Acta de la reunió del 12.07.2007

Acta de la primera reunió del Comitè d'Empresa de PDI Laboral de la UPF

Data: 12 de juliol de 2007
Hora d'inici: 16:15
Lloc: Sala de Juntes de l'edifici Mercè

Assistents: Fina Alemany, Berta Alsina, Xavier Bernadí, Eusebi Colàs, Ona Domènech, Víctor Farías, Albert García, Miquel Gibert, Montserrat González, Mª José González, Concepció Janué, Hèctor López, Daniel Martínez, Enric Meinhardt, Joan Miralles de I., Rafael Oliver, Xavier Perramon

Han excusat la seva absència: Núria B. Centeno, Natàlia Izard

Absents: Elisabeth Miche, Jordi Muñoz

Ordre del dia

1. Constitució del Comitè d'Empresa

Els assistents, membres electes del Comitè d'Empresa de PDI Laboral, acorden constituir formalment el Comitè.

Mentre no s'aprovi el reglament de funcionament intern, s'acorda seguir provisionalment el reglament de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPF, en tot allò que sigui aplicable al Comitè d'Empresa.

2. Elecció de càrrecs

Seguint el reglament provisional, els càrrecs del Comitè d'Empresa són el president, el vicepresident i el secretari.

S'acorda designar Xavier Perramon com a president, Xavier Bernadí com a vicepresident, i Natàlia Izard com a secretària.

També s'acorda que el representant del Comitè d'Empresa que assisteixi a les reunions del Consell de Govern, tal com estableixen els Estatuts de la universitat, sigui el president.

Atesa l'absència de Natàlia Izard, el president exerceix les funcions de secretari en aquesta reunió.

3. Designació de la comissió redactora del reglament

El president proposa crear una comissió, amb un membre per cadascun dels tres sindicats representats en el comitè, que redacti un projecte de reglament. S'acorda que la comissió estigui formada per Fina Alemany (CCOO), Hèctor López (Intersindical-CSC) i Daniel Martínez (UGT).

Aquesta comissió hauria d'enllestir un esborrany de reglament amb una antelació d'una o dues setmanes abans de la propera reunió del comitè, i distribuir-lo entre els seus membres a fi que puguin estudiar-lo i, si s'escau, proposar-hi esmenes. L'objectiu és que el reglament pugui quedar aprovat a la propera reunió plenària del comitè.

4. Torn obert de paraules

El president pren la paraula per informar de diversos assumptes. En primer lloc, destaca la importància històrica d'aquesta reunió, ja que per primera vegada es constitueix un Comitè d'Empresa de Personal Docent i Investigador a la UPF. Aquest ha de ser l'instrument, juntament amb el marc que determina el I Conveni col·lectiu per al PDI de les universitats públiques catalanes, per negociar les millors condicions de treball possibles per a aquest personal.

El president constata que, atesa la situació que es dóna a la UPF, el Comitè d'Empresa tindrà molts temes a tractar, i probablement caldrà dur a terme una priorització dels diferents temes, ja que hi ha col·lectius de PDI molt diversos amb problemàtiques particulars, i a més, dins d'un mateix col·lectiu les condicions poden variar substancialment d'uns departaments a uns altres. Per fer més operatives les tasques del comitè, en molts casos serà convenient crear comissions de treball específiques.

El president fa saber que s'ha intentat comptar amb la presència del rector en funcions a la part inicial de la reunió, com a acte de presentació i tal com era costum en la primera reunió de cada mandat de la JPDI, i més tenint en compte el caràcter històric de l'ocasió, però finalment no ha estat possible. Alguns membres del comitè expressen la seva estranyesa per aquesta absència, que pel que se sap també es va produir en la constitució de la JPDI el dia anterior. El president informa que, a banda d'altres consideracions, no ha estat possible l'assistència del rector en funcions per problemes d'agenda, però que es concertarà una visita de cortesia al rector per part d'una representació del Comitè d'Empresa per al mes de setembre.

Ja que no s'ha pogut informar personalment el rector de la constitució del Comitè d'Empresa, el president ho notificarà per escrit a la universitat, a efectes principalment de la convocatòria per a la propera reunió del Consell de Govern del dia 18 de juliol.

També caldrà sol·licitar a la universitat els recursos bàsics per al funcionament del Comitè d'Empresa, tal com estableix l'Estatut dels treballadors, com ara un local, i els mitjans de comunicació adients: pàgina web, bústia de correu electrònic, etc.

El president aprofita per informar que la JPDI va prendre l'acord de publicar les actes de les seves reunions a la seva pàgina web, i que el Comitè d'Empresa pot fer el mateix quan disposi de la seva pròpia pàgina. Els assistents expressen una posició favorable a aquesta proposta.

Pel que fa a altres assumptes, el president informa que la Comissió Paritària per al seguiment del I Conveni del PDI laboral a les universitats catalanes, formada per vuit representants de les universitats i vuit representants dels sindicats, es va constituir el passat mes d'abril i va celebrar la seva primera reunió de treball el dia 6 de juliol. En l'ordre del dia d'aquesta reunió figuraven tres punts relatius al professorat col·laborador, al pagament de triennis, i a l'aplicació de la Llei d'Igualtat, però de moment no hi ha informació disponible sobre els acords adoptats.

Finalment, el president informa que la previsió de calendari per a la propera reunió del comitè és que aquesta tingui lloc l'última setmana de setembre o la primera d'octubre.

S'aixeca la sessió a les 17:05 hores, de la qual, com a secretari en funcions, estenc aquesta acta.

El president
(en funcions de secretari)