Acta de la reunió del 08.02.2011 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 8 de febrer de 2011)

1. Pla de sostenibilitat econòmica

El Consell Social va aprovar el 25 de novembre el “Pla de sostenibilitat econòmica 2011–2014” de la UPF, que en l'apartat de despeses de personal té l'objectiu de disminuir un 2% la massa salarial de PDI i PAS. Això ha de representar un estalvi d'1.2 M€/any (700 k€ de PDI i 500 k€ de PAS) del 2011 al 2014, que és un terç de l'estalvi total previst pel Pla (3.5 M€/any). Les mesures per assolir aquest estalvi en l'apartat de PDI s'han de concretar en un pla per cada centre i/o departament.

2. Reunió amb el vicerector

El 9 de desembre ens vam reunir representants del Comitè (F. Alemany, H. López, X. Perramon) i la JPDI (P. Jódar, A. Lamarca) amb el vicerector J. M. Micó, el vicegerent P. Juste i el cap del Servei de PDI J. Estafanell. Temes tractats a la reunió:

 1. Informe del vicerector i el vicegerent. El vicerector informa que per ara no hi ha novetats en el procés de reconversió del Pla Serra Húnter, que es preveu que passarà a ser una mena de “premi”. El vicegerent informa sobre el Pla de sostenibilitat econòmica de la UPF i els efectes del no pagament per part de la Generalitat del finançament variable compromès per escrit. La reducció prevista del 2% de la massa salarial del PDI tindrà ple efecte en el PAD a partir del curs 2011/12. Caldrà prendre mesures d'optimització de la dedicació docent: p. ex. alguns departaments estan fent el 80% o 90% de la docència que podrien donar.

 2. Reglament de negociació i calendari de reunions. A partir de l'última proposta de reglament que els vam enviar al març ens van presentar una contraproposta amb algunes modificacions. Perquè la poguéssim estudiar amb calma vam acordar que es tractaria en una subcomissió de treball paritària, amb dos representants del PDI i dos de la universitat (els caps dels serveis de PDI i d'Assessoria Jurídica). El calendari de reunions amb el vicerector es determinarà més endavant.

 3. Dedicació docent. El vicerector va presentar un esborrany de les anomenades “hores de dedicació docent” (HDD), que substitueix l'antiga proposta de les “UDEs”. (L'esborrany està disponible a la web privada del Comitè.) La nova proposta és que cada professor a temps complet faci unes 160 HDD anuals, que inclouen docència presencial (mínim 90–100 hores), una sèrie d'altres activitats docents molt concretes (tutories i direcció de TFG, treballs de màster i tesis doctorals), i gestió (càrrecs institucionals). En cas de reducció per càrrecs (excepte el rector, que té reducció total) o premis (ICREA Acadèmia, etc.), la docència presencial mínima serà de 30 hores. Vam acordar que estudiaríem la proposta i presentaríem una contraproposta a la propera reunió.

 4. Planta de professorat. Encara que a la reunió anterior ens van dir que la planta s'actualitzaria abans d'acabar el 2010, es torna a ajornar fins que quedi definit i aprovat el nou còmput de la dedicació. A més, en el càlcul de la planta caldrà tenir en compte l'efecte de les assignatures optatives.

 5. Temes específics del PDI laboral. Vam tornar a plantejar la situació del professorat associat i vam recordar que continua oberta la possibilitat de presentar demanda de conflicte col·lectiu per modificació substancial de les condicions de treball. A més, en algun departament es dóna l'agreujant que es modifica injustificadament el tipus retributiu del contracte (1, 2, 3 o 4) per tal de quadrar el sou amb les hores de docència. L'article 34.2 del Conveni diu que els criteris per assignar els tipus retributius del professorat associat s'han de negociar amb el Comitè d'Empresa.

  Tal com havíem acordat, a la propera reunió es farà el seguiment de la situació del professorat lector i col·laborador temporal que ha acabat el seu contracte.

  Vam recordar que la universitat, tal com preveu la nova redacció de l'article 50 del Conveni, ha d'informar el Comitè abans de cada 31 de desembre sobre les jubilacions de PDI permanent a temps complet i les corresponents noves places creades, i sobre la regularització de professorat associat i l'estabilització de professorat lector. De moment no hem rebut cap informació.

 6. Altres temes plantejats pel vicerector. Per tal d'aplicar l'Acord Concilia al PDI ens van presentar una proposta d'acord sobre permisos de maternitat o paternitat. També volen posar una pàgina al Campus Global que permeti calcular automàticament la rebaixa de docència segons les opcions de compactació dels permisos, i ens van passar un exemple actualitzat (disponible a la web privada del Comitè). Vam decidir que la proposta s'estudiaria també a la subcomissió tècnica.

  La Comissió de Professorat en principi hauria de reunir-se dues vegades l'any (juny i desembre) per aprovar convocatòries de places permanents, però el que tocaria fer al desembre es farà en una reunió cap al febrer. A la reunió del 14 de desembre només estava previst aprovar 6 places permanents (3 d'elles ajornades de la reunió anterior) i 1 de lector, i per això el vicerector no ens va “convidar” a presentar oralment el nostre informe com vam fer al juny.

La propera reunió amb el vicerector està prevista per al 15 de febrer.

3. Subcomissió tècnica

El 21 de desembre es va reunir aquesta subcomissió: un representant del Comitè d'Empresa (X. Perramon) i de la JPDI (P. Jódar), i els caps dels serveis de PDI (J. Estafanell) i d'Assessoria Jurídica (E. Arranz).

Es va acordar introduir algunes esmenes al darrer esborrany de reglament de negociació: canviar el nom de “comissió de negociació” per “comissió mixta”, allà on parla de “negociació” canviar per “informació, consulta i negociació si escau” (escau en el cas del Comitè d'Empresa), la delegació del Comitè i la Junta serà de dos membres fixos i fins a altres quatre per cada reunió (en comptes de quatre i dos, respectivament), el secretari o secretària serà designat pels representants del personal, se suprimeix el paràgraf sobre l'explicació al Consell de Govern en cas de desacord (no cal regular-ho, ja ho podem fer si volem), i s'afegeix una disposició addicional sobre el quòrum de la comissió: hi han de ser almenys el vicerector o persona en qui delegui, un representant del Comitè i un representant de la Junta.

A la mateixa reunió s'havia de tractar l'acord sobre els permisos de maternitat, però com que el Servei de PDI havia d'acabar de concretar alguns detalls, i a més hi havia errors en l'exemple de càlcul de la reducció docent, es va deixar el tema per a una altra reunió.

4. Consell de Govern

 • A la reunió de novembre es va aprovar l'assignació dels complements per mèrits de docència i gestió de la convocatòria 2009.

 • A la reunió de desembre es va aprovar el projecte de pressupostos per al 2011, amb una reducció del 12.3% respecte al 2010 (de 148.7 M€ a 130.3 M€). Per primera vegada el capítol I (despeses de personal) disminueix, amb una reducció del 0.67%. Dins d'aquest capítol la partida de PDI queda en 36.6 M€ (−1.7%), dels quals 19.3 M€ (−1.5%) corresponen a PDI contractat.

  En aquesta reunió també es va aprovar un nou conveni d'adscripció de l'Escola Elisava a la UPF, que substitueix el que es va signar el 1995. Els representants del personal d'Elisava no tenien notícia d'aquest nou conveni i a més, segons ens van dir, l'anterior va ser objecte d'un procés contenciós administratiu.

  Es va presentar una proposta de Codi de Conducta de la UPF sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament, però alguns membres del Consell van demanar d'introduir-hi alguns canvis i la proposta es va retirar per poder-la millorar.

 • A la reunió de gener es va aprovar una modificació del Reglament Electoral per adaptar-lo als nous Estatuts de la UPF pel que fa a la composició del Claustre, i en particular els col·legis del professorat: els 23 representants que abans eren de catedràtics contractats, agregats, emèrits i investigadors ara ho són de lectors, visitants, emèrits i investigadors.

  Es va designar José García Montalvo membre de la Comissió de Professorat en substitució d'Albert Carreras, que ha estat nomenat secretari d'Economia i Finances de la Generalitat. També es van designar Marina Picazo i Montserrat Ribas membres de la Comissió permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere en substitució d'Anna Cuxart i Ma. José González.

5. Comissió paritària del Conveni

A la reunió del 15 de desembre la Comissió paritària va tractar dos temes.

 • Contractes per obra o servei determinat que estan fent algunes universitats (especialment la UdG) per a docència o recerca. Les universitats diuen que l'article 12 del Conveni ho contempla, i que els comitès d'empresa només han de ser informats.

 • Plans d'austeritat (o de “sostenibilitat econòmica” com l'han anomenat a la UPF). Segons les universitats això no és competència de la Comissió paritària, però per a la part social sí pot afectar l'aplicació del Conveni, com per exemple la possible amortització de places permanents o el fons d'acció social, encara que les universitats diuen que els plans d'austeritat no afectaran aquests temes.

En el torn obert de paraules la part social també va expressar preocupació per la proliferació de contractes en frau de llei: falsos associats i visitants.

D'altra banda, els representants sindicals hem acordat recopilar una llista de temes previstos al Conveni per veure si s'estan incomplint a cada universitat, i si és així, portar-los a properes reunions de la Comissió paritària. Amb relació als falsos associats i visitants, la recomanació és que cada comitè d'empresa sol·liciti a la seva universitat la previsió de nous contractes, tant els que sortiran a concurs com els que no, d'acord amb l'article 64.2.c de l'Estatut dels Treballadors.

6. Altres informacions

 • La modificació dels Estatuts de la UPF que va aprovar el Claustre el passat 18 de maig ha entrat en vigor el 16 de novembre amb la seva publicació al DOGC.

 • Les places que va aprovar la Comissió de Professorat el 14 de desembre són les primeres que es convoquen a la UPF des de l'entrada en vigor del Decret 128/2010 d'acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari. Tot i això, les bases de les convocatòries no contemplen el que disposa l'article 3 del Decret.

 • La comissió que negocia la situació del personal de suport a la recerca (PSR) es va reunir el 20 de desembre. Es va discutir un esborrany de document de la Gerència, que encara havia de passar pel Consell de Direcció per decidir si alguns PSR passaven a PDI. A la propera reunió, prevista per al 10 de febrer, s'ha convidat el president del Comitè d'Empresa del PDI.

 • Les seccions sindicals de la UPF van elaborar un manifest i van convocar una assemblea de tot el personal el 21 de desembre per informar sobre el pla de sostenibilitat econòmica, els pressupostos 2011, i els seus efectes sobre els llocs de treball.

 • El 7 de gener es va arribar a un preacord a la Mesa Sectorial d'Universitats entre el Ministeri i els sindicats sobre l'esborrany de l'Estatut del PDI. Ara el text ha de passar pel Consejo de Universidades (rectors), Conferencia General de Política Universitaria (responsables d'universitats de les CCAA), i els ministeris d'Economia i d'Administració Pública, i es preveu que si no hi ha dificultats greus es pugui aprovar el reial decret abans de l'estiu (els rectors ja han dit que si no es fan alguns canvis no informaran favorablement).

 • El 31 de gener el gerent va trametre als presidents dels òrgans de representació i a les seccions sindicals la memòria que acompanya l'aprovació del pressupost 2011 (disponible a la web privada del Comitè), per tal de facilitar l'anàlisi dels criteris de sostenibilitat que s'han aplicat en la seva elaboració.