Acta de la reunió del 08.02.2011 – Annex 2

PROPOSTA DE REGLAMENT DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Aquest reglament, d'una banda, regula la negociació col·lectiva del personal docent i investigador laboral en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb allò que estableix l'Estatut dels treballadors, i d'altra banda, inclou també el personal funcionari dels cossos docents per a la negociació de les condicions de treball que afectin el personal docent i investigador de la UPF en el seu conjunt.

1. La comissió negociadora (CN) del PDI de la UPF és l'òrgan específic de negociació en les matèries laborals i sindicals que afectin el personal docent i investigador d'aquesta universitat i que siguin competència pròpia de la UPF.

2. La CN estarà presidida pel Vicerector de Professorat i constituïda per:

  1. Una delegació de l'equip de govern de la UPF d'entre 2 i 6 membres.
  2. Una delegació del Comitè d'Empresa del PDI-L i de la Junta de PDI, composta per quatre membres fixos, i fins a dos membres més designats per aquests òrgans ad hoc per a cada reunió.

Actuarà com a secretari o secretària la persona que designi la CN.

3. La CN té com a objectiu debatre i negociar els continguts i l'aplicació de mesures que afectin les condicions laborals i sindicals del PDI de la UPF, abans de ser sotmeses a aprovació de l'òrgan de govern de la Universitat al qual correspongui reglamentàriament.

NOU 3. La CN té com a objectiu debatre i negociar els continguts i l'aplicació de mesures que afectin les condicions laborals i sindicals del PDI de la UPF, abans de ser sotmeses a aprovació del Consell de Govern.

4. Seran objecte de negociació els temes relatius a l'aplicació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, l'Estatut del PDI, i la resta de disposicions legals vigents que afectin el PDI, i específicament en el cas del PDI laboral, l'Estatut dels treballadors i el Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes.

5. Quan es presenti a un òrgan de govern de la UPF per a la seva aprovació un tema que hagi estat tractat prèviament a la CN, quan s'escaigui es farà constar el grau d'acord que s'hagi assolit en la negociació, s'adjuntarà l'informe del Comitè d'Empresa i la Junta de PDI, i es convidarà una persona representant d'aquests òrgans a assistir a la reunió de l'òrgan de govern i explicar les motivacions de la seva posició.

NOU 5. Quan es presenti al Consell de Govern de la UPF per a la seva aprovació un tema que hagi estat tractat prèviament a la CN, es farà constar el grau d'acord assolit en la negociació. En el cas que no hi hagi acord, els representants del Comitè d'Empresa i la Junta de PDI que assisteixen a les sessions del Consell de Govern explicaran els motius de la seva posició.

6. La CN celebrarà una reunió ordinària cada trimestre lectiu. A més, podrà haver-hi reunions extraordinàries quan els temes a tractar així ho requereixin.

7. La convocatòria de la CN es realitzarà amb un mínim d'una setmana d'antelació, podent, previ acord de les parts, produir-se amb una antelació menor. En la convocatòria s'inclourà l'ordre del dia amb els temes que s'hi tractaran i la documentació que faci referència a aquests. De les reunions s'estendrà una acta amb els temes tractats i els acords que s'hagin produït en cada cas.

NOU 6. La CN celebrarà una reunió ordinària cada trimestre lectiu. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de quinze dies, podent, previ acord de les parts, produir-se amb una antelació menor; inclourà l'ordre del dia amb els temes que s'hi tractaran i la documentació que faci referència a aquests. De les reunions s'estendrà una acta amb els temes tractats i els acords que s'hagin produït en cada cas.

NOU 7. El president podrà convocar sessions extraordinàries, quan hi hagi temes que ho requereixin o a petició dels dos òrgans de representació del PDI, amb una antelació mínima d'una setmana, o menor si ha acord entre les dues parts.