Acta de la reunió del 10.03.2009 – Annex 3

DELEGATS DE PREVENCIÓ JPDI-CEPDIL

Resum d'actuacions i informació en matèria de seguretat i salut

1r trimestre 2009

Objecte

Traslladar al plenari de la JPDI i del CEPDIL les informacions més rellevants en matèria de seguretat i salut que hem rebut com a delegats de prevenció així com detallar les actuacions dutes terme durant aquest període. Trimestralment anirem informant a les reunions plenàries d'aquestes qüestions, un cop reunit el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball de la UPF (CSS).

Actuacions realitzades durant el 1r trimestre de l'any 2009

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut (03.02.2009).
 
 • Aquesta primera reunió de l'any està destinada, fonamentalment, a donar compte sobre el què s'ha fet durant l'any anterior (2008) i les activitats que es preveu realitzar en el present.
Reunió dels delegats de prevenció de la JPDI i del CEPDIL (10.02.2009).
 
 • Per contrastar informació de la reunió del CSS. Decidim treballar conjuntament. Entre d'altres qüestions, inicialment pensem en reactivar d'alguna forma la qüestió dels riscos psicosocials.
Visita als edificis del Campus de la Comunicació amb l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL) de la UPF i els representants dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) aliens a la UPF (11.02.2009).
 
 • En principi havíem de realitzar una visita d'avaluació dels riscos de seguretat. Es realitzarà més endavant.
Reunió dels delegats de prevenció de la JPDI i del CEPDIL amb en Sergi Jarque, tècnic contractat i director en funcions de l'OTPRL (25.02.2009).

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball

Aquesta primera reunió de l'any està destinada, fonamentalment, a donar compte sobre el què s'ha fet durant l'any anterior (2008) i les activitats que es preveu realitzar en el present.
Darrera reunió 2008. Es va sol·licitar la publicació de les actes del CSS per a tota la comunitat universitària. A l'igual que passa amb les actes del Consell de Govern, la normativa no ho permet, però sí els acords presos.
Estructura preventiva:
 
 • Servei de prevenció propi: OTPRL.
 • Serveis de prevenció aliens: SGS Tecnos, ASEM Prevenció i Db Prevenció.

Activitats realitzades durant 2008

Pla de Prevenció de Riscos Laborals. S'ha aprovat el març de 2008.
Riscos psicosocials. No s'ha aprofundit en el tema; només s'ha procedit a la destrucció dels qüestionaris.
Plans d'autoprotecció. S'ha finalitzat el de l'edifici de la Mercè; està quasi enllestit el de Jaume I; s'està realitzant en els dos edificis del PRBB (OTPRL) i en el del Campus de la Comunicació (encàrrec extern).
Formació. S'han dut a terme accions formatives per a Delegats de Prevenció i personal encarregat de coordinar les mesures d'emergències a cada edifici.
Coordinació de l'activitat preventiva. Es realitza sobre tot al PRBB ja que hi coexisteixen diferents empreses. S'ha produït una reunió de la Comissió de Treball per a la Coordinació d'Activitats Empresarials. Les 5 empreses que componen la Subcomissió de Treball per a l'Acció Preventiva en activitats científiques, està pendent d'implantació i del consorci.
Promoció de la salut. S'han dut a terme dues actuacions en matèria de tabaquisme i de dieta saludable. No n'hi ha hagut peticions. Es demana que se'n faci més difusió.

Activitats previstes per al 2009

Activitat preventiva.
Planificació accions en autoprotecció.
 
 • L'activitat per al 2009 està aprovada, tot i que molt probablement no acabi aplicant-se en tant que es preveu l'aprovació d'una nova normativa de la Generalitat de Catalunya per al juny/juliol.
 • S'enllestirà un Manual d'Autoprotecció per als àmbits d'actuació de l'OTPRL.
 • Planificació específica per al PRBB en els àmbits de bioseguretat i agents biològics.
 • Per a tot la UPF, en relació als camps electromagnètics.
 • En funció de la disponibilitat pressupostària, també es farà per al PDI i PAS del Campus de la Ciutadella (principalment en temes d'ergonomia i qualitat ambiental).
Pla de formació en matèria de seguretat i salut en el treball.
 
 • Formació per a la Prevenció de Riscos Laborals. Cursos específics per a comandaments, personal de nova incorporació, manipuladors d'agents químics, físics i biològics i accions específiques per a la resta de perfils.
 • Formació del personal encarregat de les mesures d'emergència derivades tant de la normativa de prevenció de riscos laborals com de la normativa en matèria de protecció civil.
 • Formació per a la capacitació dels delegats de prevenció.
Properes reunions del CSS: divendres 27 de març i divendres 10 de juliol de 2009.

Eusebi Colàs, delegat del CEPDIL al CSS de la UPF

Anna Cuxart, delegada de la JPDI al CSS de la UPF

Barcelona, 10 de març de 2009