REUNIÓ CE-PDI

Reunió ordinària

Data i lloc: 10 d’Octubre de 2013, aula 40.047A

Assistència: Fina Alemany, Mònica Vinaixa, Marc Sanjaume,  Alfons Aragoneses, Hector López, Elisabeth Miche, Pol Capdevila, Anna Ginès

Convidat: Xavier Perramon

 

S’inicia la reunió a les 14:10 en segona convocatòria

 

1. Es presenta l’acta de la reunió anterior i no hi ha cap esmena.

 

2. L’Alfons comenta que continuem sense secretari i és una qüestió que cal solucionar aviat per tal de fer les convocatòries i actes de les reunions del CE.

 

3. L’Alfons comenta que ha convocat aquesta reunió per discutir el text “Proposta d’acord per seleccionar professors associats”. Tot i que estava previst que aquest text s’aprovés en el Consell de Govern del mes d’octubre, finalment no apareix en l’ordre del dia. 

En Xavier Perramon comenta que hi ha una nova versió d’aquest text esmenada pels directors del departament.

Tot i això, es decideix discutir sobre aquest text en aquesta reunió.

La major part de les persones assistents a la reunió consideren que cal donar suport a aquest text, tot i que amb esmenes.

En Pol Cadevila, però, comenta que el problema que planteja aquest document és que aquelles persones pre i postdoctorals que tenen un contracte de (fals) associat, el fet que se’ls exigeixi acreditar la seva vinculació professional fora de la UPF se’ls “condemna” a sortir de la Universitat, donat que no podran acreditar-ho.

En Marc Sanjaume i l’Alfons Aragoneses comenten que aquesta és una part de les negociacions amb la UPF, però cal complementar-ho amb els fruits de les negociacions en matèria de visitants i professors permanents. 

En Marc Sanjaume també comenta que hi ha una promesa de paraula de la UPF que aquests falsos associats serien contractats mitjançant contractes pre i postdoctorals de la Llei de la Ciència.

S’acorda discutir el document i esmenes punt per punt:

 • “Selecció de professors associats”

En Xavier Perramon comenta que considera que la UPF hauria d’aclarir amb quina base legal es fonamenta per la contractació per la via d’urgència.

L’Enric Martínez proposa fixar un límit màxim per la contractació de via d’urgència.

 

 • “Bases del concurs de professors associats”:

La Fina Alemany manifesta que considera que caldria establir uns percentatges o punts màxims pels diferents criteris que es valoren uniformes per tots els departaments. En Xavier Perramon, considera que aquests percentatges s’han d’establir per cada departament, perquè les diferents disciplines poden tenir diferents necessitats.

S’acorda:

 • Demanar que s’especifiqui el procediment d’elaboració de les bases
 • Que s’estableixin uns mínims d’aquestes bases

 

 • Selecció membres comissió:

La Fina Alemany insisteix molt sobre el fet que aquesta comissió estigui formada per tres membres escollits per sorteig per garantir la transparència en aquests concursos.

En Pol Capdevila proposar incloure una referència que prohibeixi els professors que formen part d’una comissió no puguin tornar a formar-ne part una altra vegada.

S’acorda:

 • Tornar a insistir en el sorteig per determinar la formació de la comissió.
 • Incloure una referència que prohibeixi o limiti durant un període de temps (mínim 2 anys) que els membres de la comissió ho puguin tornar a ser.
 • Tornar a insistir en fer contractes anuals els professors associats.

 

 • “Comissions de selecció dels concursos de professors associats”

L’Enric Martínez comenta que considera que l’única manera d’evitar la opacitat en els processos de selecció és la presència d’un membre del CE en els processos.

La Fina Alemany comenta que cal seguir insistint amb aquesta qüestió: tant en el text concret com en futures negociacions.

S’acorda afegir la següent frase: “Es garantirà la presència d’un membre del CE-PDI en la comissió de selecció dels concursos de professors associats, d’acord amb l’article 17.2 de X

 

 • Frase “Si hi ha períodes de desocupació, el candidat haurà d’acreditar l’exercici de l’activitat professional en el període immediatament anterior a l’inici de la desocupació” en l’apartat “Documentació que han de presentar els candidats...”

S’acorda la següent redacció: “Els períodes de desocupació no computen als efectes de determinar els anteriors períodes de 2 i 4 anys.”

 

 • “Criteris de valoració dels candidats”

Es valora que l’experiència docent dels candidats es tingui en compte.

S’acorda introduir la següent referència: “La comissió de selecció enviarà d’ofici una còpia de les actes dels concursos de selecció de professorat al Comitè d’Empresa.”

 

 • “Acreditació de l’experiència professional dels professors associats actuals”

L’Alfons Aragoneses i Anna Ginès valoren la possibilitat que els professors associats contractats actualment també hagin de sotmetre’s a un concurs.

L’Enric Martínez considera que els falsos associats no se’ls ha de regularitzar la seva situació d’associats, sinó treure les places corresponents a la seva situació. En Xavier Perramón recorda, però, que aquest document fa referència únicament als professors associats i hi ha negociacions pendents en les altres qüestions.

L’Enric Martínez es posiciona en contra del fet que els professors associats contractats en l’actualitat disposin d’un termini de 2 anys (fins l’1 de setembre del 2015) per acreditar la seva activitat professional.

S’acorda afegit el següent paràgraf: “Sens perjudici que els investigadors pre i post doctorals amb un contracte irregular de professor associats es regularitzi la seva situació amb la modalitat contractual que correspongui.”

S’aprova per 9 vots a favor i 1 en contra (Enric Martinez; s’indica perquè l’Enric Martínez sol·licita de forma específica que consti en acta que s’ha oposat a aquesta esmena).

La Fina Alemany comenta que, una vegada aprovat aquest acord, hauríem d’enviar un correu electrònic a tot el PDI laboral informant d’aquest acord i indicant aquelles demandes del CE-PDI que no han estat ateses per la UPF.

L’Enric Martínez fa la següent observació: considera que exigir la regularització dels professors associats irregulars hauria de ser el nostre “cavall de batalla”.

En Xavier Perramon estableix que considera que hauríem de convocar una assemblea de professors associats per a presentar aquest document abans que s’aprovi en el consell de govern.

 

La Fina Alemany també estableix que com a CE-PDI hauríem d’analitzar l’informe de la Sindicatura de Comptes per la propera reunió.

 

L’Anna Ginès explica la situació dels professors no permanents del Departament de Dret que s’han organitzat per a elaborar una carta i fer-la arribar al Cap del Departament.

 

S’aixeca la sessió a les 15.52h.