Acta de la reunió del 03.12.2008

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dimecres 3 de desembre del 2008 de les 15:00 h a les 17:00 h, a la sala 20.233 de l'edifici Jaume I

Excusen la seva assistència: Nuria B. Centeno, Miquel Gibert, Marició Janué, Elisabeth Miche

Assisteixen a la reunió: Hèctor López (vicepresident), Marc Lloveras, Ma. José González, Mònica Vinaixa, Rafael Oliver, Eusebi Colàs, Xavier Perramon (president), Natàlia Izard (secretària), Fina Alemany, Montserrat González, Berta Alsina

Absents: Joan Miralles, Enric Meinhardt, Víctor Farías, Albert Garcia, Ona Domènech, Alfred Bosch

Abans de començar la reunió es dóna la benvinguda a Marc Lloveras, nou membre per part d'UGT, que substitueix Daniel Martínez.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta de la reunió anterior.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

Sobre aquesta informació, i respecte de la reunió amb els directors de departament, s'expressen les següents opinions i comentaris:

 • El president creu que cal donar publicitat i transparència a la política de professorat dels diversos departaments. Tot i que en la reunió la situació no era tensa, es va mencionar que hi havia diferències de criteris entre uns departaments i altres. Però els representants del Comitè no vam insistir en aquest punt, ja que es tractava d'una reunió de presentació, on no es pretenia tractar els temes a fons, de moment. Els directors van expressar la seva voluntat de publicar els criteris, però també certes reticències a canviar per unificar-los.

 • Es recorda que el director del departament de Traducció va dir que no sabia res de la llista de “falsos associats” consensuada amb J. Casals i J. Estafanell.

Respecte de la reunió amb la JPDI, els membres del Comitè proposen posar a l'ordre del dia de la propera reunió amb el vicerector la definició de les UDEs. Berta Alsina proposa posar a la web del Comitè el document redactat per la Universitat sobre les UDEs i cridar la gent a que hi reflexioni i opini.

Sobre la política de professorat, i de la relació entre departaments i Universitat, Fina Alemany creu que hi hauria d'haver transparència en sentit invers: que la Universitat sabés qui està acreditat (qui reuneix les condicions) i no li treuen la plaça.

Berta Alsina opina que es podria indicar al professorat quins passos han de fer per promocionar-se, i animar-los a seguir aquests passos. Rafael Oliver afegeix que es tractaria de definir un protocol de promoció.

Xavier Perramon es pregunta si és feina del Comitè informar la Universitat de quines places no es convoquen. Més aviat considera que s'hauria de publicar a la web del Comitè un mecanisme perquè el professorat que vegi que no li treuen la plaça sàpiga què pot fer.

Fina Alemany considera que això seria útil també perquè el Comitè tingués informació d'aquests casos.

Ma. José González proposa fer una prova a partir d'un departament petit: comptar quants professors hi ha, quants són contractables, i calcular, si sortissin places l'endemà mateix, quants les podrien obtenir.

Fina Alemany creu bo estimular els departaments a fer aquest procés, i que si el resultat fos sobre el 51% seria ideal.

Xavier Perramon proposa que la comissió de Professorat del Comitè comenci a fer això.

Respecte de la reunió del Consell de Govern, i de la informació del president sobre el pagament dels trams de recerca, docència i gestió, Hèctor López opina que no té sentit que si l'AQU ja ha reconegut els trams el professorat hagi d'esperar que es reuneixin el Consell de Govern, el Consell Social, etc. Quan, per altra part, a ningú li han denegat els trams un cop li ho ha dit l'AQU. Proposa impulsar un canvi de normativa per agilitzar aquest procés. Rafael Oliver suggereix que seria bo que es comencessin a cobrar des de la concessió de l'AQU, condicionat a l'aprovació de la Universitat. El president ho proposarà a la propera reunió conjunta del Comitè i la JPDI.

Contestant a la informació del president sobre la participació del Comitè en els concursos, Ma. J. González considera que hauríem de presentar la nostra participació com un oferiment als professors, més que una reclamació a la Universitat. I oferir al professorat que si tenen sospites que en un concurs hi haurà irregularitats, que convidin a un representant sindical, ja que en tenim dret, perquè els actes són públics. Proposa incloure-ho a la informació o protocol de la web sobre la promoció del professorat.

Xavier Perramon concreta que el que li oferíem al vicerector era un representant del Comitè a la Comissió de Professorat, que aquesta seria la nostra prioritat. Però que la reacció de Jaume Casals va ser de por a la resposta que podrien tenir els directors dels departaments davant l'assistència d'un representant sindical. J. Casals proposava que la Comissió de Professorat tingués el dret de convidar un representant sindical, de manera que la Comissió pogués exercir aquest dret, o no. I el president opina que per al Comitè, si s'estableix la tònica que sí que se'ns convidi, ja és un avenç. Rafael Oliver opina que un cop creat el costum, és més fàcil formalitzar-ho al reglament.

Xavier Perramon creu que per arribar a algun compromís en aquest tema el Comitè hauria de posar per escrit quina és la seva idea de la participació en els concursos. Proposa encarregar-ho a la comissió de Professorat del Comitè, i posteriorment presentar-ho al vicerector com un acord pres entre tots. Tot acord presentat per escrit té més pes. Proposa portar-ho a la pròxima reunió amb el vicerector. Per a això seria bo saber els membres exactes de la Comissió de Professorat.

Fina Alemany proposa buscar-los i explicar-los la nostra posició un a un, i crear un ambient propici. Ja que, per altra part, se sap que alguns d'ells han expressat la seva disconformitat amb el fet que a la Comissió no es discuteixi la política de professorat. Proposa presentar-ho com una voluntat de col·laboració per part del Comitè, més que una queixa o reivindicació.

Hèctor López apunta que en aquest document a més de les opcions de participació s'hi haurien d'incloure les places que es podrien treure i no es treuen.

Respecte de la informació presentada pel president sobre el Pla d'Igualtat, Ma. J. González informa que es va demanar l'opinió a un grup d'experts, però de moment no hi ha resultats.

3. Elecció de representant del Comitè d'Empresa al Comitè de Seguretat i Salut

S'escull Eusebi Colàs, en substitució de Daniel Martínez.

4. Participació sindical en els processos de selecció de PDI-L (art. 17 del Conveni)

Sobre aquest punt ja s'ha parlat quan es presentaven les informacions del president. Només s'afegeix que qualsevol membre del Comitè que estigui interessat a assistir a les reunions amb el vicerector serà molt benvingut.

5. Activitats de les comissions

Hèctor López informa que les comissions ja estan totes constituïdes, però s'han d'activar i animar-les perquè treballin en els seus respectius àmbits.

 • La comissió de Professorat s'hauria de reunir abans de Nadal, per tenir conclusions a aportar al vicerector a la pròxima reunió amb ell.

 • La comissió de Comunicació només consta de 2 membres. En caldria un més.

  A propòsit de la situació laboral d'Enric Meinhardt, membre d'aquesta comissió, Fina Alemany es pregunta si no hauríem de fer alguna presa de posició. Proposa abans de res trucar a Joan Estafanell i preguntar-li com està la situació.

 • Comissió del departament de Traducció: els seus membres són Albert Garcia i E. Miche. Es proposa integrar-la dins la comissió de Professorat. Que aquesta comissió tracti les problemàtiques ad hoc de cada departament, i en aquest cas el de Traducció.

Xavier Perramon suggereix actualitzar la web. Demana que se li proporcioni la informació per actualitzar-la ell mateix. També es presta a actuar com a assessor de la comissió de Comunicació.

 • Rafael Oliver, per part de la comissió d'Assessorament, proposa un canvi de nom d'aquesta comissió: Assessorament i Greuges. Demana que s'actualitzi la web amb les seves informacions, que consten com a annex 2 d'aquesta acta. Proposa elaborar informes amb una periodicitat anual.

  Es constata que és molt important el paper de la web: per un cantó com a eina de difusió, perquè se sàpiga que existeix aquesta comissió. I per altre, per poder-hi penjar tota la informació, les funcions, etc.

  Rafael Oliver demana la possibilitat d'annexar documents a la “bústia de greuges” de la web, perquè les possibles queixes puguin anar acompanyades de documents adjunts il·lustratius o justificatius.

Es demana als responsables de les comissions que convoquin els seus grups.

El president agraeix el treball de la comissió d'Assessorament i Greuges.

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

Fina Alemany proposa que a cada Consell de Departament es presentin els membres del Comitè, i que s'hi informi de l'adreça web.

Xavier Perramon opina que el missatge que es va enviar a tot el professorat informant de la web del Comitè d'Empresa no va tenir massa repercussió, i que se'n podria tornar a enviar un altre. Suggereix també traduir a l'anglès o altres idiomes, com a mínim alguns dels continguts de la web.

Montse González pregunta qui ha d'informar els caps de departament de la feina del Comitè. Fina Alemany contesta que potser s'hauria d'anar parlant amb els directors, anar als Consells de Departament i presentar-nos, per aconseguir un cert consens. Amb flexibilitat, si és factible, i segons el departament, els membres del Comitè, etc. La finalitat és fer-nos visibles.

Xavier Perramon recorda que a la proposta de reglament de negociació del Comitè ja consta que els pactes acordats es portaran als òrgans de govern.

El president agraeix a Montse González la seva participació en el Comitè, ja que aviat deixarà de ser-ne membre per haver guanyat un concurs de Titular d'Universitat, i la felicita amb aquest motiu.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president