Acta de la reunió del 10.03.2009

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dimarts 10 de març del 2009, a la sala 13.106 de l'edifici Ramon Turró, de 15:10 a 16:35

Excusen la seva assistència: Elisabeth Miche, Joan Miralles, Berta Alsina, Nuria B. Centeno, Enric Meinhardt, Miquel Gibert, Mònica Vinaixa i Montserrat Ribas

Assisteixen a la reunió: Ma. José González, Natàlia Izard (secretària), Xavier Perramon (president), Eusebi Colàs, Rafael Oliver, Marc Lloveras, Marició Janué, Hèctor López (vicepresident) i Fina Alemany

Absents: Víctor Farías, Albert Garcia, Ona Domènech, Jordi Muñoz

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta de la reunió anterior, amb la rectificació següent: E. Miche hauria de figurar com a excusada, no com a absent.

Xavier Perramon suggereix afegir com a annex a l'acta anterior l'informe elaborat per Rafael Oliver de la comissió d'Assessorament i Greuges.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

Sobre aquesta informació, s'expressen les següents opinions i comentaris:

Respecte del punt 1, les negociacions amb la Universitat, en definitiva en aquest últim període les negociacions han estat pràcticament inexistents. Com a assumpte pendent queda presentar una proposta de la nostra participació en la selecció, que s'adjunta com a annex 2 d'aquesta acta.

Respecte del punt 2, les eleccions a rector, el president es pregunta si s'han de fer eleccions quan hi ha un sol candidat. També comenta la inexactitud dels tants per cents que ha publicat el rectorat quant al suport per part del professorat. N. Izard proposa fer un comunicat qüestionant-ho.

H. López explica que el PAS de la Intersindical va fer un comunicat en aquest sentit i han rebut trucades amenaçadores de membres de l'equip de govern acusant el PAS i de fet la Intersindical de fomentar l'estratègia dels estudiants, i recolzar la resposta violenta contra Bolonya. H. López no ha parlat amb els membres del PAS, però n'ha parlat amb el rector i la seva interpretació és que el rector està inquiet amb l'actitud dels estudiants (el rector acusa el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de mantenir actituds pròximes a la kale borroka), que s'ha instal·lat un clima de terror a l'equip de govern, veuen fantasmes, i han acabat acusant la Intersindical, en concret el PAS de la Intersindical, de donar suport al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i adherir-se a les respostes violentes. El comunicat del PAS de la Intersindical denuncia certa falta de suport. H. López creu que l'equip de govern ha entrat en un clima paranoic que potser justifica aquest ús enganyós dels percentatges, i acusen d'antidemocràtics a tots els qui qüestionin els percentatges.

N. Izard opina que no tenim gaire més poder que fer un comunicat, racional, sense carregar tintes, sense sentimentalismes ni indignacions, neutral. El president s'ofereix a escriure aquest comunicat amb Pere Jódar, president de la JPDI.

Respecte del punt 3, el Consell de Govern, el president informa que es va ratificar un conveni amb la Generalitat per incentivar una futura promoció de places de contractats, però no se'n va dir res més en concret.

Respecte del punt 5, el president afegeix que PAS i estudiants també preparaven un comunicat, que en principi havia de ser conjunt amb els representants del PDI. Però encara que els estudiants van fer un comunicat prou assenyat, no vam rebre cap comunicat del PAS, i els membres del Comitè d'Empresa del PDI van preferir no subscriure cap comunicat conjunt, atès a més que la precipitació era màxima, ja que tot això va ocórrer el dia abans de les eleccions.

3. Negociació amb el nou equip rectoral

El president anuncia que el mateix dia que el rector prengui possessió o nomeni els nous vicerectors, demanarà hora per a una reunió, perquè l'equip rectoral vegi que el Comitè no vol perdre el temps. Quan demanem l'hora hi afegirem la llista de temes que continuen pendents.

4. Proposta de participació en els processos de selecció

El president presenta la proposta escrita per presentar al rectorat, que consta com a annex 2 d'aquesta acta.

El president creu que no cal especificar el tercer nivell de participació (participar a les comissions de Professorat dels departaments) perquè no té efectes reals.

Quant als altres dos nivells: respecte de la participació a la Comissió de Professorat de la Universitat tenim el model de les propostes d'altres universitats. Tant a la UB com a la UPC està institucionalitzat que hi hagi un representant del Comitè d'Empresa a la Comissió de Professorat. El president s'hi ha inspirat per redactar la seva proposta.

Quant al nivell 3, si ens interessa podem continuar fent informes en resposta al que la Universitat ens comunica, i que si volen els tinguin en compte. Però cal demanar-los que els enviïn amb la suficient antelació.

Quant a la possibilitat d'enviar observadors per part del Comitè als concursos, altres universitats opinen que la persona designada pel Comitè no cal que en sigui membre, pot ser qualsevol professor d'igual categoria o superior. Però és important que hi hagi antelació, i el president proposa un termini de 10 dies.

A la Universitat Autònoma tenen una comissió de reclamacions. La LRU i la LOU així ho preveuen per als concursos de funcionaris. A altres universitats també ho han fet per als concursos de contractats laborals, però a la UPF no. Els afectats només tenen el recurs de la via administrativa. Pel fet de no tenir aquesta comissió, a la UPF el paper de l'observador seria fer un informe per si hi hagués cap recurs. R. Oliver opina que els observadors han de poder participar a les deliberacions.

Després d'aquests comentaris, s'aprova la proposta.

5. Activitats de les comissions

 • Comissió de Seguretat i Salut:

  E. Colàs explica el que han fet els delegats de prevenció del PDI i el PAS, i presenta l'informe que consta com a annex 3 d'aquesta acta. El 3 de febrer va tenir lloc la primera reunió de l'any. Es va fer balanç de l'any anterior i previsions per a l'any en curs. Posteriorment es va reunir amb Anna Cuxart, delegada de la JPDI, per coordinar-se. L'11 de febrer van acudir a l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals al Campus de la Comunicació, per a una presentació dels programes de prevenció. E. Colàs informa que aquests programes es fan des d'un servei propi de la Unitat de Prevenció, i també des de serveis externs, i encara s'ha de decidir quina empresa ho farà.

  E. Colàs informa també que la propera reunió serà a finals de març, i després n'hi haurà una al juliol. Les conclusions de l'informe de riscos psicosocials, que s'estaven elaborant, estan aturades. S'han elaborat els plans d'autoprotecció dels edificis Mercè, Jaume I i PRBB; el de Poblenou s'ha encarregat a una empresa externa. S'estan promovent accions formatives per a la prevenció de riscos i mesures d'emergència. En l'apartat de promoció de la salut es van dur a terme dues actuacions: una per evitar el tabaquisme i una altra per promoure una dieta saludable; els delegats van opinar que no se n'havia fet prou difusió.

  El pla d'autoprotecció potser finalment no es podrà dur a terme perquè la normativa de la Generalitat caduca pròximament. Els plans pendents són Planificació específica del PRBB, Seguretat i agents biològics, Camps electromagnètics (sobretot pel que fa a les antenes Wi-Fi), i Ergonomia i qualitat ambiental a Ciutadella. S'estan organitzant uns cursos de formació de prevenció de riscos dirigits a comandaments intermedis i altres als treballadors del PRBB, per protecció davant agents químics, per emergències o evacuacions. La percepció que n'han tingut Anna Cuxart i Eusebi Colàs és que el govern de la universitat no participa al Comitè de Seguretat i Salut, i proposen que es modifiqui la composició del Comitè i que hi figuri algun vicerector per augmentar-ne l'eficàcia.

  N. Izard proposa que es consulti als usuaris quins són els riscos que veuen al nou campus del Poblenou. Explica algunes de les incidències que es presenten a les instal·lacions d'aquest campus. E. Colàs ho plantejarà a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del mes de març.

 • Comissió d'Assessorament i Greuges:

  Quedava pendent arreglar la web perquè els membres del PDI poguessin expressar els seus greuges. També es volia oferir la possibilitat d'afegir adjunts als missatges, però segons el president l'aplicació no ho permet. Per tant, s'haurà d'afegir un missatge informant que qui vulgui afegir documentació l'haurà d'enviar a l'adreça de correu del Comitè.

 • Comissió de Professorat:

  Aquesta comissió s'ha de reunir pròximament.

El president torna a recordar a responsables de les comissions que es reuneixin.

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

No es demana cap més ús de la paraula.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president