Acta de la reunió del 03.07.2008

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dijous 3 de juliol de 2008 entre 15:15 i 17:00 h. a la sala 20.233, de l'edifici Jaume I.

Assisteixen: Xavier Perramon (president), Hèctor López Bofill (vicepresident), Natàlia Izard (secretària), Eusebi Colàs, Fina Alemany, Rafael Oliver, Elisabeth Miche, Marició Janué, Nuria B. Centeno, Mònica Vinaixa, Berta Alsina, i Montse González.

Assisteix a la primera part de la reunió com a convidat: Jordi Mir.

Excusen la seva assistència: Miquel M. Gibert, Joan Miralles, Ona Domènech, Daniel Martínez i Enric Meinhardt.

Absències: M. José González, Víctor Farías, Albert Garcia, Alfred Bosch.

Ordre del dia:

Punt preliminar

Jordi Mir, del departament d'Humanitats, ha estat convidat pel president per explicar-nos la situació amb les beques d'assistència a la docència.

Els departaments reben 10.000 € anuals per cada professor que té un any sabàtic, que no es poden gastar per contractar professorat, però sí per oferir beques. Està previst que la docència del professor en sabàtic es reparteixi entre els col·legues, i que els estudiants de màster (becaris d'assistència) assisteixen als professors. A Humanitats per al curs 08–09 hi ha 6 professors en any sabàtic. El departament proposa resoldre-ho amb els becaris d'assistència. Però com que el professorat ja està al màxim de la seva docència, hi ha el risc que els becaris acabin fent docència completa, sense ser els responsables del curs (ho és un professor). És una solució que es pren per raons purament econòmiques, no amb males intencions. Les beques d'assistència estan dissenyades per a estudiants de màster però per aquest nou curs es pensa oferir-les a ex-becaris que encara no han presentat la tesi. Aquesta possibilitat suposa un greuge per als estudiants de màster que no poden accedir a les beques i pel PDI que mereix una altra figura contractual. Les beques d'assistència de mitja jornada poden comportar l'acceptació de dedicació exclusiva per una retribució de 460 €. Finalment, el departament ha aconseguit recursos per convocar places de professor associat tipus 1 (de baixa retribució).

Han exposat la seva situació al Claustre. El rector i els vicerectors implicats han manifestat la seva voluntat que les beques d'assistència s'utilitzin pel que van estar pensades i a estar vigilants.

Els membres del CEPDIL decideixen que han d'estar vigilants per a aquesta mena de situacions, i en particular perquè no es produeixin més contractacions de falsos associats.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta, amb una esmena de Fina Alemany referent a la seva intervenció en el punt 5 (amb aquesta esmena, el segon paràgraf del punt 5 queda així: «Fina Alemany opina que, donada la situació actual, el millor és acceptar la proposta del vicerectorat i contrastar-la en la pràctica. En tot cas es podria pensar en altres alternatives si la proposta no té incidència real.»).

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

A les informacions del president alguns membres fan els comentaris següents:

 • H. López: la Intersindical-CSC fins ara no ha estat partidària de la Mesa Negociadora. En funció de la proposta que es faci, decidiran si la recolzen o no. L'equip de Rectorat sembla que vulgui donar a entendre que tots els altres sindicats l'accepten.

 • X. Perramon afegeix que com a Comitè tindrem un òrgan superior previ a la Comissió Paritària on queixar-nos que no es respecta el conveni, si el Rectorat ens ignora.

 • R. Oliver: Ha de quedar clar que la Mesa és un òrgan interessant, però que no substitueix el Comitè. Al claustre es va parlar molt de la Mesa, però l'interlocutor és el Comitè. No s'hauria de focalitzar tota la negociació en la Mesa. Amb massa òrgans reivindicatius, les reivindicacions queden diluïdes. El Comitè com al nostre òrgan reivindicatiu ens dóna força.

H. López pregunta si el pagament extraordinari que hem cobrat al juny és el diferencial de l'IPC. El president li contesta que sí, retroactivament des de gener. A partir d'ara ja ens paguen l'IPC que correspon a aquest any. Ho han fet ara perquè la Generalitat ho va començar a fer al juny, i les universitats ho han fet igual.

3. Informe d'activitats de les comissions

Hèctor López comunica que s'han constituït les comissions de Comunicació i de Professorat. Falta constituir la d'Assessorament i Atenció Personalitzada.

S'ha de reestructurar la Comissió de Seguretat i Salut, perquè Daniel Martínez ja no és membre del Comitè.

R. Oliver creu que cal saber ben bé què han de fer les comissions. El Comitè ha de defensar interessos col·lectius, no batalles personals. S'haurien de fixar les competències de les comissions. I hem de ser molt curosos o ens cremarem i baixarà el prestigi del Comitè.

Els membres del Comitè proposen que s'estableixin les funcions de les comissions i que es pengin a la web del Comitè.

Es constitueix durant la reunió la Comissió de Departaments particulars, formada per E. Miche i E. Colàs. A la propera reunió s'aprovaran les funcions de les comissions, que cada comissió haurà redactat prèviament.

Actuacions concretes de les comissions:

 • Professorat: S'han reunit un cop, el 4 de juny. Van acordar elaborar una proposta paral·lela a la del departament de Ciències Polítiques i Socials, que ja tenen un document de criteris de selecció del professorat. Volen veure si els altres departaments podrien adoptar un document comú.

  Es va discutir la proposta de les UDEs (“Unitats de Docència Europees”).

  Per als contractats volen fer una casuística de cada nivell de contractació.

  B. Alsina opina que no tots els becaris s'han de comptar com a “estabilitzables”.

  X. Perramon contesta que Pere Jódar (president de la JPDI) va proposar fer un grup de treball amb Joan Estafanell per calcular el percentatge de permanents. Tenim pendent fer la comparativa amb altres universitats.

  M. González no creu convenient inflar les dades amb becaris per no perdre credibilitat. Els becaris són gent en formació, no els podem associar a la gent amb reivindicacions laborals.

 • Comunicació:

  En la reunió van parlar de la web.

 • Seguretat i Salut no s'han reunit, però Daniel Martínez es va reunir amb els representants de la Universitat (ja en va informar en la reunió anterior del Comitè), i van parlar del calendari d'actuacions, del PRBB, i d'elaborar un protocol contra el mobbing a la UPF. Un delegat elaborarà una proposta.

R. Oliver pregunta si s'hauria de fer acta de les reunions de les comissions.

X. Perramon contesta que les comissions informaran de les seves actuacions amb periodicitat. Si han fet acta o resum, la presentaran al plenari del Comitè perquè tothom se n'assabenti.

R. Oliver proposa per a la Comissió d'Assessorament que s'intenti contactar amb la Síndica de Greuges de la Universitat per veure com funciona.

4. Anàlisi de la participació en els processos de selecció (art. 17 del Conveni)

La Comissió de Negociació ha estat tractant aquest tema amb el Rectorat.

Després que se'ns digués des del Rectorat que podríem participar en els processos de selecció a nivell de revisar i emetre informe sobre les convocatòries de places i composicions de tribunals, ho hem fet en el primer concurs, i no han fet cap cas de les nostres observacions (ni sobre la paritat de gènere en les comissions, ni la prioritat de laborals sobre funcionaris).

El vicerector Jaume Casals sap que no estem contents i hem de revisar aquest procediment.

M. Janué demana que concretem quins són els nostres objectius, per veure quin és el nivell de participació en els concursos que més ens convé.

Segons F. Alemany l'objectiu és veure i controlar quines són les polítiques dels diferents departaments perquè s'unifiquin mínimament els criteris, i que el procés es faci de manera clara.

R. Oliver comenta que si aquest és el cas, el que ens interessa és estar a la Comissió de Professorat de la Universitat, per tenir un únic interlocutor, que ens facilitaria demanar que la política dels diferents departaments fos uniforme.

M. Janué objecta que la Comissió de Professorat no decideix res, tan sols dóna el vistiplau a les propostes dels departaments.

F. Alemany creu que al Rectorat això no els agrada, i que per evitar enfrontaments potser ens convindria fer un procés escalat. Fer un escrit, exposant que a la reunió en qüestió de la Comissió de Professorat de la Universitat el nostre informe no va fer cap efecte, i que hauríem de fer una altra cosa, iniciar un procés cap a una altra via més consensuada. Creu que així aconseguirem a poc a poc criteris més clars.

R. Oliver objecta que ser a la Comissió de Professorat és un referent.

F. Alemany considera que és una xarxa de suport.

M. Janué creu que és el més viable.

5. Properes negociacions amb la universitat per al curs 2008/09

El president fa la reflexió que ja fa un any que funcionem, que ell considerava que a aquestes alçades tindríem un òrgan per seure i negociar, i que l'únic resultat remarcable que s'ha aconseguit fins ara és el reconeixement dels triennis al professorat no permanent.

Els temes dels falsos associats, de la participació en els concursos, i de la negociació estan estancats.

N. Centeno considera que seria important establir un marc de negociació clar: cada quant ens hem de reunir, i anar progressant, una cosa darrera l'altra.

X. Perramon diu que altres universitats estableixen un calendari fix de reunions de negociació.

R. Oliver creu que el que funciona als òrgans col·legiats és deixar-ho tot per escrit. Per justificar als nostres representats el que estem fent, que potser no són grans fites, però sí una mena de “gota malaia”. També caldria fer una memòria anual: del que ens havíem proposat, dels passos que hem fet, del que hem aconseguit. Per demostrar que potser no hem aconseguit molt, però que continuem en la lluita.

X. Perramon proposa que amb l'excusa de la formalització de la Mesa es posin per escrit i es facin públiques les reunions del Comitè amb la Universitat, que es posin per escrit els acords, i que es formalitzi un calendari i uns procediments de reunió.

R. Oliver proposa que siguem nosaltres els qui proposem a la Universitat aquests procediments.

X. Perramon afegeix que ho hauríem de portar a la Mesa. També, que hauríem d'anar penjant a la web les novetats, i enviar missatges periòdicament a tot el professorat, potser després de les reunions, o quan alguna comissió resolgui alguna cosa.

6. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

7. Torn obert de paraules

M. González informa que la UPF és l'única universitat que no ha signat el pla d'igualtat de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Gènere, i que és l'única que no té cap grup de recerca d'estudis de gènere.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president