Acta de la reunió del 02.05.2011 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 2 de maig de 2011)

1. Reunions amb el vicerector

 1. El 15 de febrer ens vam reunir representants del Comitè (F. Alemany, H. López, E. Miche, X. Perramon) i la JPDI (P. Jódar, A. Lamarca) amb el vicerector J. M. Micó, el vicegerent P. Juste i el cap del Servei de PDI J. Estafanell. Temes tractats a la reunió:

  1. Reglament de negociació. J. Estafanell va enviar l'11 de febrer la nova versió del reglament (annex A) que incorporava els canvis discutits a la subcomissió tècnica el 21 de desembre. Vam decidir fer dues petites correccions al punt 8 del reglament i donar-lo per tancat, de manera que un cop aprovat per la Junta i el Comitè ja es podia signar l'acord. (La Junta el va aprovar el 25 de març.)

  2. Nova dedicació docent. Ens van presentar un document sobre la previsió de canvis en la dedicació docent (disponible a la web privada del Comitè), que la mateixa tarda es presentava als directors de departament. Alguns punts no estaven tancats i s'hi proposaven diverses alternatives, amb una d'elles marcada com a preferent. Repassant el document es van discutir alguns punts concrets, p. ex.: quantes hores computen les direccions de treballs de màster (en comparació amb els TFG, haurien de comptar una mica més), si la direcció de tesis doctorals ha de comptar com a docència (hi ha opinions diferents dins del mateix equip directiu), revisar la reducció per càrrec de secretari (10 h semblen poques), com s'ha de comptar la tutoria de pràcticum, com influeix la mida dels grups en la dedicació, etc.

   També vam discutir les esmenes (annex B) a la proposta inicial de les HDD que vam elaborar arran de la darrera reunió conjunta CEPDI + JPDI. L'esmena 1 li va semblar raonable al vicerector, sobre les esmenes 2 i 3 va dir que el que cal fer és un repartiment equilibrat, i una manera pot ser definint una forquilla d'hores, i pel que fa a la 4 es podrien publicar dades estadístiques en comptes de les de cada professor.

  3. Aplicació de l'acord Concilia al PDI. Ens van presentar una nova versió de l'acord sobre els permisos de maternitat (annex C), amb dos punts afegits (5 i 6) respecte a la versió del desembre, i un petit canvi al punt 4 (parla de 90 hores en comptes de 80). J. Estafanell va dir que prepararia nous exemples de càlcul de la reducció d'hores de docència, perquè en els de la reunió anterior hi havia alguns errors. Vam acordar que estudiaríem la nova proposta en detall, però d'entrada va sorgir el dubte del nombre total d'hores: com que la proposta està elaborada sobre la base de les 120 h anuals, què passarà si s'incrementa aquesta base. J. Estafanell va dir que modificaria el document per expressar les reduccions en percentatge sobre la dedicació total, sigui quina sigui. (El 25 de març va enviar el text modificat donant-lo per definitiu, encara que els representants del PDI no l'havíem estudiat tal com havíem quedat.)

  4. Planta de professorat. Abans es preveia que la planta estaria enllestida a finals del 2010, però la nova previsió és tenir-la abans del proper estiu, dos o tres mesos després d'haver aprovat la modificació de la dedicació docent. Mentrestant es podria fer una aproximació provisional, per desencallar la situació en algun departament que no convoca la seva comissió de professorat fins que no es concreti la nova planta.

  5. Temes específics del PDI-L. Vam tractar els temes del Conveni col·lectiu que havíem acordat plantejar:

   • Fons d'acció social (art. 46): es va deixar per a una propera reunió.

   • Ajut per a la matrícula de doctorat (art. 47): aquest punt va sorgir arran de les queixes d'alguns PIF en fase de contracte a qui se'ls van cobrar els 400 € de tutoria de tesi. Segons J. Estafanell el problema és de falta d'informació, perquè el Servei de PDI està facilitant el certificat de matrícula gratuïta a qui ho demana i hi té dret (i a més, abans el Ministeri pagava la matrícula dels seus becaris però ara ja no, i se n'ha de fer càrrec la Universitat).

   • Estabilització del professorat lector i informació de les mesures preses (art. 50): com a pas previ es va decidir que per a la propera reunió es farà un diagnòstic de la situació actual d'aquest col·lectiu, incloent-hi altres categories en situació similar (RyC i visitants).

 2. El vicerector va convocar una reunió informativa amb els presidents dels dos òrgans de representació i el cap del Servei de PDI per al 29 d'abril. El punt a tractar era la modificació de la dedicació del professorat associat per adaptar el pressupost de la Universitat a les retallades imposades per la Generalitat. De pas ens van presentar altres dues propostes de normatives que es portaran al proper Consell de Govern: sobre el procediment per al canvi d'àrea de coneixement del professorat i sobre la figura de catedràtic emèrit.

  Pel que fa a la dedicació dels associats, la proposta en realitat va resultar ser un document de línies generals de política de professorat. En l'apartat dels associats preveu que passin a fer tota la docència que diu el Conveni col·lectiu (180 h anuals per als de dedicació màxima), la qual cosa li representaria a la UPF un 44% d'estalvi en la retribució de cada professor associat, i a més no es farà cap contracte nou de tipus 4. La intenció del vicerector era presentar la proposta al Consell de Govern de l'11 de maig, però vam reclamar que abans havia de passar per la Comissió Mixta, i vam acordar convocar una reunió d'urgència de la CM per al 4 de maig.

2. Consell de Govern

 • A la reunió de març, el rector va informar de la previsió de retallada de la subvenció de la Generalitat a les universitats, inicialment del 10%. Respecte a l'esborrany d'Estatut del PDI, va dir que algunes universitats s'hi oposen perquè el límit de 240 h de docència presencial anual està per sota del que estan aplicant. També hi ha reticències a la negociació amb els representants del PDI en matèries que fins ara s'aprovaven directament per Consell de Govern.

 • A la reunió d'abril el rector va tornar a informar d'aquests dos temes. La quantitat exacta de la retallada se sabrà quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2011, però en principi serà del 10% sobre la subvenció teòrica, encara que l'any passat les universitats van rebre una subvenció addicional que no es compta com a base d'aquest 10%, i en la pràctica la retallada serà del 15% o 16% de la subvenció real. Pel que fa a l'EPDI, continua l'oposició dels rectors i l'esborrany es troba en punt mort. (Sobre aquest tema convé recordar que, d'acord amb l'art. 33 de l'EBEP, els qui estan legitimats per negociar són l'Administració, en aquest cas el Ministeri, i els sindicats. L'opinió de la CRUE pot ser escoltada, però no forma part de la negociació.)

  A la mateixa reunió es va aprovar el codi de conducta de la Universitat sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament, un cop millorats els aspectes que a la reunió del desembre van fer que se n'ajornés l'aprovació.

3. Comissió paritària del Conveni

L'article 4 del reglament d'aquesta comissió diu que s'ha de reunir el primer mes de cada trimestre natural, però no hi ha hagut cap reunió des del 15 de desembre, i la propera està prevista per aquest mes de maig.

4. Altres informacions

 • El 10 de febrer es va reunir la comissió que negocia la situació del PSR, amb representants del Comitè d'Empresa del PAS i la Vicegerència de RRHH i Organització, i amb assistència com a convidat del president del CEPDI. S'hi va tractar l'esborrany de normativa sobre la contractació de PSR, que llavors es preveia que entraria en vigor l'1 de març, però finalment es va publicar el 29 de març i és vigent des de l'1 de maig. El PSR amb títol de doctor que no faci tasques de suport sinó de recerca pròpiament serà contractat com a PDI, en una de les figures d'investigador previstes a l'art. 11 del conveni del PDI-L.

 • El 29 de març es va fer l'acte de signatura del reglament de negociació, i de pas també de l'acord dels permisos de maternitat, encara que aquest últim no l'hem discutit amb tant detall com el reglament. A part de les notes que s'han publicat al butlletí “Breus UPF” (enllaç d'accés amb contrasenya del Campus Global) i a les “E-notícies” de la web de la UPF, des de la Universitat encara no s'ha informat el PDI del contingut de l'acord dels permisos. D'altra banda, haurem d'estar atents al que digui sobre aquests acords l'informe del rector al proper Claustre i, si cal, preparar una rèplica com ja hem fet altres vegades.

 • El 13 d'abril es va reunir la Comissió de Professorat de la UPF, per aprovar només 3 places permanents, i vam presentar el nostre informe sobre aquests concursos, una altra vegada només per escrit. La propera reunió està prevista per al 16 de juny. Entre la reunió de juny de l'any passat i la de juny d'aquest any s'hauran convocat 9 places permanents, de les quals 3 són de promoció i només 6 de nou accés.

 • El 29 d'abril es va fer la reunió de constitució de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, amb assistència de PDI, PAS i estudiants de 4 universitats, en la qual es van discutir les accions que ha de dur a terme aquesta plataforma.