Colàs informen que, donat el baix volum de consultes que ha rebut la comissió, han decidit deixar l'informe anual per a més endavant.

8. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

9. Torn obert de paraules

E. Colàs exposa el problema que va tenir amb la seva nòmina de novembre del 2009. Va passar de col·laborador no doctor a col·laborador doctor i no li van calcular correctament la nòmina del novembre, el van informar que es corregiria al desembre, però a la nòmina del desembre hi va tornar a haver errors en la regularització i en la paga extraordinària.

E. Miche exposa el que li va a passar el dimarts 12 de gener: la secretària dels estudis M. Antònia Matas va fer un canvi d'horari en la seva assignatura, Idioma 1–2 de francès (GG), sense preguntar-li si podia assumir la docència dues hores més tard, a les 13h en lloc de les 11h del mateix dia.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president