Acta de la reunió del 03.12.2008 – Annex 2

Comissió d'Assessorament i Greuges

Membres:

Rafael Oliver i Eusebi Colàs.

Funcions:

Les funcions bàsiques d'aquesta comissió són les de rebre i atendre les consultes, queixes i suggeriments, així com la de donar l'assessorament que es pugui oferir des del Comitè d'Empresa, a tots els membres del PDIL, segons allò establert al Reglament d'actuació de la Comissió.

Calendari de treball:

Desembre 2008 – Gener 2009.
En tant que es tracta d'una comissió l'actuació de la qual es troba condicionada a la petició prèvia d'algun membre del PDIL, es considera que, entre les tasques a realitzar properament en el desenvolupament de les seves funcions, caldria insistir a la web del CEPDI sobre la seva existència.
Gener – Desembre 2009.
A banda d'atendre consultes i queixes que arribin al CEPDI, en relació als informes anuals sobre les seves actuacions, el primer d'ells s'emetrà el desembre de 2009.

Reglament d'actuació:

1. Naturalesa

1.1. La Comissió d'Assessorament i Greuges es constitueix en el si del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador (en endavant CEPDI) de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant UPF).
1.2. La Comissió té caràcter permanent i desenvolupa les seves funcions amb imparcialitat i independència funcional.

2. Composició

2.1. Formen part de la Comissió d'Assessorament i Greuges els membres del CEPDI nomenats pel seu plenari, d'acord amb el que preveu l'article 5 del Reglament del CEPDI, aprovat l'11 d'octubre de 2007 (en endavant RCEPDI).
2.2. A la Comissió d'Assessorament i Greuges han d'estar representats tots els sindicats presents al CEPDI. El vot dels seus membres és ponderat segons la presència del seu sindicat en el CEPDI. L'absència d'algun representant dels sindicats presents a la Comissió d'Assessorament i Greuges no n'impedeix el funcionament, segons el disposat per l'article 7.1 del RCEPDI.
2.3. Un dels membres de la Comissió d'Assessorament i Greuges serà designat pel plenari del CEPDI com a responsable de la Comissió.

3. Funcions

Són funcions de la Comissió d'Assessorament i Greuges, sens perjudici d'altres atribucions que li pugui encomanar el plenari del CEPDI, les següents:

3.1. Atendre les consultes que el personal docent i investigador laboral de la UPF dirigeixi a la Comissió, a través de la web del CEPDI, oferint informació en relació amb els drets i deures dels treballadors en la seva relació laboral.
3.2. Rebre les queixes que el personal docent i investigador laboral de la UPF dirigeixi a la Comissió, a través de la web del CEPDI, oferint orientació sobre les vies de què disposen els treballadors per a la millor defensa dels seus interessos.
3.3. Recollir els suggeriments que el personal docent i investigador laboral de la UPF dirigeixi a la Comissió, a través de la web del CEPDI, ordenant-los per tal de redactar la memòria anual de la comissió.
3.4. Elaborar una memòria anual, que contindrà una anàlisi de totes les consultes, queixes i suggeriments que el personal docent i investigador laboral de la UPF hagi dirigit a la Comissió, així com, en el seu cas, la proposta de les actuacions i mesures a adoptar. La memòria de la Comissió es presentarà al plenari del CEPDI i es traslladarà al rector i als òrgans competents de la UPF, donant-li la convenient difusió a través de la seva publicació a la web del CEPDI.