Què és una persona o entitat adherida?

Una persona o entitat adherida és aquella que té interès en seguir les activitats de la Clínica i vol expressar el seu compromís amb la defensa dels drets humans i de la justícia social.

 

Qui s'hi pot adherir?

Qualsevol persona física (major d’edat) o jurídica.

 

Obliga a res el fet de ser persona o entitat adherida?

No. L’adhesió no implica assumir obligacions.

 

Quins dret té la persona o entitat adherida?

Les persones o entitats adherides reben regularment informació sobre les activitats de la Clínica i poden participar en el Seminari permanent.

 

Té cost l’adhesió?

No. L’adhesió és gratuïta.

 

Què ha de fer una persona o entitat que es vulgui adherir a la Clínica?

Ha d’enviar al Director degudament omplert i signat el formulari d’adhesió que es pot descarregar aquí.

 

Pot el Director denegar l’adhesió sol·licitada?

Sí. si el capteniment de la persona sol·licitant és incompatible amb els valors de la Clínica.

 

Es pot perdre la condició de persona o entitat adherida?

Sí. El Director pot decidir la pèrdua de la condició de persona o entitat adherida si el seu capteniment és incompatible amb els valors de la Clínica.