Acta de la reunió del 03.12.2008 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 3 de desembre de 2008)

1. Reunions amb els representants de la Universitat

 1. Reunió amb els directors de departament (11 de novembre). En aquesta reunió, que el vicerector Jaume Casals havia proposat feia un any, ens vam presentar els representants del Comitè d'Empresa, i vam fer un recordatori del que implica la contractació de PDI en règim laboral, que fins fa pocs anys no existia: aplicació de l'Estatut dels Treballadors, creació del Comitè d'Empresa, vigència del Conveni Col·lectiu, etc.

  Vam explicar la necessitat que hi hagi uns criteris homogenis en les polítiques de professorat (promoció, estabilització, dedicació docent, etc.). Hi va haver acord en que els departaments no poden tenir exactament els mateixos criteris, però que sí hi ha d'haver unes línies generals comunes, començant per la publicitat i transparència de les polítiques de promoció, perquè tothom sàpiga a què atenir-se. El vicerector va aprofitar per informar que la Comissió de Professorat està debatent en les últimes reunions un nou model de carrera acadèmica per al professorat de la UPF.

  A la reunió hi havia representats 6 departaments a través de quatre directors (Ciències Polítiques, Economia, Dret, i Traducció), un sotsdirector que aviat serà director (Humanitats), i una secretària de departament (Ciències Experimentals).

 2. Reunió conjunta de representants JPDI–Comitè d'Empresa amb el vicerector de Professorat i el cap del Servei de PDI (12 de novembre). S'hi van tractar aquests temes:

  1. Evolució del professorat de la UPF i situació actual. Les dues parts, universitat i representants del PDI, vam ratificar els números elaborats pel grup de treball ad hoc (que en el seu dia es van publicar a la web interna del Comitè). Clarament ni es compleix la llei ni la tendència és a complir-la, però segons el vicerector si a les places permanents hi sumem les de tenure track “que es poden convertir en permanents” (lectors, Ramón y Cajal), ens acostem al que diu la llei, i si els números no són millors és perquè no hi ha prou gent acreditada per poder convocar les places corresponents (no estem d'acord ni amb una cosa ni amb l'altra).

   D'altra banda es va comentar que la llei no parla de percentatges de becaris, però és un col·lectiu que també cal tenir en compte.

  2. Dedicació docent. Per concretar com afectarà l'EEES a la dedicació, la Universitat vol calcular quantes hores totals de docència caldrà impartir un cop estiguin implantats els nous plans d'estudis, i comparar-ho amb la situació anterior (abans que comencessin els plans pilot), però encara no estan fets els números. L'objectiu ideal és que tothom acabi tenint la mateixa dedicació.

  3. Política de professorat. El vicerector va continuar parlant de la nova política general que està elaborant la Comissió de Professorat, ja que la que preveuen els Estatuts vigents ha quedat desfasada amb la LOMLOU (canvi de les habilitacions per acreditacions, etc.). Va dir que n'informaria en una carta que estava preparant per als directors de departament, i de la qual ens faria arribar còpia a la JPDI i al Comitè, abans de quinze dies. De moment, però, no hem rebut res.

   La proposta inclourà un conjunt de “bones pràctiques” que han de seguir els departaments a l'hora de convocar places, com p. ex. que les places de lector han de ser realment de tenure track i donar lloc a places permanents, que es tendeixi a no contractar doctors de la pròpia universitat, que es puguin tenir en compte informes confidencials a l'hora de decidir les promocions, etc. Mentre no s'aprovi la nova política s'ha de procurar que hi hagi més transparència en les convocatòries (criteris clars i públics, justificació de les propostes de places, etc.).

  4. Previsió de planta. L'última planta de professorat va ser la del període 2004–2007. No es vol elaborar una nova planta fins que no s'hagin completat tots els canvis en les titulacions i la dedicació docent. El vicerector va plantejar que es podria fer una planta per a un període de 10 anys, cosa que ens va semblar excessiva.

   Provisionalment es pot treballar amb una previsió a partir de l'evolució que hi ha hagut fins ara en el professorat permanent. En Joan Estafanell ens va proporcionar les dades de l'estat de la planta per departaments a maig del 2008.

  D'altra banda, en Joan Estafanell ens va lliurar l'esborrany de l'acta de l'anterior reunió conjunta, del 18 de juny (disponible a la web interna del Comitè).

 3. Reunió de representants del Comitè d'Empresa amb el vicerector i el cap del Servei de PDI (19 de novembre). S'hi van tractar aquests temes:

  1. Reglament de negociació del PDI-L. Vam enviar la nostra proposta (annex 1.A) dos dies abans de la reunió i com que el vicerector estava de viatge no havia tingut temps de mirar-se-la. Vam decidir que comentarem i, si s'escau, aprovarem aquest reglament a la propera reunió, al gener.

  2. Participació sindical en els concursos de PDI-L. Vam reiterar la nostra impressió que el sistema de participació actual (informe del Comitè sobre les propostes de convocatòries de places per a la consideració de la Comissió de Professorat) no té cap efecte real. El vicerector va dir que els nostres informes sí eren tinguts en compte (encara que hem comprovat que en alguna ocasió la Comissió de Professorat ha fet el contrari del que indicàvem en l'informe).

   Vam tornar a plantejar les nostres alternatives: presència d'observadors sindicals en els concursos i, sobretot, assistència d'un representant del Comitè d'Empresa amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió de Professorat. El vicerector va posar-hi pegues: quins requisits hauria de complir qui vagi als concursos o a la Comissió de Professorat, quins canvis s'haurien de fer als Estatuts, com ho veurien això des de la Comissió de Professorat o des dels departaments … Però va dir que el que seria normal és que la Comissió de Professorat decidís convocar un representant del Comitè d'Empresa per conèixer el seu punt de vista, cosa que ens va semblar equivalent a efectes pràctics a la nostra proposta. També va dir que a banda de l'informe sobre les places convocades, seria més útil un informe sobre les places que no es convoquen, perquè la Comissió de Professorat tingués constància que hi ha gent que compleix els requisits però no té oportunitats de promocionar.

   Vam acordar que de moment continuarem fent els informes com fins ara però per a la propera reunió plantejarem una proposta més concreta.

  3. Regularització de “falsos associats”. Vam decidir donar de moment per tancada la llista elaborada al mes d'abril passat. A la llista hi ha 8 professors associats (tots del departament de Traducció i Filologia) que compleixen els requisits que havia proposat el vicerector, però si cal s'hi podran afegir més noms (a la llista del mes d'abril n'hi havia altres 4 que encara no complien els requisits però podien estar a punt de complir-los). Es va decidir que s'enviaria immediatament la llista al director del departament afectat perquè actués en conseqüència (a la reunió de la setmana anterior aquest director de departament havia dit que no tenia constància d'aquesta llista, o, segons la interpretació del vicerector, que sí en tenia constància però que no tenia els noms concrets).

   Malgrat estar treballant amb una llista de persones que compleixen uns certs requisits, va quedar clar que aquests no són (tots) els “falsos associats” a regularitzar de què parla el Conveni.

2. Consell de Govern

A la reunió del novembre es va acordar la tramitació dels complements de docència aprovats per l'AQU en la convocatòria 2007. També es va acordar la tramitació dels complements de gestió de la mateixa convocatòria (per a 22 funcionaris i 2 laborals).

A la mateixa reunió es va aprovar una modificació dels Estatuts de la Universitat per adaptar a la LOMLOU els percentatges de ponderació de vot en les eleccions a rector. Ara tot el professorat doctor permanent, funcionari o laboral, forma part del 51% on abans només hi havia funcionaris doctors, tal com diu la llei. No està clar, però, que la LOMLOU permeti al Consell de Govern efectuar els canvis que es van aprovar en la ponderació de la resta de categories de PDI. També es va comentar el desequilibri que provoca el compliment estricte dels percentatges legals en les composicions d'òrgans de govern i ponderacions de vot, mentre que s'incompleixen àmpliament els percentatges legals en la composició de la plantilla del PDI.

3. Altres informacions

 1. El 20 d'octubre se'ns va presentar als òrgans de representació de personal i a les seccions sindicals la proposta de creació de la Mesa de Negociació de la UPF. Es va acordar deixar un termini per proposar-hi esmenes, però des de llavors no hi ha hagut cap més notícia. Sembla que amb el canvi de vicerector de Comunitat Universitària aquest tema ha quedat aparcat, esperem que momentàniament.

 2. Tal com vam decidir a la darrera reunió del Plenari, el 21 d'octubre es va trametre en nom del Comitè d'Empresa del PDI l'aportació al document base del Pla d'Igualtat que consta a l'annex 1.B.

Annex 1.A. Proposta de reglament de negociació del Personal Docent i Investigador laboral de la Universitat Pompeu Fabra

 1. La comissió negociadora (CN) del PDI laboral de la UPF és l'òrgan específic de negociació en les matèries laborals i sindicals que afectin el personal docent i investigador laboral d'aquesta universitat i que siguin competència pròpia de la UPF.

 2. La CN estarà constituïda per:

  1. Una delegació de l'equip de govern de la UPF d'entre 2 i 6 membres.

  2. Una delegació del Comitè d'Empresa del PDI-L, composada per tres membres fixos, i fins a tres membres més designats pel comitè ad hoc per a cada reunió.

  Actuarà com a secretari o secretària la persona que designi la CN.

 3. La CN té com a objectiu debatre i negociar els continguts i l'aplicació de mesures que afectin les condicions laborals i sindicals del PDI-L de la UPF, abans de ser sotmeses a aprovació de l'òrgan de govern de la Universitat al qual correspongui reglamentàriament.

 4. Seran objecte de negociació els temes relatius a l'aplicació de l'Estatut dels treballadors, l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes, i la resta de disposicions legals vigents que afectin el PDI-L.

 5. Quan es presenti a un òrgan de la UPF per a la seva aprovació un tema que hagi estat tractat prèviament a la CN, quan s'escaigui es farà constar el grau d'acord que s'hagi assolit en la negociació, s'adjuntarà l'informe del Comitè d'Empresa, i es convidarà el seu president o presidenta, o la persona en qui delegui, a assistir a la reunió de l'òrgan i explicar les motivacions de la posició del Comitè d'Empresa.

 6. La CN celebrarà una reunió ordinària cada trimestre lectiu. A més, podrà haver-hi reunions extraordinàries quan els temes a tractar així ho requereixin.

 7. La convocatòria de la CN es realitzarà amb un mínim d'una setmana d'antelació, podent, previ acord de les parts, produir-se amb una antelació menor. En la convocatòria s'inclourà l'ordre del dia amb els temes que s'hi tractaran i la documentació que faci referència a aquests. De les reunions s'estendrà una acta amb els temes tractats i els acords que s'hagin produït en cada cas.

Annex 1.B. Aportació del Comitè d'Empresa al document base del Pla d'Igualtat

El Comitè d'Empresa del PDI-L es congratula per la iniciativa d'elaborar un Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Gènere a la UPF –procés iniciat anteriorment a altres universitats catalanes– i d'obrir un procés consultiu. En general fem una valoració positiva de la proposta, tot i que creiem que convindria introduir alguns canvis a l'hora d'elaborar el Pla a partir del document base. En primer lloc, considerem que la versió actual guanyaria molt si les accions es presenten ordenades per col·lectius (PAS, PDI, alumnat), atès que cadascun d'ells representa realitats i necessitats molt específiques de conciliació, formació o promoció. A més de les accions específiques per col·lectiu s'hauria d'afegir un apartat d'accions transversals com ara les polítiques de visualització o sensibilització. En segon lloc, considerem que els estudiants no estan suficientment reflectits al Pla d'Igualtat. De tots és conegut, per exemple, el problema que pateixen els estudiants de doctorat que tenen beques que no contemplen les llicències de maternitat; fet que constitueix un greu problema de discriminació de gènere. En tercer lloc, considerem que el document hauria de garantir la màxima representativitat de la Comissió Permanent per a la promoció de la igualtat, així com el finançament necessari per a l'aplicació del Pla. En quart lloc, considerem que el Pla d'Igualtat encara està a un nivell molt abstracte i que hauria d'avançar més en l'elaboració d'accions concretes. Per aquesta raó, com a Comitè, ens oferim per participar en la discussió d'una versió més avançada del Pla d'Igualtat.