Acta de la reunió del 10.03.2009 – Annex 2

PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DELS REPRESENTANTS SINDICALS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR LABORAL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

I. Comissió de Professorat

  1. A les reunions de la Comissió de Professorat en què es tractin temes relatius a la provisió de places de professorat contractat podrà assistir, amb veu i sense vot, una persona representant del Comitè d'Empresa del PDI.

  2. A efectes de l'assistència a les reunions de la Comissió de Professorat, el Comitè d'Empresa del PDI designarà un membre representant i un membre suplent. En cap cas assistirà un membre del Comitè d'Empresa del PDI a una reunió de la Comissió de Professorat en què es tracti la convocatòria d'una plaça a la qual pugui aspirar.

  3. Prèviament a la reunió de la Comissió de Professorat, el Comitè d'Empresa del PDI podrà elaborar un informe potestatiu sobre les sol·licituds de places trameses pels departaments. Per a això el Comitè d'Empresa del PDI haurà de disposar de la documentació sobre aquestes sol·licituds amb una antelació mínima d'una setmana.

II. Concursos

  1. A les deliberacions de la comissió de selecció d'un concurs de professorat contractat podrà participar, amb veu i sense vot, un membre del personal docent i investigador de la UPF designat pel Comitè d'Empresa del PDI. La persona designada haurà de tenir una categoria igual, equivalent o superior a la de la plaça convocada.

  2. El Comitè d'Empresa del PDI comunicarà per escrit al vicerector competent en matèria de professorat el nom de la persona designada, en un termini de deu dies des de l'aprovació de la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos del concurs. En cas que no es produeixi la comunicació en aquest termini, s'entendrà que el Comitè d'Empresa del PDI renuncia a la designació.

  3. Quan es presenti un recurs contra la proposta de provisió de places de les comissions de selecció, la persona designada pel Comitè d'Empresa del PDI per a aquell concurs, si és el cas, podrà elaborar un informe sobre les circumstàncies del concurs, a petició de la persona interessada per tal d'incloure l'informe en el recurs, o a petició de l'òrgan competent per resoldre el recurs.