Acta de la reunió del 05.07.2010 – Annex 2

DELEGATS DE PREVENCIÓ JPDI-CEPDIL

Resum d'actuacions i informació en matèria de seguretat i salut

Informe núm. 2/2010 (Març – Juny 2010)


Activitats realitzades
Assumpte judici contra la UPF (Febrer – Març 2010). A. Cuxart i E. Colàs.
Creació i funcionament de Subcomissió de treball (Abril – Juny 2010). A. Cuxart.
2a reunió ordinària del CSSL el 30.04.2010.
 
Properes activitats
3a reunió ordinària del CSSL el 16.07.2010.
Subcomissió de treball. Setembre 2010: presentació anotacions crítiques a Protocol.
Qüestionari sobre riscos psicosocials. Setembre 2010: reunió amb S. Moncada (ISTAS).

RESUM DE LES ACTUACIONS

Assumpte judici contra la UPF (Febrer i Març 2010).

El 12 de febrer, vam tenir una reunió amb el cap de Recursos Humans i el d'Assessoria Jurídica per informar-nos sobre els antecedents del nou judici de la UPF amb un membre del PDI, donada la visita a Inspecció a què ens havien convocat, entre d'altres, als Delegats de Prevenció del PDI.
El 24 de març té lloc la visita a Inspecció, en la qual transmetem el desconeixement de l'assumpte en tant que la persona afectada no havia notificat als Delegats de Prevenció els fets posteriorment al·legats a les seves demandes contra la UPF.

Subcomissió de treball (Abril – Juliol 2010).

El 19 d'abril es crea una Subcomissió per tal de treballar en l'esborrany del nou Reglament de Funcionament del CSSL, i el Procediment de notificació, investigació i resolució de conductes discriminatòries, violentes o d'assetjament (“Protocol”), a fi de la seva posterior aprovació al plenari del CSSL. Des de l'abril s'han produït quatre reunions.
S'ha tancat un esborrany de Reglament de Funcionament del CSSL que es portarà a aprovació en aquest òrgan en la seva propera reunió del 16.07.2010.
En relació al “Protocol”, després d'analitzar el seu contingut per companys del CSSL de la UAB que van aportar opinions molt crítiques, i de comunicar en el si de la Subcomissió el nostre parer de que calia un nou redactat, s'acorda que al proper setembre aportarem els nostres comentaris a la darrera versió del “Protocol”.
En aquestes reunions s'ha aprofitat per reclamar una major visibilitat del Pla de Prevenció a la UPF en la seva web. S'hi està treballant.
Un altre dels temes tractats ha estat la revisió de l'ús del qüestionari de riscos psicosocials que la Universitat estava enviant als treballadors de nova incorporació o que havien realitzat recentment una revisió de salut. En Xavier Perramon va donar l'alerta sobre les deficiències del qüestionari (identificació de la persona, entre d'altres). Els delegats es posaren en contacte amb l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), responsable de l'elaboració d'aquest qüestionari, que corroborà la violació de la llicència d'ús (identificació de la persona, modificacions no autoritzades). La direcció de la UPF ha reconegut l'error i en la propera sessió del CSSL de 16 de juliol s'informarà de la retirada cautelar d'aquest qüestionari.
En paral·lel, els Delegats de Prevenció del PDI i PAS, hem mantingut diverses reunions per preparar els assumptes de la Subcomissió (el 07.06.2010, A. Cuxart, E. Colàs i N. Margalef; el 21.06.2010, amb M. Berenguer i Pilar Pérez, de la UAB).

Reunió ordinària 2/2010 CSSL (30.04.2010).

S'acorda tractar a la Subcomissió de treball sobre el Reglament la revisió del “Protocol”.
S'aproven tot un seguit d'informes de resultats i de seguiment de diferents aspectes preventius de diferents grups de recerca en el Campus del Mar.
La direcció informa sobre el requeriment de la Inspecció de Treball de 8 de març de 2010 i la seva posterior resolució, derivada del cas de la persona que ha demandat la UPF. La Inspecció de Treball insta la Universitat Pompeu Fabra a subsanar les mancances detectades en Acció preventiva (malgrat tenir coneixement d'un possible risc psicosocial, no es va realitzar cap actuació al respecte).
En resposta a una petició dels delegats formulada a l'inici de curs, la direcció presenta un informe sobre absentisme a l'exercici 2009. A partir d'ara aquest informe es presentarà anualment.

        Eusebi Colàs, delegat del CEPDIL al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

        Anna Cuxart, delegada de la JPDI al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

Barcelona, 4 de juliol de 2010