Acta de la reunió del 03.07.2008 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 3 de juliol de 2008)

1. Reunions amb el vicerector de Professorat

Hi ha hagut dues reunions conjuntes JPDI–Comitè d'Empresa amb Jaume Casals i Joan Estafanell (24 d'abril i 18 de juny).

 1. A la reunió de l'abril es van tractar tres temes:

  1. Revisió de la dedicació a la docència amb la implantació de l'EEES. El vicerector va informar de la proposta de reforma del PAD, sense donar gaires detalls perquè deia que encara hi estaven treballant, i que ja ens enviaria la proposta quan estigués més elaborada.

   Aquesta proposta va ser presentada la setmana següent als directors de departament sense que a nosaltres se'ns digués res. Com que la documentació presentada va començar a circular per la universitat, els presidents de la Junta i el Comitè vam expressar el nostre malestar al vicerector per no ser-ne informats directament. Ens va convocar a una reunió d'urgència per tornar-nos a repetir que la proposta encara estava en fase d'elaboració.

  2. Actualització de la planta de professorat. El vicerector va dir que s'estava començant a treballar en la definició d'uns criteris genèrics de permanència i promoció per a tots els departaments. En particular, Joan Estafanell tenia l'encàrrec de preparar un càlcul de la planta teòrica de dos departaments en situació singular: Traducció i Tecnologia.

  3. Formalització de les reunions entre responsables de professorat i representants del PDI. Es va acordar continuar fent reunions conjuntes amb la JPDI i el Comitè d'Empresa cada dos o tres mesos. A part, també hi podrà haver reunions específiques amb el Comitè d'Empresa quan sigui necessari.

 2. A la reunió del juny es va continuar parlant dels mateixos tres temes:

  1. Sobre la reforma del PAD, se li va expressar al vicerector el desacord amb la proposta actual pel diferent valor dels diferents tipus de classes (1 h de seminari compta com 0.8, i 1 h de pràctiques com 0.6). Va dir que plantejaria la qüestió als vicerectors de Docència i de Postgrau.

  2. Sobre la planta de professorat, el vicerector va dir que per convocar noves places abans caldrà saber les necessitats dels departaments a partir de la nova estructura de la docència (nous graus).

   S'ha començat a treballar en la definició de criteris comuns per al pas a permanent. Alguns departaments ja han aprovat criteris en aquest sentit. Tots els departaments encara tenen places vacants de la darrera planta (2004–2007) que es podrien cobrir, excepte un (Ciències Experimentals).

   En principi la figura de lector ha de tenir un caràcter de tenure track i anar lligada a una plaça de permanent (excepte en el departament de Traducció, mentre que altres departaments creuen que la taxa d'estabilització no té per què ser del 100%).

   Es va acordar que es crearia un petit grup de treball per fer un seguiment de l'evolució de l'estabilitat del professorat.

   La reunió entre representants del PDI i directors de departament que ens va proposar el vicerector, i que inicialment havia de ser per al gener o febrer passat, de moment es deixa per al primer trimestre del curs que ve.

  3. Sobre la formalització de les reunions amb els representants del PDI, es va constatar que la propera creació de la Mesa de Negociació de la UPF pot ser un pas endavant important.

2. Mesa de Negociació

El 4 de juny el vicerector de Comunitat Universitària ens va reunir a responsables de les seccions sindicals i presidents dels òrgans de representació per informar-nos de la posada en marxa de la Mesa de Negociació de la UPF. En aquesta mesa estaran representats els quatre col·lectius de personal (PDI/PAS, funcionari/laboral), però en cap cas assumirà les funcions que legalment pertoquen als òrgans corresponents, especialment els comitès d'empresa.

La universitat farà una primera proposta a finals de juliol o primers de setembre, i es preveu que la Mesa es constitueixi abans de final d'any.

3. Claustre

En la sessió del 29 d'abril el rector va presentar el seu informe, que els representants del PDI vam considerar que no s'ajustava a la realitat en l'apartat relatiu a polítiques de professorat. Arran d'això vam elaborar el document “Política de professorat a la UPF?” que hem difós entre el PDI a través del Campus Global.

4. Consell de Govern

 1. A la reunió del maig, en l'informe del rector es va comentar que s'han iniciat els treballs de l'avantprojecte de reforma de la LUC per adaptar-la a la nova LOU. Encara està per veure si serà una reforma de mínims o s'aprofitarà l'ocasió per fer una reforma més ambiciosa. El rector és partidari de la segona opció, sempre que hi hagi els recursos necessaris.

  El Consell de Govern va aprovar l'adaptació dels Estatuts per eliminar els requisits que ja no són aplicables segons la LOMLOU als directors de departament i al 51% de les juntes de centre o estudi (s'ha de ser permanent, però no necessàriament funcionari), i als degans o directors de centre i vicedegans o sotsdirectors (tampoc cal ser doctor).

 2. A la reunió del juny, el rector en el seu informe va esmentar les reivindicacions sindicals del PAS, particularment del personal de la Biblioteca, però no va dir res del document sobre el seu informe al Claustre que havíem publicat pocs dies abans. Quan vam prendre la paraula simplement per recordar l'existència d'aquest document, va començar una discussió que els representants del PDI vam trobar totalment fora de to.

5. Comissió Paritària del conveni

A la darrera reunió les universitats es van comprometre a enviar un informe sobre l'estat de la regularització dels “falsos associats” a cada universitat. Aquest informe el van enviar a finals d'abril, i està disponible a la web interna del Comitè.

La propera reunió de la Comissió Paritària serà el 4 de juliol.

6. Altres informacions

 1. El 9 de juny la vicegerent de Recursos Humans i Organització ens va convocar als presidents de les juntes de personal i comitès d'empresa per explicar-nos la situació del Pla d'Igualtat. La previsió era publicar un esborrany del Pla a mitjans de juny i recollir comentaris fins al setembre, perquè sigui aprovat en el Consell de Govern de l'octubre.

 2. Ja està en marxa la web del Comitè d'Empresa, encara que s'ha d'acabar de retocar. El 13 de juny es va anunciar amb un missatge enviat a les llistes de tots els departaments.

 3. El 12 de juny l'ACUP va presentar el “Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya”. Conté propostes de canvis en temes com les polítiques de personal o el sistema de governança de la universitat.

 4. El 13 de juny el Consell de Ministres va aprovar el RD que desenvolupa la disposició transitòria segona de la LOMLOU (contractació “excepcional” de diplomats i enginyers tècnics com a professors col·laboradors, per ajudar a implantar els nous estudis).