Acta de la reunió del 02.05.2011

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dilluns 2 de maig del 2011 entre les 15h00 i les 17h15, a la sala de juntes 20.233 de l'edifici Jaume I.

Assisteixen:

Xavier Perramon (president), Hèctor López (vicepresident), Rafael Oliver, Natàlia Izard, Fina Alemany, Mònica Vinaixa, Eusebi Colàs, Marició Janué i Elisabeth Miche (secretària).

Excusen la seva assistència:

Berta Alsina, Nuria B. Centeno, Víctor Farías, Ma. José González, Marc-R. Lloveras.

Absències:

Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Enric Meinhardt, Joan Miralles de I., Albert Forcadell, Alfred Bosch.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

2.1. Reunions amb el vicerector

El president informa dels temes tractats durant la reunió del 15 de febrer que va reunir el Comitè d'Empresa i la JPDI amb el vicerector, el vicegerent i el cap de Servei de PDI.

Reglament de negociació i calendari de reunions. La direcció va presentar la nova versió amb algunes modificacions.

Dedicació docent. El vicerector va presentar un document de previsió de canvis a la dedicació docent, les anomenades “hores de dedicació docent” (HDD). Es van discutir les esmenes que s'havien acordat a l'anterior reunió del Comitè amb assistència de membres de la JPDI.

Aplicació de l'acord Concilia al PDI. J. Estafanell va presentar alguns canvis al document sobre reducció d'hores de docència per maternitat i paternitat.

Planta de professorat. Encara que a la reunió anterior ens van dir que la planta s'actualitzaria abans d'acabar el 2010, es torna a deixar per a més endavant, quan s'hagi aprovat el nou còmput de la dedicació.

Temes específics del PDI laboral:

  • Es va comentar que estudiants de doctorat de Ciències Experimentals s'havien queixat pels 400 € de tutoria de tesi. Segons J. Estafanell és un error perquè el Servei de PDI està facilitant el certificat de matrícula gratuïta a qui ho demana.

  • El fons d'acció social (art. 46 del Conveni) es va deixar per a una propera reunió.

  • Estabilització del professorat lector (art. 50 del Conveni): es va decidir que per a la propera reunió es farà un diagnòstic de la situació, incloent-hi altres categories en situació similar (RyC i visitants).

El vicerector va convocar una reunió informativa (fora de calendari) amb els presidents dels òrgans de representació i el cap del Servei de PDI per al 29 d'abril per tractar de la dedicació del professorat associat per adaptar el pressupost de la Universitat a les retallades imposades per la Generalitat. En aquesta reunió també va presentar altres dues propostes de normatives que es portaran al proper Consell de Govern sobre el procediment per al canvi d'àrea de coneixement del professorat i sobre la figura de catedràtic emèrit. La intenció del vicerector era presentar directament la proposta al Consell de Govern de l'11 de maig, però els representants del PDI van reclamar que abans havia de passar per la Comissió Mixta, ja que aquests canvis afecten les condicions de treball. Van acordar convocar una reunió d'urgència de la CM per al 4 de maig.

La retallada és per estalviar. Però com diu X. Perramon els estalvis no estan quantificats. La quantitat exacta de la retallada se sabrà quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2011. Però en principi a la UPF serà al voltant del 10%. Altres universitats, en canvi, ja han publicat números concrets de la retallada. Natàlia Izard diu que si no és amb percentatges no es pot comparar, i demana quants estudiants té la URV.

El professorat a temps complet no es toca, i la dedicació màxima dels associats, que fa un any va passar de 80 a 100 hores, ara passarà de cop de 100 a 180. És a dir, 50% més de docència que el professorat a temps complet. Es rebaixa la retribució d'un 44% per cada hora. Això pot representar un estalvi de 2 milions en els salaris dels associats. A més, els contractes passen de ser anuals a trimestrals. X. Perramon pensa que amb aquesta mesura es farà neteja però cal regularitzar els falsos associats. Demana que es considerin els casos de falsos associats un per un. Com a possibilitats de sortida per a aquest col·lectiu esmenta els contractes d'investigadors.

El president informa que la planta de professorat s'ha d'aprovar al juliol, i que el proper dimecres a la reunió de directors de departament es tractarà la dedicació dels associats i la política de professorat. També s'ha de convocar la comissió mixta (CM) per poder parlar de tot això.

Sobre el nou model de dedicació, Mònica Vinaixa demana que es faci un control de les direccions de les tesis perquè alguns professors no les monopolitzin. Demana més transparència perquè té por que la bona intenció no sigui suficient.

2.2. Consell de Govern

El president explica que, a la reunió de març, el rector va informar de la previsió de retallada de la subvenció de la Generalitat. El rector va dir que com que la UPF fa els seus deures, potser s'arribarà a un acord amb la Conselleria d'Economia. Mònica Vinaixa diu que les altres universitats ja saben els números de la retallada i que la UPF passa per ser una universitat mimada. Segons el missatge del rector, la retallada pot suposar entre un 15 i un 20% respecte a l'any passat. X. Perramon informa que els estudiants es mobilitzen per la pujada de les taxes i que estan previstes diverses manifestacions.

Pel que fa a l'esborrany de l'Estatut del PDI, algunes universitats s'hi oposen perquè el límit de 240 h de docència presencial anual està per sota del que estan aplicant. Continua l'oposició dels rectors i l'esborrany es troba en punt mort. L'opinió de la CRUE pot ser escoltada, però no forma part de la negociació. Els qui estan legitimats per negociar són l'Administració, en aquest cas el Ministeri, i els sindicats.

El president informa que a la reunió d'abril del Consell de Govern es va aprovar el codi de conducta de la Universitat sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament.

2.3. Comissió paritària

Amb relació a la comissió paritària del conveni, no hi ha hagut cap reunió des del 15 de desembre i la propera està prevista per aquest mes de maig.

2.4. Altres informacions

Es passa a informar de la situació de contractació del PSR. Fins ara tots eren PSR, però a partir d'ara, els que facin tasques de gestió o de suport continuaran com a PSR i els que tenen el títol de doctor i facin tasques de recerca seran contractats com a PDI en una de les figures d'investigador previstes a l'art. 11 del Conveni del PDI-L. Tindran dret a sufragi actiu als òrgans de govern, o sigui, poden votar però no ser candidats.

Comissió de professorat de la UPF. El president subratlla que només hi ha hagut dues reunions en tot un any. El 13 d'abril es va reunir la Comissió per aprovar només 3 places permanents i el Comitè va presentar el seu informe sobre aquests concursos una altra vegada només per escrit.

3. Ratificació del reglament de la Comissió Mixta de negociació amb la Universitat

Es ratifica per unanimitat dels membres assistents el reglament de la Comissió Mixta, signat el 29 de març, i que consta com a annex 2 d'aquesta acta.

4. Ratificació de l'acord per a l'aplicació al PDI dels permisos de maternitat i paternitat

Es ratifica per unanimitat dels membres assistents l'acord per a l'aplicació al PDI dels permisos de maternitat i paternitat, signat el 29 de març, i que consta com a annex 3 d'aquesta acta.

5. Designació de secretaria/ària de la Comissió Mixta de negociació

D'acord amb el reglament de la Comissió Mixta, els representants del PDI designen la secretaria de la Comissió. El president del Comitè d'Empresa s'ha posat en contacte amb el president de la JPDI i han proposat que Fina Alemany sigui la secretària.

S'acorda per unanimitat dels membres assistents designar Fina Alemany secretària de la Comissió Mixta.

6. Nou còmput de la dedicació i mesures relatives al professorat associat

El document del vicerector sobre la dedicació del professorat associat ha de passar pel Consell de Govern. S'ha de parlar de tot això a la Comissió Mixta. Ens demanem quina serà la nostra postura. Amb l'excusa de la retallada de la subvenció, la UPF aprofita per fer aquests canvis. El president proposa demanar que els canvis s'apliquin de forma provisional i extraordinària fins al 2012. Rafael Oliver proposa que es demani una cosa a canvi de les noves hores de dedicació docent. D'altra banda ens preguntem si la Universitat podrà assumir el futur dels professors lectors.

Pel que fa a les mesures relatives als falsos associats, el president informa que es podria demanar que en un futur es reconverteixin en una plaça permanent o en contractes d'investigadors.

En relació amb el que podem demanar a la propera reunió amb el vicerector a canvi de les noves hores de dedicació docent, acordem que es demanarà que: 1) es regularitzin els falsos associats, 2) s'estabilitzin els lectors, i 3) que es negociïn les hores docents.

7. Comissions: actualització de membres, renovació de responsables i informe d'activitats

El president diu que cal actualitzar la llista de membres de les comissions, perquè l'últim llistat es remunta al 2009. Montserrat Ribas era la responsable de la comissió de Professorat però ara ja no és membre del Comitè. S'acorda que Víctor Farías sigui el nou responsable d'aquesta comissió. Es recorden els noms dels responsables de les diferents comissions.

  • La comissió de Professorat està elaborant una enquesta per conèixer la problemàtica del professorat de la UPF.

  • Com cada any per aquestes dates, la comissió de Comunicació hauria de tornar a enviar el missatge a tothom recordant l'existència del Comitè d'Empresa. Es proposa aprofitar aquest missatge per difondre l'enquesta que està preparant la comissió de Professorat.

  • La comissió de Seguretat i Salut, dins del CSSL de la UPF, continua treballant en l'estudi dels riscos psico-socials i el protocol d'actuació en casos d'assetjament.

8. Assumptes de tràmit

S'informa dels altres dos documents que va presentar el vicerector el 29 d'abril, i que no s'havien inclòs a l'ordre del dia perquè es van conèixer després de la convocatòria d'aquesta reunió: el procediment per al canvi d'àrea de coneixement i el reglament dels catedràtics emèrits. No hi ha observacions sobre aquests documents.

9. Torn obert de paraules

Es demana per la data de les eleccions sindicals. Com que no s'ha fet el preavís encara, les eleccions probablement seran a començaments del curs que ve.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president